ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - شیمی – بخش ششم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 26
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 118


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 05 - 01

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-944   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - شیمی – بخش ششم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Chemistry - Part 6
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی –  شیمی – بخش ششم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

ساختار رزونانسی  

 resonance structure

سنتز برگشتی

 retrosynthesis

ترکیب ساندویچی

 sandwich compound

تک‌رخی

 suprafacial

فرمول خطی ویس‌وسر

 Wiswesser line notation/ WLN/ Wiswesser line formula/ line-formula method

تخمیر سرکه‌ای

 acetic fermentation

برجذب‌اتم

 adatom

برجذب‌ذره

 adparticle

برجذبیده

 adsorbate/ adsorbing agent

برجذبنده

 adsorbent

هواژل

 aerogel

همزن

 agitator

الکل‌ژل

 alcogel

قلیاسنجی

 alkalimetry

محلول آمونیاکی

 ammoniacal solution

جیوه آمونیاکی

 ammoniated mercury

آمونیاک‌دار شدن  

 ammoniation

آمونیاک‌دار کردن

 ammoniation

آمونیاکی کردن

 ammonification

آمونیاکافت

 ammonolysis

آموکسایش

 ammoxidation/ oxyamination/ ammonoxidation

آنیون‌دار کردن

 anation

نقره‌سنج

 argentometer

نقره‌سنجی

 argentometry

پنبه نسوز

 asbestos

حوضه اتم

 atomic basin

خودهمپارش

 automerization

پس‌پیوندش

 backbonding/ back donation

آزمون آزمقیاس

 bench-scale testing

تلخابه

 bittern

سفیدگری

 bleaching

توان‌افزا

 booster/ detergent booster

آب مقید

 bound water

حباب‌ساز

 bubbler

حباب‌زا

 bubbling agent

بهساز

 builder

منحنی نقطه ابری

 cloud point curve

دمای ابری

 cloud temperature

ترکیب خوشه‌ای

 cluster compound

هم‌برجذبش

 coadsorption

شیمی ترکیبی

 combinatorial chemistry

گنجینه ترکیبی

 combinatorial library

واکنش مرکب

 composite reaction

فرمول ساختاری فشرده

 condensed structural formula

پیوندهای دوگانه هم‌جوار

 cumulated double bonds/ cumulative double bonds/ twinned double bonds

شویندگی

 detergency

راست‌چرخش

 dextrorotation

طیف‌نورسنج دوباریکه‌ای

 double-beam spectrophotometer/ dual-beam spectrophotometer

الکتروسالار

 electrocratic

درون‌دوستی

 endophilicity

برون‌دوستی

 exophilicity

مواد شیمیایی ظریف

 fine chemicals

اسید سخت

 hard acid

باز سخت

 hard base

شوینده سخت

 hard detergent

گوگردزدایی با هیدروژن

 hydrodesulfurization

لایه میانا

 interfacial layer

ماده واسط

 intermediate

واسط

 intermediate/ reactive intermediate/ reaction intermediate

پیوندهای دوگانه مجزا

 isolated double bonds

همتافت تغییرپذیر

 labile complex

تغییرپذیری

 lability

قاعده گزینش لاپورت

 Laporte selection rule

ساختار چپ‌گرد

 left-handed structure/ left-handed

اثر همترازکنندگی

 levelling effect

چپ‌چرخش

 levorotation/ levulorotation

قلیاب حدی

 limiting lye

رابطه خطی انرژی آزاد

 linear free-energy relation/ linear Gibbs energy relation

روابط خطی انرژی حلال‌پوشی

 linear solvation energy relationships

قلیاب

 lye

حلال‌سالار

 lyocratic

حلالیت‌افزا

 lyotrope/ lyotropic agent

سری حلالیت‌افزا

 lyotropic series/ Hofmeister series

حلالیت‌افزایی

 lyotropy

همزن مغناطیسی

 magnetic stirrer

مرسری‌کردن

 mercerization

قاعده عدم تقاطع

 non-crossing rule

واکنش‌های مخالف

 opposing reactions

واکنش‌های موازی

 parallel reactions

همپارش جای‌گشتی

 permutational isomerization

اسید چندعاملی

 polybasic acid

گوگرد بسپاری

 polymeric sulphur

شبه‌چرخش

 pseudorotation

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران