ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - رایانه و فناوری اطلاعات - بخش چهارم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 25
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 161


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 04 - 20

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-843   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - رایانه و فناوری اطلاعات - بخش چهارم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Computer and Information Technology - Part 4
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی –  رایانه و فناوری اطلاعات – بخش چهارم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

رمزبندی دوکلیده

 asymmetric encryption

یادگیری ناهم‌زمان

 asynchronous learning

همسازی با قبل

 backward compatibility/ downward compatibility

آزمون دربسته

 black-box testing

یادگیری تلفیقی

 blended learning

نظام یادگیری تلفیقی

 blended learning system

طراحی پایین به بالا

 bottom-up design

میان‌گیر

 buffer

میان‌گیری کردن

 buffer

کم‌آوردن میان‌گیر

 buffer under-run

میان‌گیردار

 buffered

میان‌گیری

 buffering

هوش کسب‌وکار

 business intelligence/ BI

حافظه نهان

 cache memory/ cache

طراحی و ساخت رایانه‌ای

 CAD/ CAM

گزینگان آبشاره‌ای

 cascading menue

پنجره‌های آبشاره‌ای

 cascading windows

ابزار مهندسی نرم‌افزار با رایانه

 CASE tool

آراب

 CBT

میان‌تراز

 centre-aligned

همسازی

 compatibility

همساز

 compatible

زبان‌شناسی رایانشی

 computational linguistics

خدای رایانه

 computer guru

طراحی رایانه‌ای

 computer-aided design/ CAD

ساخت رایانه‌ای

 computer-aided manufacturing/ CAM

مهندسی نرم‌افزار با رایانه

 computer-aided software engineering/ CASE

کارآموز رایانه‌بنیاد

 computer-based trainee

آموزش رایانه‌بنیاد

 computer-based training

طراحی مفهومی

 conceptual design

طراحی مفهومی سامانه

 conceptual system design

همخوانی

 consistency/ coherence

همخوان

 consistent

پیشانه

 console

فرمانگاه

 control panel

نگهداری تصحیحی

 corrective maintenance/ remedial maintenance

قفل‌شکسته

 cracked

قفل‌شکن

 cracker

قفل‌شکنی

 cracking

همتاسازی داده‌ای

 data replication

بن‌بست

 deadlock

سامانه تصمیم‌یار

 decision support system/ DSS

اتکاپذیری

 dependability

اتکاپذیر

 dependable

الگوی طراحی

 design pattern

مشخصات طراحی

 design specification

یادگیرنده از راه دور

 distance learner

نظام آموزش از راه دور

 distance learning system

یادگیری از راه دور

 distance learning/ distance training

سامانه عامل توزیعی

 distributed operating system

سامانه توزیعی

 distributed system

زمان اکار

 downtime

حافظه پویا

 DRAM

برگرفت

 dump/ storage snapshot

حافظه دستیابی مستقیم پویا

 Dynamic Random Access Memory

اثربخش

 effective

اثربخشی

 effectiveness

سامانه خبره

 expert system

سامانه عیب‌تاب

 fault-tolerant system

قلم

 font/ typeface

پسایند

 footer

همسازی با بعد

 forward compatibility/ upward compatibility

طراحی کارکردی

 functional design

طراحی کارکردی سامانه

 functional system design

پیشانه بازی

 game console

رایانه‌باز

 geek/ techno-geek

سایه

 ghost

تصویر سایه

 ghost image

گیرکردن

 hang

سرایند

 header

پیاده کردن

 implement

طرح پیاده‌سازی

 implementation plan

ناهمخوانی

 inconsistency

ناهمخوان

 inconsistent

گواهینامه بین‌المللی کار با رایانه

 international computer driving licence/ ICDL

هم‌کنش‌پذیر

 interoperable

ک.د.د

 KDD

کشف دانش در دادگان

 knowledge discovery in databases

هدف یادگیری

 learning objective

سکوی یادگیری

 learning platform/ LP

فراهم‌ساز خدمات یادگیری

 learning service provider

چپ‌تراز

 left-aligned

سامانه موروثی

 legacy system

فرایاد

 LSP

روشگان

 methodology

یادگیرنده سیار

 m-learner

یادگیری سیار

 m-learning/ mobile learning

تخته‌مدار اصلی

 motherboard

پردازش زبان طبیعی

 natural language processing/ NLP

شیءگرایی

 object orientation/ OO

شیءگرا

 object oriented

یادگیرنده برخط

 online learner

یادگیری برخط

 online learning

نظام یادگیری برخط

 online learning system

