ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دفتر دوازدهم - بخش چهارم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 اسفند 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 40
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 191


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 04 - 18

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-793   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دفتر دوازدهم - بخش چهارم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Book 12 - Part 4
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

                                فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دفتر دوازدهم – بخش چهارم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

سامانه دگربرش ویژه

 restriction-modification system/  host-controlled restriction-modification/  hcR-M

سامانه دگربر

 R-M system

دادگان توالی نشانمند

 sequence-tagged site database/  dbSTS

نقشه توالی نشانمند

 sequence-tagged site map/  STS map

توالی نشانمند

 sequence-tagged site/  STS

برگشت جنسی

 sex reversal

لکه‌گذاری شیاری

 slot blot

هم‌رشته

 syntenic

قالب هم‌رشته

 syntenic block

ژن‌های هم‌رشته

 syntenic genes

هم‌رشتگی

 synteny

سه‌فام‌تنه

 trisomic

سه‌فام‌تنی

 trisomy

لکه‌گذاری خلئی

 vacuum blotting

فامر

 YAC

گنجینه فامر

 yac library

نقشه فامر

 yac map

فام‌تن‌واره مخمری

 yeast artificial chromosome

مانده‌مغناطش ناپسماندی

 anhysteretic remanent magnetization

پتانسیل بی‌هنجار

 anomalous potential

شاخص ای پی

 AP index/  averaged planetary index

برداشت لرزه‌ای کمانی

 arc shooting

اصل دوقطبی محوری

 axial dipole principle

لرزه‌نگاری قائم سمتی

 azimuthal vertical seismic profiling/  azimuthal VSP

قطبش زمینه

 background polarization

برداشت درون‌چاهی

 borehole survey/  drillehole survey

لرزه‌نگاشت پهن‌باند

 broadband seismogram

لرزه‌نگار پهن‌باند

 broadband seismograph

لرزه‌سنج پهن‌باند

 broadband seismometer

ترازوی کاوندیش

 Cavendish balance

مکان مرکزوار

 centroid location

بارپذیری

 chargeability

ضریب ناهمسان‌گردی

 coefficient of anisotropy

برگردان تراکمی

 condensation reduction

نقطه کوری

 Curie point

دمای کوری

 Curie temperature

ثابت فروافت

 decay constant/  time constant

خم فروافت

 decay curve

انحراف قائم

 deflection of the vertical/  deviation of the vertical

وامغناطشگر

 demagnetizer

میدان وامغناطنده

 demagnetizing field

نگاره‌برداری چگالی

 density logging

پتانسیل نفوذی

 diffusion potential

شیب‌لرزه‌نگاری

 dip shooting

روش پایین‌چاهی

 downhole method

گسل‌پاره زمین‌لرزه‌زا

 earthquake segment

برداشت گرادیان الکتریکی

 electrical gradient survey

داده‌برداری الکتریکی

 electrical profiling

مقاومت الکترودی

 electrode resistance

تپش‌های الکترومغناطیسی

 electromagnetic pulsations/  electromagnetic micropulsations

الکتروجت استوایی

 equatorial electrojet

سطح هم‌زمین‌پتانسیل

 equigeopotential surface

برداشت هم‌پتانسیل

 equipotential survey/  equipotential line method

روش گسترشی

 expander method/  sounding/  probing

نگاره‌برداری اکتشافی

 exploration logging/  detection logging

برداشت لرزه‌ای بادبزنی

 fan shooting

میدان دور

 far field

گسل‌پاره

 fault segment

اثر حصار

 fence effect

ضریب سازند

 formation factor

نگاره‌برداری گاما ـ گاما

 gamma-gamma logging

کاوش زمین‌الکتریکی

 geoelectric prospecting

اکتشاف زمین‌الکتریکی

 geoelectrical exploration

محور زمین‌مغناطیسی

 geomagnetic axis

ژرف‌گمانه‌زنی زمین‌مغناطیسی

 geomagnetic deep sounding/  GDS

شاخص زمین‌مغناطیسی

 geomagnetic index/  magnetic index

جهش زمین‌مغناطیسی

 geomagnetic jerk

ریزتپش‌های الکترومغناطیسی

 geomagnetic micropulsations

مقیاس زمان قطبایی زمین‌مغناطیسی

 geomagnetic polarity time scale/  GPTS

دنباله زمین‌مغناطیسی

 geomagnetic tail

ردپای چیدمان

 geometry footprint/  acquisition imprint/  geometry imprint/  acquisition footprint

عدد زمین‌پتانسیل

 geopotential number

سطح زمین‌پتانسیل

 geopotential surface/  level surface

یکای زمین‌پتانسیل

 geopotential unit/  GPU

میدان زمین‌گرمایی

 geothermal field

شارش گرمایی زمین

 geothermal heat flow

نگاره زمین‌گرمایی

 geothermal log/  temperature log

گرانی‌سنج

 gravimeter/  gravity meter

نقشه بی‌هنجاری گرانی

 gravity anomaly map

مبنای گرانی

 gravity base

نقشه گرانی

 gravity map

شبکه گرانی

 gravity network

برداشت گرانی

 gravity survey

کشند گرانی

 gravity tide

بردار گرانی

 gravity vector

برگردان تراکمی هلمرت

 Helmert's condensation reduction

سست‌شدگی چاه

 hole fatigue

داده‌برداری افقی

 horizontal profiling

دوقطبی مایل

 inclined dipole

نگاره‌برداری قطبش القایی

 induced polarization logging/  IP logging/  IP-resistivity logging

پذیرفتاری قطبش القایی

 induced polarization susceptibility/  IP susceptibility

روش قطبش القایی

 induced polarization/  IP/  membrance polarization/  induced electrical polarization

میدان هم‌فاز

 in-phase field/  real component

شدت مغناطش

 intensity of magnetization

شاخص K

 K index

داده‌برداری جانبی

 lateral profiling

پتانسیل پیوندگاه مایعات

 liquid-junction potential/  liquid boundary potential

آشفتگی مغناطیسی محلی

 local magnetic disturbance/  local attraction

شرایط محلی ساختگاه

 local site condition

تغییر سالانه مغناطیسی

 magnetic annual variation/  annual magnetic variation

مؤلفه مغناطیسی

 magnetic element

روش قطبش القایی مغناطیسی

 magnetic induced-polarization method/  MIP

ناهمسان‌گردی مغنابلورین

 magnetocrystalline anisotropy

مغناطیس‌نگاشت

 magnetogram

مغناطیس‌نگار

 magnetograph

روش مقاومت‌ویژه مغناسنجشی

 magnetometric resistivity method

مغناایست

 magnetopause

مغناپوش

 magnetosheath

خردتوفان مغناسپهری

 magnetospheric substorm

مغناچینه‌شناسی

 magnetostratigraphy

مغناطیس‌دم

 magnetotail

بیشینه‌زمین‌لرزه پذیرفتنی

 maximum credible earthquake/  MCE

بیشینه‌زمین‌لرزه محتمل

 maximum probable earthquake/  MPE

ضریب فلزی

 metal factor/  MF

عامل رسانش فلزی

 metallic conduction factor

خردنگاره

 microlog

نگاره خردمقاومت‌ویژه

 microresistivity log

ریزلرزه

 microtremor

اتصال‌به‌جرم

 mise-à-la-masse

قطبایی بهنجار

 normal polarity

مقاومت‌ویژه ظاهری بهنجارشده

 normalized apparent resistivity/  normalized depth investigation

لرزه‌نگاری قائم دورافتی

 offset vertical seismic profiling/  offset VSP

قانون اموری

 Omori’s law

قطب دیرینه‌مغناطیسی

 paleomagnetic pole

چینه‌شناسی دیرینه‌مغناطیسی

 paleomagnetic stratigraphy/  magnetic stratigraphy

درصد اثر بسامد

 percent frequency effect

داب

 PFE

دور قطبایی

 polarity epoch

رویداد قطبایی

 polarity event

خط داده‌برداری

 profile line

شبه‌مقطع

 pseudosection

برداشت بازتابی

 reflection survey/  reflection shooting

برداشت شکستی

 refraction survey/  seismic refraction method/  refraction shooting

لرزه‌نگاری قائم معکوس

 reverse vertical seismic profiling/  reverse VSP

جریان حلقوی

 ring current

ولتاژ ثانوی

 secondary voltage

منحنی خطر زمین‌لرزه

 seismic hazard curve

نگاشت لرزه‌ای

 seismic profile/  profile

لرزه‌سازی

 seismic shooting/  shoot

سرشت‌نمایی چشمه زمین‌لرزه

 seismic source characterization

برداشت لرزه‌ای

 seismic survey/  seismic surveying/  shoot/  seismic shooting

ایالت لرزه‌زمین‌ساختی

 seismotectonic province

خودوارونی

 self-reversal

انفجار

 shot

تکان اتاقک

 shot bounce

لحظه انفجار

 shot break/  shot instant/  time break

عمق چشمه

 shot depth

ارتفاع چشمه

 shot elevation

چال انفجار

 shot hole/  shothole

چشمه لرزه

 shot

ارتفاع چال انفجار

 shot-hole elevation

نگاره چال انفجار

 shot-hole log

سیم لحظه انفجار

 shot-moment line

فاصله میان‌چشمه‌ای

 shotpoint interval

نقطه انفجار

 shotpoint/  source point/  SP

اثر ساختگاه

 site effect

سامانه جریان آرام خورشیدی

 solar quiet current system

تغییرات روز آرام خورشیدی

 solar quiet day variation

کاف چشمه‌گاهی

 source-point gap/  shotpoint gap

پتانسیل خودبه‌خودی

 spontaneous potential/  self potential

خردلرزه توفان

 storm microseism

پتانسیل جریانی

 streaming potential

خردتوفان

 substorm/  magnetic substorm

زمین‌لرزه چکانشی

 triggered earthquake

برداشت لرزه‌ای زیرگذری

 undershooting/  shooting under

لرزه‌یاب بالای چاه

 uphole geophone/  shotpoint seis/  bug/  uphole seis

روش بالاچاهی

 uphole method

برداشت بالاچاهی

 uphole survey/  uphole shooting

زمان بالاچاهی

 uphole time/  bugtime

لرزه‌نگاری قائم

 vertical seismic profiling/  VSP

قطب زمین‌مغناطیسی مجازی

 virtual geomagnetic pole/  VGP

لرزه‌نگاری قائم بالاسری

 walkabove vertical seismic profiling/  walkabove VSP

لرزه‌نگاری قائم دورشونده

 walkaway vertical seismic profiling/  walkaway VSP

رازن

 GPR

رادار زمین‌نفوذ

 ground-penetrating radar/  ground penetrating radar/  georadar/  ground probing radar/  surface penetrating radar

فشارمغناطیس

 piezomagnetism

سرامیک پیشرفته

 advanced ceramic

سپیدافزار آلومینی

 alumina whiteware

کوره تاب‌کاری

 annealing furnace

حجم ظاهری

 apparent volume

سیاه‌رس

 ball clay

بیسکویت

 biscuit

پخت بیسکویت

 biscuit firing

کوره اتاقکی

 box furnace

اکسیژن پل‌زن

 bridging oxygen

حجم کلی

 bulk volume

دیرگداز ریختنی

 castable refractory/  refractory castable

ریخته‌گری مرکزگریز

 centrifugal casting

سرامیک

 ceramic

فرایند ساخت سرامیک

 ceramic process

سپیدافزار سرامیکی

 ceramic whiteware

سرامیک‌شناسی

 ceramics

سنگینه شیمیایی

 chemical stoneware

خاک چینی

 china clay

شیشه ظرف

 container glass

لعاب‌ترک

 crackle glaze

لخته‌زدا

 deflocculant

لخته‌زدایی

 deflocculation

ریخته‌گری توخالی

 drain casting/  hollow casting

رسینه

 earthenware

کوره برقی

 electric furnace

الکتروسرامیک‌ها

 electroceramics

پخت تزیین

 enamel firing

لعاب فلز

 enamel/  porcelain enamel

سرامیک مهندسی

 engineering ceramic

سرامیک ظریف

 fine ceramic

رس دیرگداز

 fireclay/  fireclay refractory

فریت

 frit

فریت‌سازی

 frit/  fritting

لعاب فریت‌شده

 fritted glaze

کوره

 furnace

دیرگداز ذوبی‌ـ ریختگی

 fused cast refractory

تاب‌کاری شیشه

 glass annealing

ظرف شیشه‌ای

 glass container

مینای شیشه

 glass enamel

کوره شیشه

 glass furnace

حباب‌زدایی شیشه

 glass refining/  fining

نقطه نرم‌شوندگی شیشه

 glass softening point

شیشه‌ـ سرامیک

 glass-ceramic

لعاب

 glaze

پخت لعاب

 glaze firing

لعاب‌دهی

 glazing

بدنه خام

 green body/  greenware

چگالی خام

 green density

استحکام خام

 green strength

تزیین تولعابی

 in-glaze decoration

کائولن

 kaolin

کوره پخت

 kiln

پخت‌اسباب

 kiln furniture

مغناسرامیک

 magnetic ceramic

لعاب مات

 matt glaze

شبکه‌ساز

 network former/  glass forming oxides/  glass former

دگرگون‌ساز شبکه

 network modifier

اکسیژن غیرپل‌زن

 non-bridging oxygen

تزیین رولعابی

 on-glaze decoration

لعاب کدر

 opaque glaze

سرامیک‌های اپتیکی

 optical ceramics/  optoceramics

شکل‌دهی مومسان

 plastic forming

ریخته‌گری فشاری

 pressure casting

لعاب خام

 raw glaze

دیرگدازی

 refractoriness

سیمان دیرگداز

 refractory cement

سرامیک دیرگداز

 refractory ceramic

پوشش دیرگداز

 refractory coating

بتن دیرگداز

 refractory concrete

آستری دیرگداز

 refractory lining

ماده دیرگداز

 refractory material

اکسید دیرگداز

 refractory oxide

ماسه دیرگداز

 refractory sand

دیرگداز

 refractory/  refractory product

رس جعبه کوره

 saggar clay

جعبه کوره

 saggar/  sagger

رسینه بهداشتی

 sanitary earthenware

شیشه جام

 sheet glass

ریخته‌گری دوغابی

 slip casting

دوغاب

 slip/  slurry

شیشه سدآهکی

 sodalime glass

ریخته‌گری توپر

 solid casting

سنگینه

 stoneware

سرامیک سازه‌ای

 structural ceramic

کوره محفظه‌ای

 tank furnace

چگالی تقه‌ای

 tap density

چگالی نظری

 theoretical density

چگالی واقعی

 true density/  powder density

حجم واقعی

 true volume

تزیین زیرلعابی

 underglaze decoration

چینی شیشه‌ای بهداشتی

 vitreous china sanitaryware

چینی شیشه‌ای

 vitreous china/  vitreous product/  vitreous ceramic

سپیدافزار

 whiteware

حک

 burn-in

صدانوشت

 closed caption/  closed-captioned

زیرنویس متحرک

 crawl/  crawler

یک‌سوم پایینی

 lower third

برهم‌گذاری

 overlay

حبابک

 pop up

طوماری

 scroll

عنوان موقت

 working title

مؤلف

 author

الکل مطلق

 absolute alcohol/  anhydrous alcohol

نوار جذب

 absorption band

سرکه‌ای شدن

 acetification

سرکه‌ای کردن

 acetification

اسیدی کردن

 acidification

اسیدسنج

 acidimeter

اسیدسنجی

 acidimetry

اسیدکافت

 acidolysis/  acid hydrolysis

محصول افزایشی

 adduct/  addition product

طیف‌سنجی جرمی هواسلی

 aerosol mass spectrometry

طیف‌سنجی جرمی محیطی

 ambient mass spectrometry

دسته بی‌آرایش

 atactic block

شمار اتم

 atomicity

دسته

 block

عامل پخت مهارشده

 blocked curing agent

ایزوسیانات مهارشده

 blocked isocyanate

شاخه

 branch

بسپار شاخه‌دار

 branched polymer/  non-linear polymer

چگالی شاخه‌داری

 branching density/  branching coefficient/  density of branching

میزان شاخه‌داری

 branching factor

پارامتر شاخه‌داری

 branching parameter

شاخه‌دار شدن

 branching

شاخه‌دار کردن

 branching

بسپارش کربوکاتیونی

 carbocationic polymerization

بسپار زنجیره‌کربنی

 carbochain polymer

بسپارش کاتیونی

 cationic polymerization

شاخه‌دار شدن زنجیره

 chain branching

پاداکسنده زنجیره‌شکن

 chain-breaking antioxidant

کومه

 coacervate

کومش

 coacervation

استخراج کومشی

 coacervation extraction

عامل تراکم

 condensation agent

بسپار تراکمی

 condensation polymer

بسپارش تراکمی

 condensation polymerization

رزین تراکمی

 condensation resin

واحد تکراری پیکربندی

 configuration repeating unit

واحد اصلی پیکربندی

 configurational base unit

واحد پیکربندی

 configurational unit

طیف‌شناسی همبستگی

 correlation spectroscopy/  CORS

بسپار شبکه‌ای

 crosslinked polymer

طیف‌شناسی الکترونی

 electronic spectroscopy

گروه انتهایی

 end group

تجزیه گروه انتهایی

 end group analysis/  end group assay

سرپوشانی

 endcapping/  capping

یون‌تکه

 fragment ion/  product ion/  daughter ion

تکه‌تکه شدن

 fragmentation

نیم‌سلولوز

 hemicellulose

طیف‌شناسی افت انرژی الکترون تفکیک‌بالا

 high resolution electron energy loss spectroscopy/  HREELS

تمام‌سلولوز

 holocellulose

شبکه بسپاری درهم‌خلیده

 interpenetrating polymer network

طیف‌سنجی انرژی جنبشی یون

 ion kinetic energy spectrometry

شبدر

 IPN

دسته نامنظم

 irregular block

لیگنینی شدن

 lignification

لیگنین

 lignin

پلاستیک لیگنینی

 lignin plastic

بلندشاخه‌ای

 long-chain branching

طیف‌سنجی انرژی جنبشی جرمی یون

 mass-analysed ion kinetic energy spectrometry/  MIKES

گاز تک‌اتمی

 monoatomic gas

بسپار چنددسته‌ای

 multiblock polymer

تجزیه چندجزئی

 multicomponent analysis

تقطیر چندجزئی

 multicomponent distillation

بسپارش چندجزئی

 multicomponent polymerization

لیگاند چنددندانه

 multidentate ligand

برهم‌کنش‌های چندقطبی

 multipole interactions

بسپار شبکه‌ای

 network polymer

ساختار شبکه‌ای

 network structure

گیاشیمی

 phytochemistry

طیف‌سنجی جرمی واجذبش پلاسما

 plasma desorption mass spectrometry/  PDMS

طیف‌شناسی قطبشی

 polarization spectroscopy

پیش‌ساز

 precursor

یون پیش‌ساز

 precursor ion/  parent ion/  progenitor ion

گروه مهارکننده

 protecting group/  blocking group

طیف‌سنجی جرمی تف‌کافتی

 pyrolysis mass spectrometry

دسته منظم

 regular block

واحد تکرارشونده

 repeating unit/  repeat unit/  constitutional unit

طیف‌شناسی چرخشی

 rotational spectroscopy

پلی‌یورتان دسته‌ای

 segmented polyurethane

نیم‌شبکه بسپاری درهم‌خلیده

 semi interpenetrating polymer network

کوتاه‌شاخه‌ای

 short-chain branching

زنجیره جانبی

 side-chain

نیم‌شبدر

 SIPN/  semi-IPN

فضادسته

 stereoblock

بسپار فضادسته‌ای

 stereoblock polymer

فضاهمپار

 stereoisomer/  polyatomic ion

فضاهمپاری

 stereoisomerism

دسته آرایشمند

 tactic block

بسپار با دسته آرایشمند

 tactic block polymer

طیف‌سنج جرمی زمان‌پروازی

 time-of-flight mass spectrometer/  TOF

پلی‌ال سرپوشانده

 tipped polyol/  capped polyol

طیف‌سنجی افت انرژی انتقالی

 translational energy loss spectrometry/  TES

طیف‌شناسی فوتوگسیل فرابنفش

 ultraviolet photoemission spectroscopy/  UPS

طیف‌نورسنجی فرابنفش

 ultraviolet spectrophotometry

طیف‌شناسی مرئی‌ـ فرابنفش

 ultraviolet-visible spectroscopy/  UV-visible spectroscopy

طیف‌شناسی فرابنفش در خلأ

 vacuum ultraviolet spectroscopy

طیف‌شناسی ارتعاشی‌ـ چرخشی

 vibrational-rotational spectroscopy/  rotation-vibration spectroscopy

طیف‌نورسنجی جذبی مرئی

 visible absorption spectrophotometry

طیف‌سنج پرتو ایکس

 X-ray spectrometer

طیف‌شناسی گسیل‌اتمی

 atomic emission spectroscopy

طیف‌شناسی گسیل‌شعله‌ای

 flame emission spectroscopy

طیف‌شناسی فروسرخ

 infrared spectroscopy

طیف‌شناسی لیزری

 laser spectroscopy

طیف‌شناسی مولکولی

 molecular spectroscopy

طیف‌شناسی موسبائر

 Mössbauer spectroscopy

طیف‌شناسی تشدید مغناطیسی هسته‌ای

 nuclear magnetic resonance spectroscopy/  NMR spectroscopy

طیف‌شناسی نوری

 optical spectroscopy

طیف‌شناسی نورصوتی

 photoacoustic spectroscopy/  PAS/  optoacoustic spectroscopy

طیف‌شناسی رامان

 Raman spectroscopy

طیف رامان

 Raman spectrum

طیف‌شناسی جذبی فرابنفش

 ultraviolet absorption spectroscopy

طیف‌شناسی فوتوالکترونی پرتو ایکس

 X-ray photoelectron spectroscopy

طیف‌سنجی پرتو ایکس

 X-ray spectrometry

دورکن

 abducens/  abducent

دور کردن

 abduct

دورکرد

 abduction/  abductio

دورساز

 abductor

عنبیه‌فلجی تطابقی

 accommodation iridoplegia

اتصال

 adhesion

چسبندگی

 adhesion

بی‌حرکتی

 akinesia

حرکت‌دردی

 akinesia algera

بی‌حرکت

 akinetic

یک‌سوفلجی متناوب

 alternate hemiplegia/  crossed hemiplegia/  hemiplegia cruciata

ناهمکارانه

 asynergic

ناهمکاری

 asynergy

بی‌کشنگ

 atonic/  flaccid

بی‌کشنگی

 atony/  flaccidity/  atonia/  atonicity

پلک‌فلجی

 blepharoplegia

کندحرکتی

 bradykinesia/  bradycinesia/  bradypragia

کندحرکت

 bradykinetic

نایژه‌فلجی

 bronchoplegia

ماهیچه قلب

 cardiac muscle

قلب‌فلجی

 cardioplegia

قلب‌فلج

 cardioplegic

قلب‌فلج

 cardioplegic

حفره غشایی

 caveola/  caveola intracellularis/  plasmalemmal vesicle

غار

 caverna/  cavern

غارآماس

 cavernitis

فشارسنجی جسم غاری

 cavernosometry

صورت‌نگاری جسم غاری

 cavernosonography

غاری

 cavernous

صدای تنفسی غاری

 cavernous rale

صدای غاری

 cavernous voice/  amphoric voice/  amphoriloquy/  amphorophony

حفراک

 cavitation

حفره‌زایی

 cavitation

حفره

 cavity/  cave/  cavern/  caverna/  cavum/  cavitas

حفره

 cavity

حفره

 cavity

یک‌سوفلجی مغزی

 cerebral hemiplegia

عنبیه‌فلجی کامل

 complete iridoplegia

زم‌قلب‌فلجی

 cryocardioplegia

کبودک

 cyanosis

کبودکی

 cyanotic

مژگانی‌فلجی

 cycloplegia

مژگانی‌فلج

 cycloplegic

عامل مژگانی‌فلجی

 cycloplegic agent

مثانه‌فلجی

 cystoplegia/  cystoparalysis

متقارن‌فلجی

 diplegia/  bilateral paralysis

متقارن‌فلج

 diplegic

متقارن‌فلج

 diplegic

پس‌خمش

 dorsifelexion

دش‌همکاری

 dyssynergia

دش‌کشنگ

 dystonia

درون‌زه‌لاد

 endometrium/  tunica mucosa uteri

کاردرمانی

 ergotherapy

کشش

 extension

واخم‌کننده

 extensor

چشم‌فلجی بیرونی

 external ophthalmoplegia

یک‌سوفلجی صورت

 facial hemiplegia

صورت‌فلجی

 facioplegia/  facial paralysis

تاردسته

 fasciculus/  fascicle

تارتنده

 fibroblast

تارتنده‌ای

 fibroblastic

چندتارتودشوی

 fibromatosis

چندتارتودی

 fibromatosis

چندتارشوی

 fibrosis

تارچه‌آماس

 fibrositis/  fibrofascitis/  muscular rheumatism

خمش

 flexion

خم‌کننده

 flexor

خمیدگی

 flexure/  flexura

گودک

 fovea

ریزگوده

 foveola

یک‌پافلجی

 hemiparaplegia

یک‌سوفلجی

 hemiplegia/  semiplegia

یک‌سوفلج

 hemiplegic

یک‌سوفلج

 hemiplegic

بیش‌کشش

 hyperextension

اتصال ایمنی

 immune adherence

چشم‌فلجی درونی

 internal ophthalmoplegia

ماهیچه غیرارادی

 involuntary muscle

عنبیه‌فلجی

 iridoplegia/  iridoparalysis

هم‌اندازه

 isometric

هم‌طول

 isometric

هم‌کشش

 isotonic

هم‌کشنگ

 isotonic

بازسازی حرکت

 kineplasty/  kineplastics/  plastic amputation

حرکت‌شناسی

 kinesics

حرکت‌زاد

 kinesigenic

حرکت‌سنج

 kinesimeter/  kinesiometer

حرکت‌درمانی

 kinesitherapy/  kinesiatrics/  kinetotheropy/  kinesiotherapy

حرکت‌بین

 kinetoscope

حرکت‌بینی

 kinetoscopy

اختلال حرکت

 kinetosis/  kinesia

حنجره‌فلجی

 laryngoplegia/  laryngoparalysis/  laryngeal paralysis

گفتارفلجی

 logoplegia

سیاهک

 melanosis/  melanism

سیاهکی

 melanotic/  melanistic

میان‌آکنه‌تود

 mesenchymoma

ماهیچه‌زه‌لادآماس

 mesometritis

تک‌اندام‌فلجی

 monoplegia

تک‌اندام‌فلج

 monoplegic

تک‌اندام‌فلج

 monoplegic

واحد حرکتی

 motor unit

ماهیچه‌تار

 muscle fiber

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5298
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4577
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4897
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3188

تبلیغات کاربران