ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 71
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    شنبه 01 ارديبهشت 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 48
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 202


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 22

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1219   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 71
نام انگلیسی: Accounting, Statistics, Math glossary - Part 71
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگ اصطلاحات حسابداری، ریاضی، آمار – بخش 71

 

www.irantarjomeh.com

 

خرید مجموع لغات کلیه رشته های دانشگاهی – کلیک کنید

 

خرید مجموع لغات حسابداری، ریاضی، آمار

 

اسپانسرینگ مالی برای گردآوری لغات دانشگاهی

 

Accounting terms

 

attestation services

 خدمات اعتباردهی

attorney paper, owner of attorney, proxy (document)

 وکالتنامه

attorney′s fees

 حق الزحمه وکیل

attorney′s letter

 تاییدیه وکیل در حسابرسی

attorney, lawyer, procurator

 وکیل

attributable profit

 سود قابل انتساب

attribute

 ویژگی، وجه مشخصه

attributes sampling

 نمونه گیری ویژگی ها

auction market

 بازار حراج

auctioneer

 حراج گذار

audit

 حسابرسی، بازبینی، بررسی

audit adjustment entries

 ثبت های تعدیلی حسابرسی

audit and accounting guidelines (AAG)

 رهنمودهای حسابداری و حسابرسی

audit approach

 رویکرد حسابرسی

audit assurance

 اطمینان دهی حسابرسی

audit audiences, documentary evidence, evidential matter, audit evidence

 شواهد حسابرسی

audit brief

 توجیه گروه حسابرسی، توجیه گروه رسیدگی

audit certification

 تاییدیه حسابرسی

audit committee

 کمیته حسابرسی

audit committee charter

 آیین نامه (منشور) کمیته حسابرسی

audit completion checklist

 فهرست حسابرسی

audit considerations

 ملاحظات حسابرسی

audit cycle

 چرخه حسابرسی

audit decision aids

 چک لیستهای راهنمای حسابرسی

audit engagement

 قرارداد جاری

audit evidence

 شواهد حسابرسی

audit failure

 قصور حسابرسی

audit fee (auditors′ remuneration)

 حق الزحمه حسابرسی

audit file

 پرونده حسابرسی

audit finding

 یافته های حسابرسی

audit functions

 وظایف حسابرسی

audit instructions

 دستور العملهای حسابرسی

audit literature

 ادبیات حسابرسی

audit objectives

 هدف های حسابرسی

audit of accounts

 حسابرسی حسابها

audit office

 دفتر حسابرسی، اداره حسابرسی

audit opinion

 اظهارنظر حسابرس

audit period

 دوره حسابرسی

audit plan (audit planning memorandum)

 برنامه حسابرسی، طرح حسابرسی

audit practice

 عمل، (روال) کار حسابرسی

audit procedure

 روش کار حسابرسی، روش رسیدگی حسابرسی

audit process

 مراحل (فرآیند) حسابرسی

audit program

 برنامه حسابرسی

audit questionnaire

 پرسشنامه حسابرسی

audit questionnaire form

 فرم پرسشنامه حسابرسی

audit recommendations

 پیشنهادهای حسابرسی

audit relationships

 روابط حسابرسی

audit report

 گزارش حسابرسی

audit risk

 احتمال خطر حسابرسی

audit risk model

 مدل احتمال خطر حسابرس

audit rotation

 تعویض) چرخش حسابرسان

audit sample

 نمونه حسابرسی

audit sampling

 نمونه گیری در حسابرسی

audit software

 نرم افزار حسابرسی

audit stamp

 مهر حسابرسی

audit standards, auditing standards

 استانداردهای حسابرسی

audit strategy

 استراتژی حسابرسی، طرح کلی حسابرسی

audit techniques

 فنون حسابرسی

audit terms

 اصطلاحات تخصصی حسابرسی

audit test check

 رسیدگی آزمایشی حسابرسی

audit test deck

 حسابرسی رایانه ای با اطلاعات آزمایشی

audit test, audit trail

 آزمون حسابرسی

audit trail

 ردیابی اسناد، زنجیره عطف

audit work schedules

 جداول زمان بندی عملیات حسابرسی

audit working paper

 کاربرگ حسابرسی

audit year

 سال حسابرسی

Audit (ing)

 حسابرسی

audit (ing) manual

 دستورالعمل حسابرسی

auditability

 قابل حسابرسی، قابلیت حسابرسی

audited

 حسابرسی شده

audited accounts

 حساب های حسابرسی شده

audited accounts latest

 آخرین حسابهای حسابرسی شده

audited amount

 مبلغ حسابرسی شده

audited consolidated accounts

 حساب های تلفیقی حسابرسی شده

audited statement

 صورتحساب حسابرسی شده

auditee

 قسمت مورد رسیدگی

auditee response

 پاسخ قسمت مورد رسیدگی

auditing around the computer

 حسابرسی با استفاده از رایانه

auditing at intervals (through the year)

 حسابرسی در فواصل سال

auditing at the end of the year

 حسابرسی آخر سال

auditing department

 دایره حسابرسی ، بخش حسابرسی

auditing guidelines

 رهنمودهای حسابرسی

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5516
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4783
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5113
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3394

تبلیغات کاربران