ایران ترجمه - فرهنگ اصطلاحات، لغات و واژه‌های کامپیوتر و فن آوری اطلاعات – 154
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    دوشنبه 30 بهمن 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 47
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 60


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 07 - 19

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-2773   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ اصطلاحات، لغات و واژه‌های کامپیوتر و فن آوری اطلاعات – 154
نام انگلیسی: Computer and IT Terms
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

 

فرهنگ اصطلاحات، لغات و واژه‌های کامپیوتر و فن آوری اطلاعات بخش 154

 

www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

Computer terms

 

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

 

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

 

خرید لغات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

 

 

رمزبندی دوکلیده  

 asymmetric encryption

یادگیری ناهم‌زمان

 asynchronous learning

همسازی با قبل

 backward compatibility/ downward compatibility

آزمون دربسته

 black-box testing

یادگیری تلفیقی

 blended learning

نظام یادگیری تلفیقی

 blended learning system

طراحی پایین به بالا

 bottom-up design

میان‌گیر

 buffer

میان‌گیری کردن

 buffer

کم‌آوردن میان‌گیر

 buffer under-run

میان‌گیردار

 buffered

میان‌گیری

 buffering

هوش کسب‌وکار

 business intelligence/ BI

حافظه نهان

 cache memory/ cache

طراحی و ساخت رایانه‌ای

 CAD/ CAM

گزینگان آبشاره‌ای

 cascading menue

پنجره‌های آبشاره‌ای

 cascading windows

ابزار مهندسی نرم‌افزار با رایانه

 CASE tool

آراب

 CBT

میان‌تراز

 centre-aligned

همسازی

 compatibility

همساز

 compatible

زبان‌شناسی رایانشی

 computational linguistics

خدای رایانه

 computer guru

طراحی رایانه‌ای

 computer-aided design/ CAD

ساخت رایانه‌ای

 computer-aided manufacturing/ CAM

مهندسی نرم‌افزار با رایانه

 computer-aided software engineering/ CASE

کارآموز رایانه‌بنیاد

 computer-based trainee

آموزش رایانه‌بنیاد

 computer-based training

طراحی مفهومی

 conceptual design

طراحی مفهومی سامانه

 conceptual system design

همخوانی

 consistency/ coherence

همخوان

 consistent

پیشانه

 console

فرمانگاه

 control panel

نگهداری تصحیحی

 corrective maintenance/ remedial maintenance

قفل‌شکسته

 cracked

قفل‌شکن

 cracker

قفل‌شکنی

 cracking

همتاسازی داده‌ای

 data replication

بن‌بست

 deadlock

سامانه تصمیم‌یار

 decision support system/ DSS

اتکاپذیری

 dependability

اتکاپذیر

 dependable

الگوی طراحی

 design pattern

مشخصات طراحی

 design specification

یادگیرنده از راه دور

 distance learner

نظام آموزش از راه دور

 distance learning system

یادگیری از راه دور

 distance learning/ distance training

سامانه عامل توزیعی

 distributed operating system

سامانه توزیعی

 distributed system

 

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

 

فرهنگ اصطلاحات، لغات و واژه‌های کامپیوتر و فن آوری اطلاعات بخش 154

 

www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

Computer terms

 

ترجمه حرفه ای مقالات خود را به ما بسپارید

 

خرید کل مجموعه لغات دانشگاهی

 

خرید لغات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

 

 

رمزبندی دوکلیده

 asymmetric encryption

یادگیری ناهم‌زمان

 asynchronous learning

همسازی با قبل

 backward compatibility/ downward compatibility

آزمون دربسته

 black-box testing

یادگیری تلفیقی

 blended learning

نظام یادگیری تلفیقی

 blended learning system

طراحی پایین به بالا

 bottom-up design

میان‌گیر

 buffer

میان‌گیری کردن

 buffer

کم‌آوردن میان‌گیر

 buffer under-run

میان‌گیردار

 buffered

میان‌گیری

 buffering

هوش کسب‌وکار

 business intelligence/ BI

حافظه نهان

 cache memory/ cache

طراحی و ساخت رایانه‌ای

 CAD/ CAM

گزینگان آبشاره‌ای

 cascading menue

پنجره‌های آبشاره‌ای

 cascading windows

ابزار مهندسی نرم‌افزار با رایانه

 CASE tool

آراب

 CBT

میان‌تراز

 centre-aligned

همسازی

 compatibility

همساز

 compatible

زبان‌شناسی رایانشی

 computational linguistics

خدای رایانه

 computer guru

طراحی رایانه‌ای

 computer-aided design/ CAD

ساخت رایانه‌ای

 computer-aided manufacturing/ CAM

مهندسی نرم‌افزار با رایانه

 computer-aided software engineering/ CASE

کارآموز رایانه‌بنیاد

 computer-based trainee

آموزش رایانه‌بنیاد

 computer-based training

طراحی مفهومی

 conceptual design

طراحی مفهومی سامانه

 conceptual system design

همخوانی

 consistency/ coherence

همخوان

 consistent

پیشانه

 console

فرمانگاه

 control panel

نگهداری تصحیحی

 corrective maintenance/ remedial maintenance

قفل‌شکسته

 cracked

قفل‌شکن

 cracker

قفل‌شکنی

 cracking

همتاسازی داده‌ای

 data replication

بن‌بست

 deadlock

سامانه تصمیم‌یار

 decision support system/ DSS

اتکاپذیری

 dependability

اتکاپذیر

 dependable

الگوی طراحی

 design pattern

مشخصات طراحی

 design specification

یادگیرنده از راه دور

 distance learner

نظام آموزش از راه دور

 distance learning system

یادگیری از راه دور

 distance learning/ distance training

سامانه عامل توزیعی

 distributed operating system

سامانه توزیعی

 distributed system

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5286
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4567
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4884
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3178

تبلیغات کاربران