ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - مدیریت - مدیریت پروژه - بخش اول
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 25
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 192


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 11

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-1087   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - مدیریت - مدیریت پروژه - بخش اول
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Management - Project Management - Part 1
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی – مدیریت- مدیریت پروژه – بخش اول

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

ویژگی‌های فعالیت

 activity attributes

شناسه فعالیت

 activity code

دیرش فعالیت

 activity duration

برآورد دیرش فعالیت

 activity duration estimating

شناسانه فعالیت

 activity identifier/ activity ID

فهرست فعالیت‌ها

 activity list

دیرش واقعی

 actual duration

پایان واقعی

 actual finish date/ AF

آغاز واقعی

 actual start date/ AS

برآورد قیاسی

 analogous estimating

روش نمودار پیکانی

 arrow diagramming method

پس‌شماری

 backward pass

برآورد پایین‌به‌بالا

 bottom-up estimating

واحد تقویمی

 calendar unit

واپایش تغییر

 change control

هیئت واپایش تغییر

 change control board/ CCB

درخواست تغییر

 change request

پایان‌بری پروژه

 close project

شناسه حساب‌ها

 code of accounts

هم‌آورش

 co-location

برنامه مدیریت ارتباطات

 communication management plan

سهمیه پیشایندی

 contingency allowance

اندوخته پیشایندی

 contingency reserve

حسابگاه

 control account/ cost account/ CA

مبنای هزینه‌کرد

 cost performance baseline

زمان‌شکنی

 crashing

فعالیت بحرانی

 critical activity

روش مسیر بحرانی

 critical path method/ critical path methodology/ CPM

پایان جاری

 current finish date

آغاز جاری

 current start date

تاریخ داده‌ها

 data date/ as-of date/ time-now date

تحویلی

 deliverable

بازنگری طراحی

 design review

فعالیت ساختگی

 dummy activity

بهک

 EAC

زودترین پایان

 early finish date/ EF

زودترین آغاز

 early start date/ ES

برآورد هزینه کل کار

 estimate at completion

برآورد هزینه مانده کار

 estimate to complete

بهم

 ETC

زمان‌کاهی

 fast tracking

تاریخ پایان

 finish date

پایان‌به‌پایان

 finish-to-finish/ FF

پایان‌به‌آغاز

 finish-to-start/ FS

فرجه

 float/ slack/ slack time

پیش‌شماری

 forward pass

فرجه آزاد

 free float

تاریخ دستوری

 imposed date

دیرترین پایان

 late finish date/ LF

دیرترین آغاز

 late start date/ LS

موعد

 milestone

جدول موعدها

 milestone schedule

هم‌گرایی مسیرها

 path convergence

واگرایی مسیرها

 path divergence

شیبا

 PERT

فعالیت پیشین

 predecessor activity/ predecessor

اقدام پیشگیرانه

 preventive action

شیوه بازبینی و ارزیابی برنامه

 program evaluation and review technique

فشرده‌سازی زمان‌بندی

 schedule compression

شاخص عملکرد زمان‌بندی

 schedule performance index/ SPI

زمان‌بندی

 scheduling

تاریخ آغاز

 start date

آغازبه‌پایان

 start-to-finish/ SF

آغاز‌به‌آغاز

 start-to-start/ SS

فعالیت پسین

 successor activity/ successor

فرجه کل

 total float

سارک

 WBS

ساختار ریز کار

 work breakdown structure

راهنمای ساختار ریز کار

 work breakdown structure dictionary

شتاب‌دهی

 acceleration

سطح پذیرفتنی کیفیت

 acceptable quality level

شمار پذیرفتنی

 acceptance number

روال آزمون پذیرش

 acceptance test procedure

دراختیارگیری

 acquisition

برنامه اقدام

 action plan/ action program

اقلام تقریبی

 adjustable items

هزینه مجاز

 allowable cost

الحاقیه

 amendment

سپک

 AQL

مدارک چون‌ساخت

 as-built documentation/ as-built records

نقشه‌های چون‌ساخت

 as-built drawings/ as-builts/ record drawings

واگذاری

 award

نامه واگذاری

 award letter

استقرار بهره‌بر

 beneficial occupancy/ beneficial use

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران