ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دفتر هفتم - بخش دهم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 اسفند 1396

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 37
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 206


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 04 - 17

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-758   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دفتر هفتم - بخش دهم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Book 7 - Part 10
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

                                فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دفتر هفتم – بخش دهم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

طیف‌نورسنج دوباریکه‌ای

 double-beam spectrophotometer/  dual-beam spectrophotometer

الکتروسالار

 electrocratic

درون‌دوستی

 endophilicity

برون‌دوستی

 exophilicity

مواد شیمیایی ظریف

 fine chemicals

اسید سخت

 hard acid

باز سخت

 hard base

شوینده سخت

 hard detergent

گوگردزدایی با هیدروژن

 hydrodesulfurization

لایه میانا

 interfacial layer

ماده واسط

 intermediate

واسط

 intermediate/  reactive intermediate/  reaction intermediate

پیوندهای دوگانه مجزا

 isolated double bonds

همتافت تغییرپذیر

 labile complex

تغییرپذیری

 lability

قاعده گزینش لاپورت

 Laporte selection rule

ساختار چپ‌گرد

 left-handed structure/  left-handed

اثر همترازکنندگی

 levelling effect

چپ‌چرخش

 levorotation/  levulorotation

قلیاب حدی

 limiting lye

رابطه خطی انرژی آزاد

 linear free-energy relation/  linear Gibbs energy relation

روابط خطی انرژی حلال‌پوشی

 linear solvation energy relationships

قلیاب

 lye

حلال‌سالار

 lyocratic

حلالیت‌افزا

 lyotrope/  lyotropic agent

سری حلالیت‌افزا

 lyotropic series/  Hofmeister series

حلالیت‌افزایی

 lyotropy

همزن مغناطیسی

 magnetic stirrer

مرسری‌کردن

 mercerization

قاعده عدم تقاطع

 non-crossing rule

واکنش‌های مخالف

 opposing reactions

واکنش‌های موازی

 parallel reactions

همپارش جای‌گشتی

 permutational isomerization

اسید چندعاملی

 polybasic acid

گوگرد بسپاری

 polymeric sulphur

شبه‌چرخش

 pseudorotation

واکنشگرهای ناب

 reagent chemicals

باریکه مرجع

 reference beam

طیف‌نورسنجی بازتابشی

 reflectance spectrophotometry

حفظ پیکربندی

 retention of configuration

چگالش واگشتی

 retrograde condensation

تبخیر واگشتی

 retrograde evaporation

یون‌زدایی کامل

 reverse deionization

ساختار راست‌گرد

 right-handed structure/  right-handed

ارتعاش گهواره‌ای

 rocking vibration

تبخیرکن چرخان

 rotary evaporator/  rotavap

پل نمک

 salt bridge

صابونی‌شدن

 saponification

ارتعاش قیچی‌وار

 scissoring vibration

سیلیس

 silica

خیساندن

 soaking

منحنی حل‌پذیری

 solubility curve

آزمون حل‌پذیری

 solubility test

حلال‌کوچی

 solvophoresis

ماده جذبشی

 sorptive

سرستون تقطیر

 still head

دستگاه تقطیر

 still/  distillation apparatus

تقطیرگر

 stillman

توان تعلیق‌کنندگی

 suspending power

ارتعاش کششی متقارن

 symmetrical stretching vibration

زاویه پیچش

 torsional angle

ارتعاش پیچشی

 torsional vibration/  angular vibration

ارتعاش رقاصکی

 twisting vibration

ارتعاش کششی نامتقارن

 unsymmetrical stretching vibration/  antisymmetrical stretching vibration/  asymmetrical stretching vibration

ارتعاش جنبانکی

 wagging vibration

خشک‌ژل

 xerogel/  dry gel

شیمی جو

 atmospheric chemistry

چسب آب‌پایه

 water-based adhesive/  water-born adhesive

جذبایی

 absorbency

جذبندگی

 absorptance/  absorptivity

ضریب جذب

 absorption coefficient

نسبت جذب 

 absorption ratio

برجذبش

 adsorption

فشار مویینگی

 capillary pressure

خیزش مویینگی

 capillary rise

لوله مویین

 capillary tube

نقش پراش

 diffraction pattern

طیف پراش

 diffraction spectrum

مولکول دوقطبی

 dipole molecule

یونش تابشی

 radiation ionization

جذب

 absorption

فعال‌ساز

 activator

برجذبش 

 adsorption

گران‌روی بی‌هنجار

 anomalous viscosity

کاف نوار

 band gap

گران‌روی نانیوتونی

 non-Newtonian viscosity

فرایند برگشت‌پذیر

 reversible process

سم‌دود

 fumigant

سم‌دوددهی

 fumigation

قارچ‌کش

 fungicide

لکای بی‌رنگ

 bleached shellac/  bone dry bleached shellac

آسیای کلوئیدساز

 colloid mill

لکای خام

 lac

رزانه لکایی

 lac dye

آس‌مایه

 mill-base

لکادانه

 seed lac

لکا

 shellac

پادازوننده

 anti-ozonant

خودشتاب‌دهی

 autoacceleration

انتقال‌به‌آبی

 blueshift/  hypsochromic shift

بسپارش توده‌ای

 bulk polymerization/  mass polymerization

کمک‌زی‌مایه

 coenzyme

کمک‌حلال

 cosolvent

واجذبش

 desorption

الکتروکوچ

 electrophoresis/  cataphoresis/  ionophoresis

برانگیخته‌پار

 excimer

برانگیخته‌تافت

 exciplex

امتزاج‌ناپذیری

 immiscibility

امتزاج‌ناپذیر

 immiscible

بسپارش میانایی

 interfacial polymerization

امتزاج‌پذیری

 miscibility

ناپراکنده

 monodisperse

ناپراکندگی

 monodispersity

ریخته‌گری تکپار

 monomer casting

اکسنده

 oxidant/  oxidizer/  oxidizing agent

نمودار فازی

 phase diagram

بس‌پراکنده

 polydisperse

بس‌پراکندگی

 polydispersity

شاخص بس‌پراکندگی 

 polydispersity index/  polymolecularity index

بسپارش پفکی

 popcorn polymerization/ 

رسوب‌دهنده

 precipitant

رسوب

 precipitate

رسوب‌دهی

 precipitation

تف‌بسپار

 pyropolymer

فرایند سل‌ـ ژل

 sol-gel process

حل‌پذیری

 solubility

ضریب حل‌پذیری

 solubility coefficient

حل‌پذیرسازی

 solubilization

عامل حل‌پذیرساز

 solubilizing agent

حل‌شده

 solute

محلول

 solution

جذبیده

 sorbate

جاذب

 sorbent

جذبش

 sorption

جذبشی

 sorptive

اثر الکتروکوچی

 electrophoretic effect

آندش

 anodizing

کانی‌زدایی

 demineralization

آب کانی‌زدوده

 demineralized water

گوگردزدایی

 desulfurization

گیرانش

 ignition

اختریاخته

 astrocyte

همایه شیمیایی

 chemical synapse

مدار

 circuit

پوست‌بردار

 dermatome

پوست‌پار

 dermatome/  dermatomic area

صفحه پوست‌ساز

 dermatome/  cutis plate

همایه الکتریکی

 electrical synapse/  ephapse/  detonator synapse

پتاپس تحریکی

 EPSP

پتانسیل پس‌همایه‌ای تحریکی

 excitatory postsynaptic potential

اختریاخته نازک‌رشته

 fibrous astrocyte/  fibrillary astrocyte

صفحه کفی

 floor plate/  ventral plate/  bodenplatte

پتانسیل پس‌همایه‌ای مهاری

 inhibitory postsynaptic potential

پاسخ یون‌گرا

 ionotropic response

پتاپس مهاری

 IPSP

درشت‌پی‌بان

 macroglia

پاسخ دگرگشت‌گرا

 metabotropic response

ریزپی‌بان

 microglia

غلاف میلین

 myelin sheath

صفحه ماهیچه‌ساز

 myotome/  myomere/  muscle plate

ماهیچه‌بر

 myotome

ماهیچه‌پار

 myotome

ماهیچه‌بری

 myotomy

فعالیت عصبی

 neural activity

مولکول عصب‌چسبان

 neural cell adhesion molecule/  N-CAM

مدار عصبی

 neural circuit

ستیغ عصبی

 neural crest

چین عصبی

 neural fold/  medullary fold

ناوک عصبی

 neural groove/  medullary groove

صفحه عصبی

 neural plate/  medullary plate

لوله عصبی

 neural tube/  medullary tube/  cerebromedullary tube

پی‌شاخه 

 neurite

عصب‌شاخه

 neurite

عصب‌تباهی

 neurodegeneration

عصب‌پوشش

 neuroepithelium/  neurepithelium

عصب‌پوشش

 neuroepithelium/  neurepithelium/  sense epithelium/  sensory epithelium

بافه عصبی

 neurofibrile

نخینه عصبی

 neurofilament

عصب‌زایی

 neurogenesis

علم اعصاب

 neuroscience/  neural science

علوم اعصاب

 neurosciences/  neural sciences

عصب‌میانجی

 neurotransmitter

توده عصبی

 nucleus

یاخته کم‌شاخه

 oligodendrocyte

پی‌بان کم‌شاخه

 oligodendroglia

عصب حسی اولیه

 primary sensory neuron

گره آغازین

 primitive knot/  primitive node/  Hensen's knot

گوده آغازین

 primitive pit

شیار آغازین

 primitive streak

اختریاخته درشت‌رشته

 protoplasmic astrocyte

میدان پیام‌گیر

 receptive field

قوس بازتاب

 reflex arc

رسانش جهشی

 saltatory conduction

استخوان‌پار

 sclerotome

صفحه استخوان‌ساز

 sclerotome

عصب حسی ثانویه

 secondary sensory neuron

عصب حسی

 sensory neuron

گیرنده حسی

 sensory receptor

تن‌پار 

 somite/  mesoblastic segment/  mesodermic segment/  primitive segment/  primordial segment/  protovertebral segment

مدل جوـ لایه آمیخته اقیانوس

 atmosphere-mixed layer ocean model

برهم‌کنش جوـ اقیانوس

 atmosphere-ocean interaction

سوسوی جوی

 atmospheric boil

گردش جو

 atmospheric circulation

مدل گردش جو

 atmospheric circulation model

گردوخاک جو

 atmospheric dust

پویایی‌شناسی جو

 atmospheric dynamics

شدت میدان الکتریکی جو

 atmospheric electric field

یونش جو

 atmospheric ionization

نوفه جوی

 atmospheric noise

کدری جو

 atmospheric opacity

نورشناسی جو

 atmospheric optics

ازون جو

 atmospheric ozone

پدیده جوی

 atmospheric phenomenon

قطبش جو

 atmospheric polarization

تابش جو

 atmospheric radiation

ترازینه تابش جو

 atmospheric radiation budget

ترمودینامیک جو

 atmospheric thermodynamics

تلاطم جو

 atmospheric turbulence

ترازینه آب جو

 atmospheric water budget

موج جو

 atmospheric wave

جونوفه

 atmospherics/  atmospheric interference/  sferics/  strays

پرچم‌ابر

 banner cloud/  cloud banner

پکش حباب

 bubble bursting

پرفشار حبابی

 bubble high/  bubble

هسته حباب

 bubble nucleus

یخ حبابی

 bubbly ice

جذب ابر

 cloud absorption

سپیدایی ابر

 cloud albedo

مقدار ابر

 cloud amount

تضعیف ابری

 cloud attenuation

پایه ابر

 cloud base

ابرنمون

 cloud chart

ضریب پخش متقابل

 coefficient of mutual diffusion

تابش کیهانی

 cosmic radiation

پادتابش

 counterradiation

ستیغ‌ابر

 crest cloud/  cloud crest

جبهه پخشیده

 diffuse front

فن جداسازی پخشی

 diffusion denuder technique

مدل پخش

 diffusion model

ترازمندی پخشی

 diffusive equilibrium

پخش‌سنج

 diffusometer

هواشناسی پویایی‌شناختی

 dynamic meteorology

ترازمندی گرانشی، تعادل گرانشی

 gravitational equilibrium

آب‌زمین‌شیمی

 hydrogeochemistry

مرز آب‌زمین‌شناختی

 hydrogeological boundary

آب‌زمین‌شناسی

 hydrogeology

شبکه آب‌نگاری

 hydrographical network

توازن آب‌شناختی 

 hydrologic balance

ترازینه آب‌شناختی 

 hydrologic budget/  hydrologic accounting

عنصر آب‌شناختی

 hydrological element

سال آب‌شناختی

 hydrological year

نظریه k

 k theory

تابش موج‌بلند

 longwave radiation/  longwave

نوفه هواشناختی

 meteorological noise

نورشناسی هواشناختی

 meteorological optics

ابر آمیخته

 mixed cloud

توزیع آمیخته

 mixed distribution/  compound distribution

هسته آمیخته

 mixed nucleus

موج راسبی‌ـ گرانی آمیخته

 mixed Rossby-gravity wave/  Yanai wave

وارونگی کلاهکی لایه آمیخته

 mixed-layer capping inversion

تحول لایه آمیخته

 mixed-layer evolution

تهویه لایه آمیخته

 mixed-layer venting

ابر آمیختگی

 mixing cloud

مه آمیختگی

 mixing fog

نظریه طول آمیختگی

 mixing length theory

خط آمیختگی

 mixing line

پتانسیل آمیختگی

 mixing potential

هواشناسی فیزیکی

 physical meteorology

جونوفه‌شناسی

 sferics

تابش موج‌کوتاه

 shortwave radiation

تقریب تختالی

 slab approximation

لایه تختالی

 slab layer

مدل تختالی

 slab model

حرکت تختال‌گون

 slablike motion

برفابه

 slush

تابش خورشیدی

 solar radiation

توازن آب 

 water balance

ترازینه آب

 water budget/  basin accounting

سال آبی

 water year

خط دید

 line of sight/  LOS

سیاست‌گریز

 apolitical

سیاست‌گریزی

 apoliticism

ته‌مجلسی

 backbencher

حکومت فربه

 big government

بدنه سیاسی

 body politic

بناپارتیسم

 Bonapartism

رایوران

 brain trust

تنش‌کاهی

 bridge building

دشمن‌ترسانی

 brinkmanship

سیاستگر خوش‌نشین

 carpetbagger

دیپلماسی ضیافتی

 cocktail diplomacy

حاکمیت مشترک

 condominium

کشورگان

 confederation

سازه‌انگاری

 constructivism

دوحاکمی

 co-principality

دولت بالفعل

 de facto government/  government de facto

شناسایی بالفعل

 de facto recognition

دولت قانونی

 de jure government/  government de jure

شناسایی قانونی

 de jure recognition

تنش‌زدایی

 détente

دوره تنش‌زدایی

 détente

سیاست کثیف

 dirty politics

دولت درمانده

 failed state/  failing state

پایمردی

 good offices

حزبی وفادار

 good soldier

دولت دوست‌گمار

 government by crony

دولت درتبعید

 government-in-exile

شور سیاسی

 groundswell

بدرقه شر

 hail of dead cats

اختیارات محلی

 home rule

خونتا

 junta

حلقه خواص

 kitchen cabinet

صاحب‌منصب رفتنی

 lame duck

گروه لابی

 lobby

لابی کردن

 lobby

لابی‌گری

 lobbying/  lobbyism

لابی‌گر

 lobbyist

خودسر 

 maverick

سیاستمدار خودسر

 maverick politician

میانجیگری

 mediation

نظام شایسته‌گرا

 merit system

وزارت‌مایه

 ministrable

غوغاشوب

 mob violence

خویشاوندگماری

 nepotism

مواضع‌نامه

 platform

توان رفاه‌گستری

 police power

جانور سیاسی

 political animal

خوش‌خدمتی سیاسی

 political gratitude

حزب‌گردانان

 political machine/  party machine

التزام سیاسی

 political obligation

جامعه‌پذیری سیاسی

 political socialization

نظم پیشاسیاسی

 prepolitical order

گروه فشار

 pressure group/  interest group

دولت موقت

 provisional government

شناسایی حکومت

 recognition of government

شناسایی دولت

 recognition of state

دولت سایه

 shadow cabinet

وضع غیرعادی

 state of siege

دولت‌دردولت

 state within a state

رژیم سلطانی

 sultanistic regime

نظریه التزام سیاسی

 theory of political obligation

دولت انتقالی

 transitional government

حمله غیرعمدی

 accidental attack

پدافند هوافضا

 aerospace defense

هوابانی

 air policing

نفربری هوایی

 air trooping

عملیات هوابرد

 airborne operation

ناو هواپیمابر

 aircraft carrier/  CV

تغذیه هواگرد

 aircraft replenishment

لباس ضدشتاب

 anti-G suit/  pressure suit

انهدام قطعی

 assured kill

فشرده‌ساز محوری

 axial flow compressor

اطلاعات پایه

 basic intelligence

نبردناو

 battle ship

آوردنمایی

 battlefield visualisation

عامل زیستی

 biological agent

مهمات زیستی

 biological ammunition

پدافند زیستی

 biological defense

محیط عملیات زیستی

 biological environment

عملیات زیستی

 biological operation

تهدید زیستی

 biological threat

جنگ زیستی

 biological warfare

سلاح زیستی

 biological weapon

ردیابی کامل

 birth-to-death tracking

تبلیغات سیاه

 black propaganda

هوای برچیده

 bleed air

مقر بمب

 bomb bay

بمب‌گیره

 bomb rack

خط رهاسازی بمب

 bomb release line

نقطه رهاسازی بمب

 bomb release point

زاویه رهاسازی بمب

 bombing angle

گام بمباران

 bombing run

پناه‌کوب

 bunker buster

ماهواره اصلی

 capital satellite

وسیله حامل

 carrier vehicle

تک تحریک‌آمیز

 catalytic attack

درگیری‌بس

 cease engagement

هدایت سماوی

 celestial guidance

فرمان متمرکز

 centralized control

فشرده‌ساز مرکزگریز

 centrifugal flow compressor

گوار

 CERT

رهاساز خاشه

 chaff dispenser

عملیات پاک‌سازی

 clearing operation

سامانه برخوردگریز

 collision-avoidance system

نسبت فشردگی

 compression ratio/  compressor pressure ratio

دمای ورودی فشرده‌ساز

 compressor inlet temperature

ردیف فشرده‌ساز

 compressor stage

گروه واکنش اضطراری رایانه‌ای

 computer emergency response team

اختفا

 concealment

وضعیت اضطراری

 contingency

جنگ مهارشده

 controlled war

گشت‌ناو

 corvette

عملیات مین‌زدایی

 countermine operation

عملیات ضدتحرک

 countermobility operations

عملیات ضدتبلیغ

 counterpropaganda operations

ضدخرابکاری

 countersabotage

ضدشناساگریزی

 counterstealth

پوشش

 cover

عملیات پنهان

 covert operation

اطلاعات جاری

 current intelligence

رایاتک

 cyber attack

رایارزمگاه

 cyber battlefield

رایاپدافند

 cyber defense

رایاجاسوسی

 cyber espionage

رایاسرباز

 cyber soldier

رایاتهدید

 cyber threat

رایاجنگ

 cyber warfare

رایاسلاح

 cyber weapon

رایاسالاری

 cyberocracy

فرمان نامتمرکز

 decentralized control

هدف‌های ژرفانهفت

 deeply buried targets

جان‌پناه

 defilade

عامل برگ‌ریز

 defoliating agent

ناوشکن

 destroyer

رهاساز

 dispenser

ناظر پرتاب

 dropmaster

پرانش

 ejection

صندلی‌پران

 ejection system

توان‌افزا

 enabler

تاب‌آوری

 endurance

نابودگر برون‌جو

 exoatmospheric kill vehicle/  EKV

تصرف قهرآمیز

 forcible entry

کلاهک ترکش‌زا

 fragmentation warhead

پاس‌ناو

 frigate

همرنگ‌سازی

 garnishing

جنگ عمومی

 general war

وضعیت‌آگاهی جهانی

 global situation awareness

تبلیغات خاکستری

 grey propaganda

انهدام سخت

 hard kill/  firm kill

پایگاه موشکی مقاوم

 hard missile base

ایستگاه مقاوم

 hardened site

ناو بالگردبر

 helicopter carrier

مهمات اصابتی

 hit-to-kill

عامل انسانی

 human factor

انسان‌فرمان

 human-in-control

سلاح‌های گیرکرده

 hung weapons

فراجنگ

 hyper war

موشک پرسرعت

 hypervelocity missile

اطلاعات تصویری

 imagery intelligence

انهدام آنی

 immediate kill

تک اطلاعاتی

 information attack

نشت اطلاعات

 information compromise

تخریب اطلاعات

 information destruction

اشتراک اطلاعات

 information sharing

محیط اشتراک اطلاعات

 information sharing environment

راهبرد اشتراک اطلاعات

 information sharing strategy

چشم‌انداز اشتراک اطلاعات

 information sharing vision

ترابری اطلاعات

 information transport

نشانگرهای اطلاعاتی

 intelligence indicators

گیرنده شنود

 intercept receiver

رهگیری‌پذیری

 interceptibility

رهگیری

 interception

رهگیر

 interceptor

عملیات نفوذ

 intruder operations

ناظر پرش

 jumpmaster

زنجیره انهدام

 kill chain

انهدام‌افزا

 kill enhancement device

نابودگر

 kill vehicle

نابودگر با انرژی جنبشی

 kinetic kill vehicle/  KKV

هواگرد پیشرو

 lead aircraft

جنگ محدود

 limited war

جنگ محلی

 local war

سامانه پدافند هوایی همراه

 man portable air defense system

رزمایش

 maneuver

کلاهک بازآی جولان‌پذیر

 maneuverable reentry vehicle/  MaRV

نهان‌سازی

 masking

وضعیت نظامی

 military posture

موشک‌فریب

 missile magnet

وامانده‌سازی

 mobility kill

کلاهک بازآی مستقل چندگانه

 multiple independent reentry vehicle/  MIRV

نابودگر چندگانه

 multiple kill vehicle/  MKV

انهدام غیرهسته‌ای

 no nuclear kill

پنهان‌ساز

 obscurant

اقلام آماده

 off-the-shelf item

عملیات

 operation

معماری عملیات

 operational architecture

هنر عملیات

 operational art

ویژگی‌های عملیاتی

 operational characteristics

مستندسازی عملیات

 operational documentation/  OPDOC

محیط عملیات

 operational environment

ارزیابی آمادگی عملیاتی

 operational readiness evaluation

آمادگی عملیاتی

 operational readiness/  OR

آزمایش عملیاتی

 operational testing

عملیات آشکار

 overt operation

ناوچه گشتی

 patrol craft

عملیات صلح

 peace operations/  PO

جنگ حاشیه‌ای

 peripheral war

اطلاعات عکسی

 photographic intelligence

بازی‌سازی سیاسی‌ـ نظامی

 politico-military gaming

تک پیش‌دستانه

 pre-emptive attack

حمله پیش‌دستانه

 preemptive strike

جنگ پیشگیرانه

 preventive war

رادار اصلی

 primary radar

اطلاعات اولویت‌دار

 priority intelligence

رسانه عملیات روانی

 psychological media

وضعیت روانی

 psychological situation

درون‌مایه عملیات روانی

 psychological theme

پژواک راداری

 radar echo

شبکه‌بندی راداری

 radar netting

دیده‌ور راداری

 radar picket

گیرنده هشدار راداری

 radar warning receiver

پدافند پرتوی

 radiological defense

محیط پرتوزده

 radiological environment

عملیات پرتوی

 radiological operation

کلاهک بازآ

 reentry vehicle/  RV

ستبرافزار

 ruggedized equipment

گهر

 RWR

خرابکاری

 sabotage

خرابکار

 saboteur

رادار فرعی

 secondary radar

حسگرآمیزی

 sensor fusion

وضعیت‌آگاهی مشترک

 shared situation awareness

شلیک متقابل

 shoot back

مهمات مجاورتی

 shoot-to-kill

وضعیت‌آگاهی

 situation awareness

سلاح خفته

 sleeper weapon

انهدام نرم

 soft kill/  functional kill

منبع

 source

سرمایه فضایی

 space asset

فضابانی

 space control

پدافند فضایی

 space defense

نیروی فضایی

 space force

تقویت نیروی فضایی

 space force enhancement

برابری فضایی

 space parity

توان فضایی

 space power

فضاکارا

 space qualified

وضعیت‌آگاهی فضایی

 space situation awareness

رهگیر فضاپایه

 space-based interceptor/  SBI

عملیات فضابانی

 space-control operations

فضاردیاب

 spacetrack

نیروهای ویژه

 special forces

شناساگریزی

 stealth

نهان‌نگاری

 steganography

زیردریایی

 submarine

مانایی

 survivability

پایایی

 sustainability

هم‌تازی

 swarming

تخصیص هدف

 target allocation

گیراندازی هدف

 target capture

هدف‌گزینی

 target designation

تفکیک هدف

 target discrimination

عنصر رزمی

 task element

نیروی رزمی

 task force

گروه رزمی

 task group

سازمان رزمی

 task organization

یگان رزمی

 task unit

سامانه عارضه‌گریز

 terrain-avoidance system

سامانه عارضه‌پای

 terrain-following system

پایه آزمایش

 test stand

سلاح گرمایی

 thermal gun

ناتوان‌سازی گرمایی

 thermal kill

انهدام گرمایی

 thermal kill1

شناخت تهدید

 threat characterization

تهدیدسنجی

 threat evaluation

رادار دیوارگذر

 through-wall-radar

هدف‌های زمان‌حساس

 time-sensitive targets/  time-critical targets

کلاهک‌گذاری

 warhead mating

تبلیغات سفید

 white propaganda

چرب‌مایه چندمنظوره

 all-purpose shortening

چربی شیر بی‌آب

 anhydrous milk fat/  water-free milk fat

چربی حیوانی

 animal fat

پرکن سترون

 aseptic filler

بسته‌بندی سترون

 aseptic packaging

کیسه‌درجعبه

 bag-in-box

کیسه‌دربشکه

 bag-in-drum

مواد بسته‌بندی زیست‌پایه

 biobased packaging materials

مواد بسته‌بندی زیست‌تخریب‌پذیر

 biodegradable packaging materials

قلاب بدنه

 body hook

طول قلاب بدنه

 body hook length

ضخامت بدنه

 body thickness

بسته حبابدار

 bubble pack

سر قوطی

 canner's end/  packer's end

بدیل کره کاکائو

 cocoa butter alternative/  CBA

معادل کره کاکائو

 cocoa butter equivalent/  CBE

گسترده‌ساز کره کاکائو

 cocoa butter extender/  CBEx

بهبوددهنده کره کاکائو

 cocoa butter improver/  CBI

جایگزین کره کاکائو

 cocoa butter replacer/  CBR

جانشین کره کاکائو

 cocoa butter substitute/  CBS

درزگیری سرد

 cold sealing

کوتاه‌سازی سرد

 cold shortening

پرک متخلخل

 collet/  porous collet/  pellet

ورزآمایی

 conching

خامه قنادی

 confectionery cream

طول قلاب در

 cover hook length/  end hook lengh

قلاب در

 cover hook/  end hook

دانه‌خردکنی

 cracking

آسیاب خردکن

 cracking mill

تشتک

 crown

روغن خام

 crude oil

خمه

 curl

بریدگی

 cutover/  cut through

چربی برشی

 cutting fat/  cutting-floor

پوشش تزیینی

 decorative coating

درزگیری دی‌الکتریکی

 dielectric sealing

درز مضاعف

 double seam

غری

 droop

چرب‌مایه جامد

 dry shortening

ظرف خوردنی

 edible container

بسته‌بندی خوردنی

 edible pack

پیه خوراکی

 edible tallow

ضخامت در

 end thickness

عطرمایه روغنی

 essential oil

روغن‌زیتون بکر ممتاز

 extra virgin olive oil

ته قوطی

 factory end/  manufacturer's end

درز کاذب

 false seam

شبه‌چربی

 fat mimetic

جایگزینی چربی

 fat replacement

 

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5298
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4577
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 4897
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3188

تبلیغات کاربران