کارآموز برخط

 online trainee

مربی برخط

 online trainer

آموزش برخط

 online training

نظام آموزشی برخط

 online training system

زبان‌های شیءگرا

 OO languages

برنامه‌نویسی شیءگرا

 OO programming

متن‌باز

 open source

نرم‌افزار متن‌باز

 open source software

حمله انفعالی

 passive attack

وصله

 patch

نگهداری تکمیلی

 perfective maintenance

انتقال‌پذیری

 portability/ porting/ transferability

انتقال‌پذیر

 portable

کلید خصوصی

 private key

کلید عمومی

 public key

رمزبندی با کلید عمومی

 public key encryption

حافظه مستقیم

 RAM

حافظه دستیابی مستقیم

 Random Access Memory/ direct access memory

حافظه فقط خواندنی

 Read Only Memory

خوانایی

 readability

خوانا

 readable

نیازها

 requirements

گردآوری نیاز

 requirements acquisition

نرم‌افزار بازکاربردپذیر

 reusable software

راست‌تراز

 right-aligned

حافظه خواندنی

 ROM

داده‌های نمونه

 sample data

حافظه هم‌زمان

 SDRAM

بویشگر

 sniffer

به‌کاراندازی نرم‌افزار

 software deployment

طراحی نرم‌افزار

 software design

بازبینی طراحی نرم‌افزار

 software design review

طراح نرم‌افزار

 software designer

تولیدکننده نرم‌افزار

 software developer

تولید نرم‌افزار

 software development

مدل تولید نرم‌افزار

 software development model

مهندس نرم‌افزار

 software engineer

مهندسی نرم‌افزار

 software engineering

نرم‌افزارسازی

 software factory

بازبینی رسمی نرم‌افزار

 software formal review

بازبینی غیررسمی نرم‌افزار

 software informal review

نگهداری نرم‌افزار

 software maintenance

بازبینی مدیریتی نرم‌افزار

 software managerial review

بازکاربردپذیری نرم‌افزار

 software reusability

بازبینی نرم‌افزار

 software review

روش بازبینی نرم‌افزار

 software review techinque

بازبین نرم‌افزار

 software reviewer

مجموعه‌نرم‌افزار

 software suite/ application suite

کاربردپذیری نرم‌افزار

 software usability

اعتبارسنجی نرم‌افزار

 software validation

درستی‌سنجی نرم‌افزار

 software verification

زبان تعریف مشخصات

 specification language

بازشناسی گفتار

 speech recognition

مدل حلزونی

 spiral model/ evolutionary model

رمزبندی تککلیده

 symmetric encryption

حافظه پویای هم‌زمان

 Synchronous Dynamic Random Access Memory

یادگیری هم‌زمان

 synchronous learning

تحلیل سامانه

 system analysis

آفن

 TBT

آموزش فن‌بنیاد

 technology-based training

آزمایه

 test case

داده‌های آزمایشی

 test data

طراحی بالابه‌پایین

 top-down design

زمان به‌کار

 uptime

نرم‌افزار کاربردپذیر

 usable software

اعتبار و درستی‌سنجی

 verification & validation/ V&V

نرم‌افزار درستی‌سنجی‌شده

 verified software

بازشناسی صدا

 voice recognition

مدل آبشاری

 waterfall model

آوب

 WBT

یادگیری وب‌بنیاد

 web-based learning/ WBL

کارآموز وب‌بنیاد

 web-based trainee

آموزش وب‌بنیاد

 web-based training/ Internet-based training

وب‌افزار

 webware

آزمون درباز

 white-box testing/ glass-box testing/ clear-box testing

نویسه جانشین

 wildcard

فعالگری

 actuation

فعالگر

 actuator

زیرسامانه فعالگری

 actuator subsystem

انبوهشی

 aggregate

انبوهه‌سازی

 aggregate

رده انبوهشی

 aggregate class

داده‌های انبوهشی

 aggregate data

تابع انبوهشی

 aggregate function

تخصیص‌پذیر

 allocatable

تخصیص

 allocation

واحد تخصیص

 allocation unit

فن صاف‌سازی

 antialiasing technique

صاف‌سازی

 antialiasing/ dithering

نسبت دادن

 assign

نسبت‌دهی

 assignment

حکم نسبت‌دهی

 assignment statement

حافظه تداعی‌گر

 associative memory/ associative storage

مرحله پسین

 back end

واکج‌خط

 backslash/ reverse slash

کلاه‌سیاه

 black hat

شاخه

 branch

نشانی شاخه

 branch address

شاخه‌گزینی و پرش

 branch and jump

دستور شاخه‌گزینی

 branch instruction

نقطه شاخه‌گزینی

 branch point

شاخه‌گزینی

 branching

نقطه گسست

 breakpoint

سوزاندن

 burn

شرکت‌به‌شرکت

 business-to-business/ B2B

شرکت‌به‌فرد

 business-to-consumer/ B2C

شرکت‌به‌کارمند

 business-to-employee/ B2E

شرکت‌به‌دولت

 business-to-government/ B2G

شرکت‌به‌دستگاه

 business-to-machines/ B2M

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران