ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - علوم سیاسی و روابط بین ‌الملل – بخش چهارم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    چهارشنبه 01 فروردين 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 16
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 185


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 05

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-999   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - علوم سیاسی و روابط بین ‌الملل – بخش چهارم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Political sciences and international relations - Part 4
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی –  علوم سیاسی و روابط بین ‌الملل – بخش چهارم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

شناسایی حکومت

 recognition of government

شناسایی دولت

 recognition of state

دولت سایه

 shadow cabinet

وضع غیرعادی

 state of siege

دولت‌دردولت

 state within a state

رژیم سلطانی

 sultanistic regime

نظریه التزام سیاسی

 theory of political obligation

دولت انتقالی

 transitional government

بی‌طرفی مسلح

 armed neutrality

دوقطبیت

 bipolarity

رایزنش

 caucus

واقع‌گرایی کلاسیک

 classical realism

افول‌باوری

 declinism

افول‌باور

 declinist

واقع‌گرایی ساختاری تدافعی

 defensive structural realism

تفویض

 delegation

تفویض اختیار

 delegation of authority

تفویض قدرت

 delegation of power

صلح مردم‌سالاران

 democratic peace

نظریه صلح مردم‌سالاران

 democratic peace theory

قدرت‌سپاری

 devolution/ power-sharing

سطح جهانی تحلیل

 global level of analysis/ system-level analysis

جهان شمال

 global north

جهان جنوب

 global south

گروه‌زدگی

 groupthink

صلح آرمانی

 ideal peace

سطح فردی تحلیل

 individual-level analysis/ individual level of analysis

ملی ـ بین‌المللی

 intermestic

بازپیوندخواهی

 irredentism

بازپیوندخواه

 irredentist

انزواطلبی

 isolationism

انزواطلب

 isolationist

سطح تحلیل

 level of analysis

صلح دیرپا

 long peace

نظریه چرخه سلطه

 long-cycle theory

کژفهمی

 mirror image

عقل جمعی

 multiple advocacy

چندقطبیت

 multipolarity

دیپلماسی چندمسیره

 multi-track diplomacy

صلح سلبی

 negative peace

واقع‌گرایی نوکلاسیک

 neoclassical realism

نوواقع‌گرایی

 neorealism/ new realism

واقع‌گرایی نوسنتی

 neotraditional realism

بی‌طرف

 neutral

سیاست بیطرفی

 neutralism

بی‌طرفی

 neutrality

جنبش عدم تعهد

 nonaligned movement/ non-aligned movement

عدم تعهد

 nonalignment/ non-alignment

بی‌قطبی

 nonpolarity

کنشگر نادولت

 non-state actor

واقع‌گرایی ساختاری تهاجمی

 offensive structural realism

سپاه صلح

 peace corps

بهره صلح

 peace dividend

صلح‌کوشی

 peace offensive

فرایند صلح

 peace process

صلح‌پژوهی

 peace research

عملیات پشتیبانی از صلح

 peace support operation/ PSO

عهدنامه صلح

 peace treaty/ treaty of peace

تثبیت صلح

 peacebuilding

صلح‌آفرینی

 peacemaking

بی‌طرفی دائم

 permanent neutrality/ perpetual neutrality

صلح ماندگار

 perpetual peace

قطبیت

 polaritly

حاکمیت تجمیعی

 pooled sovereignty

صلح ایجابی

 positive peace

سیاست قدرت‌پایه

 power politics/ machtpolitik/ Machtpolitik (de.)

هم‌فرمانی

 power-sharing

واقع‌گرایی

 realism

سیاست واقع‌گرا

 realpolitik/ Realpolitik (de.)

دیپلماسی مسیر دو

 second track diplomacy/ track two diplomacy/ citizen diplomacy

سطح ملی تحلیل

 state-level analysis/ state level of analysis

واقع‌گرایی ساختاری

 structural realism

دیپلماسی دومسیره

 twin-track diplomacy

تصمیم دووجهی

 two-level game

تکقطبیت

 unipolarity

کنشگر یکپارچه

 unitary actor

فرضیه ملال از جنگ

 war-weariness hypothesis

موازنه وحشت

 balance of terror

توازن‌بخش

 balancer

توازن‌بخشی

 balancing

رفتارگرایی

 behaviouralism/ behaviourism

الگوی سیاست‌گذاری بینادیوانی

 bureaucratic politics model

امنیت مشترک

 common security

موازنه‌جویی

 counterbalancing/ counterbalance

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5418
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4688
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5016
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3300

تبلیغات کاربران