ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - روانشناسی - بخش ششم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 26
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 238


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 04 - 20

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-854   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - روانشناسی - بخش ششم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Psychology - Part 6
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی –  روانشناسی – بخش ششم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

رویکرد بازساختی ـ واپس‌رو

 regressive-reconstructive approach

کامینه

 object

عشق به کامینه

 object love

نظریه روابط کامینه‌ای

 object relations theory

پارکامینه

 part-object

هذیان گزند

 persecutory delusion/ delusion of persecution

صفت شخصیتی

 personality trait

سنخ شخصیت

 personality type

شخصی‌سازی

 personalization

نورهراس1

 photophobe

نورهراسی

 photophobia/ light fear

نورهراسانه

 photophobic

بازخورد مثبت

 positive feedback

مرحله پیش‌عملیاتی

 preoperational stage

روان- فیزیک

 psychophysics

بازنمود

 representation

تخیل بازتولیدی

 reproductive imagination

تعمیم پاسخ  

 response generalization

بازگشت‌پذیری

 reversibility

زن‌باره

 satyriasic

زن‌بارگی

 satyriasis

حس‌یافت

 sensation

مردم‌آمیزی

 sociability

مردم‌آمیز

 sociable

جامعه‌محوری

 sociocentrism

تلقین

 suggestion

تلقین‌درمانی

 suggestion therapy

اعتماد در برابر بی‌اعتمادی

 trust versus mistrust

تام‌کمینه

 whole-object

بیگانه‌هراسانه

 xenophobic

حیوان‌بارگی

 zoomania

خاموشی

 extinction

انتخاب طبیعی

 natural selection

درمانی

 therapeutic

تبدیل

 conversion

دردآمیزش

 dyspareunia

حافظه کوتاه‌مدت

 short term memory/ immediate memory/ short term store/ primary memory/ working memory

حافظه صریح

 explicit memory

برون‌گرایی

 extraversion/ extroversion

حافظه ضمنی

 implicit memory

دارودرمانی

 pharmacotherapy/ drug therapy/ drug treatment

حساسیت‌زدایی

 desensitization

علائم قطع مصرف

 withdrawal symptoms

روایی بالینی

 clinical validity

روایی بیرونی

 external validity

روایی درونی

 internal validity

روایی

 validity

مقاومت

 resistance

روایی هم‌زمان

 concurrent validity

روایی سازه‌ای

 construct validity

روایی محتوایی

 content validity

روایی ملاکی

 criterion validity

متغیر وابسته

 dependent variable

کم‌توانی

 disability

متغیر تبیینی

 explanatory variable

روایی صوری

 face validity

متغیر واسط

 intermediate variable

روایی پیش‌بینی

 predictive validity

جنسانیت‌گذاری

 gender assignment

سوگیری جنسانی

 gender bias

ثابت‌بینی جنسانیت

 gender constancy

ملال جنسانی

 gender dysphoria

واجنسانیت‌گذاری

 gender reassignment

نقش جنسانی

 gender role

واجنسیت‌گذاری، تغییر جنسیت  

 sexual reassignment/ sex reassignment

اقتدارگرایی

 authoritarianism

جابه‌جایی

 displacement

واکنایی

 reactance

خستگی

 fatigue

اختلال سرشتاری

 constitutional disorder

اشراف

 orientation

اشراف به اشخاص

 person orientation

اشراف زمانی

 time orientation

اشراف مکانی

 place orientation

اصل لذت

 pleasure principle/ pleasure-pain principle

انطباق

 adaptation

انطباق اجتماعی

 social adaptation

برانگاره

 imago

برانگاره‌درمانی

 imago therapy

برون‌انطباق

 accommodation

بقای شیء

 object permanence

بیش‌مایه‌گذاری

 hypercathexis

بینش

 insight

بینش‌درمانی

 insight therapy

بینش هیجانی

 emotional insight

بینش حقیقی

 true insight

بیماری‌شناسی

 nosology

بینش عقلی

 intellectual insight

پادمایه‌گذاری

 anticathexis/ countercathexis

پخش فکر

 thought broadcasting

پرخاشگری ابزاری

 instrumental aggression/ operant aggression

پرخاشگر

 aggressive

پرخاشگری

 aggression

پرخاشگری جابه‌جاشده

 displaced aggression

پرخاشگری خصمانه

 hostile aggression

پرخاشجویی

 aggressiveness

تعریف عملیاتی

 operational definition

تک‌محورنگری

 centration

خشم

 anger

خشم‌درمانی مهاری

 anger control therapy

خشم درون‌ریز

 anger in

خشم انفجاری

 rage

خصومت

 hostility

درون‌انطباق

 assimilation

ذهن‌نوشته

 script/ script schema

ربایش فکر

 thought withdrawal

روان‌مایه

 psychic energy

سرشتار

 constitution

سنخ شهودی

 intuitive type

سنخ سرشتاری

 constitutional type

شرکت‌کننده

 participant

شهود

 intuition

شناخت‌درمانی

 cognitive therapy

شهودگرایی

 intuitionism

طرحواره

 schema

طرحواره ادراکی

 perceptual schema

عامل سرشتاری

 constitutional factor

عملیات‌گرایی

 operationism

عملیات صوری

 formal operations

عملیات ذهنی

 operation

عملیات عینی

 concrete operation

غریزه

 instinct

فکر

 thought

کاشت فکر

 thought insertion

گنجانش طبقه‌ای

 class inclusion

لغزه

 parapraxis/ parapraxia

لغزش فرویدی  

 Freudian slip

مایه‌گذاری

 cathexis

مایه‌گذاری آن‌من

 ego cathexis

مایه‌گذاری کامینه‌ای

 object cathexis

مرحله پذیرش

 acceptance stage

مرحله چانه‌زنی

 bargaining stage

مدیریت خشم

 anger management

مرحله افسردگی

 depression stage

مرحله شهودی

 intuitive stage

مرحله خشم

 anger stage

مرحله عملیات عینی

 concrete operational stage

مرحله حسی ـ حرکتی

 sensorimotor stage

مرحله شوک و انکار

 denial and shock stage

مکان‌شناسی

 topology

ناهم‌زمانی افقی

 horizontal décalage

ناخودمحوری

 decentration

ناهم‌زمانی عمودی

 vertical décalage

ناهم‌زمانی

 décalage

ناهم‌زمانی مورب

 oblique décalage

نشت کلامی

 verbal leakage

واکنش دوری نخستین

 primary circular reaction

واکنش دوری دومین

 secondary circular reaction

واکنش دوری سومین

 tertiary circular reaction

واکنش وانهشی

 abandonment reaction

وامایه‌گذاری

 decathexis

همانندسازی با پرخاشگر

 identification with the aggressor

بی‌اوج‌کامشی

 anorgasmia

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران