ایران ترجمه - فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دفتر سوم - بخش دوم
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    پنجشنبه 03 خرداد 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 25
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 286


تاریخ انتشار مقاله : 1396 - 04 - 16

مدیر گروه / مترجم : گروه تحقیق و پژوهش
کدترجمه: GLS-727   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: فرهنگ لغات - فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دفتر سوم - بخش دوم
نام انگلیسی: Dictionary - Persian Language and Literature Academy - Book 3 - Part 2
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

 

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

                                فرهنگستان زبان و ادب فارسی - دفتر سوم – بخش دوم

 

http://www.persianacademy.ir

 

wwwirantarjomehcom

 

نخینه‌ای

 hyphal

جلینه‌ای

 mycelial

جلینه

 mycelium

جلینه‌سا

 myceloid

ریسه‌سا

 thalloid

ریسه‌داران

 Thallophyta/en:Thallobionta

ریسه‌رست

 thallophyte

ریسه

 thallus

تارک‌تنی

 acrosomal

تارک‌تن

 acrosome/en:perforatorium/en:apical body

دگرکام

 allogamous/en:allogamic

دگرکامی

 allogamy

فنجان

 ampulla/en:ampulla ossea

بساک

 anther

زامه‌دانی

 antheridial

زامه‌دان‌بر

 antheridiophore

زامه‌دان

 antheridium/en:antherid

بساک‌بر

 antheriferous

گیازامه

 antherozoid

گیازامه‌ای

 antherozoidal

پادرمزه

 anticodon

ناهمکام

 apogamous

ناهمکامی

 apogamy

مامه‌دانی

 archegonial

مامه‌دان‌دار

 archegoniate

مامه‌دان‌بر

 archegoniophore

مامه‌دان

 archegonium/en:oogonium

پس‌روده بالارو

 ascending colon/en:colon ascendens/en:right colon

اخترک

 aster/en:cytaster/en:kinosphere

اخترگوی

 astrosphere/en:astral sphere

جورفام‌تنی

 autosomal

جورفام‌تن

 autosome

خودپرورد

 autotroph

خودپرورد

 autotrophic

خودپروردگی

 autotrophy

تک‌آلی‌پرورد

 auxotroph

تک‌آلی‌پرورد

 auxotrophic

تک‌آلی‌پروردگی

 auxotrophy

میلیزه‌ای

 bacillary

میلیزه‌شکل

 bacilliform

میلیزه

 bacillus

کورروده‌ای

 cecal

کورروده

 cecum/en:blindgut

میان‌گوی

 centrosphere/en:attraction-sphere

میان‌گویی

 centrospheric

شیمی‌خودپرورد

 chemoautotroph

شیمی‌دگرپرورد

 chemoheterotroph

شیمی‌کانی‌پرورد

 chemolithotroph

شیمی‌آلی‌پرورد

 chemoorganotroph

شیمی‌پرورد

 chemotroph

شیمی‌پرورد

 chemotrophic

شیمی‌پروردگی

 chemotrophy

کارایه

 cistron/en:structural gene

تاگی

 clonal

تاگ

 clone

تاگ‌سازی‌شده

 cloned

تاگ‌سازی

 clonning

گوییزه‌ای

 coccal

گوییزه

 coccus

رمزه

 codon

پس‌روده‌درد

 colonalgia

پس‌روده‌ای

 colonic

پس‌روده‌بین

 colonoscope/en:coloscope

همیوغ

 conjugate

همیوغ شدن

 conjugate

همیوغی

 conjugation

همیوغه

 conjugon

فزونی‌پرورد

 copiotroph

فزونی‌پرورد

 copiotrophic

فزونی‌پروردگی

 copiotrophy

جسم سفید

 corpus albicans/en:corpus fibrosum

جسم زرد

 corpus luteum/en:yellow body of ovary/en:yellow body

فنجانک

 cupula

فنجانکی

 cupular

پس‌روده پایین‌رو

 descending colon/en:colon descendens/en:left colon

دوتا شدن

 duplicate

دوتاشده

 duplicate

دوتاشدگی

 duplication/en:chromosomal duplication/en:doubling

دش‌پرورد

 dystrophic

دش‌پروردگی

 dystrophy/en:dystrophia

برمیان‌یاخته

 ectoplasm/en:ectosarc

برمیان‌یاخته‌ای

 ectoplasmatic

رویان

 embryo

رویان‌زایی

 embryogenesis

رویان‌زایشی

 embryogenetic

رویان‌شناسی

 embryology

رویانی

 embryonic/en:embryonal

رویان‌بر

 embryophore

درمیان‌یاخته

 endoplasm

درمیان‌یاخته‌ای

 endoplasmic

شبکه درمیان‌یاخته‌ای

 endoplasmic reticulum/en:ER

درون‌تنی

 endosomal

درون‌تن

 endosome

درون‌استی

 endosteal

درون‌است

 endosteum

درون‌است‌آماس

 endostitis

خاگ

 epididymis

خاگ‌آماس

 epididymitis

هوپرورد

 eutrophic

هوپرورش

 eutrophication

هوپروردگی

 eutrophy/en:eutrophia

بیانه

 exon

بیانه‌ای

 exonic

لوله فالوپ

 Fallopian tube

جنینی

 fetal

جنین‌بین

 fetoscope

جنین‌بینی

 fetoscopy

جنین

 fetus/en:foetus

نظریه ثبات انواع

 fixity of species

انبانک

 follicle

انبانکی

 follicular

انبانکی‌شده

 folliculate

انبانک‌دار

 folliculose

کامه‌دان

 gametangium

کامه

 gamete

کامه‌ای

 gametic

کام‌یاخته

 gametocyte

کامه‌زایی

 gametogenesis

کامه‌زایشی

 gametogenic

کامه‌بر

 gametophore

کامه‌رست

 gametophyte

گره‌یاخته

 gangliocyte

گره عصبی

 ganglion

یاخته گرهی

 ganglion cell

گره‌دار

 ganglionated/en:gangliated

گرهی

 ganglionic

گره‌آماس

 ganglionitis

بیان ژن

 gene expression

گلوکوززایی

 glucogenesis

گلوکوززایشی

 glucogenic

نوگلوکوززایی

 gluconeogenesis/en:glyconeogenesis/en:neoglucogenesis

نوگلوکوززایشی

 gluconeogenetic/en:glyconeogenetic/en:neoglucogenetic

گلیکوژن‌زایی

 glycogenesis/en:glycogeny

گلیکوژن‌زایشی

 glycogenetic/en:glycogenic

گلیکوژن‌کافت

 glycogenolysis

گلیکوژن‌کافتی

 glycogenolytic

گلیکوژن‌انباشت

 glycogenosis

قندکافت

 glycolysis/en:glucolysis

قندکافتی

 glycolytic

یاخته نگهبان

 guard cell

ناجورکامه

 heterogamete/en:anisogamete

ناجورکامه‌ای

 heterogametic/en:anisogametic

ناجورکام

 heterogamous

ناجورکامی

 heterogamy

ناجورفام‌تنی

 heterosomal

ناجورفام‌تن

 heterosome

دگرپرورد

 heterotroph

دگرپرورد

 heterotrophic

دگرپروردگی

 heterotrophy

ناجورتخمی

 heterozygosis/en:heterozygocity

ناجورتخم

 heterozygote

ناجورتخم

 heterozygous

جورتخمی

 homozygosis/en:homozygocity

جورتخم

 homozygote

جورتخم

 homozygous

بیش‌پرورد

 hypertrophic

بیش‌پروردگی

 hypertrophy/en:hypertrophia

کم‌پرورد

 hypotrophic

کم‌پروردگی

 hypotrophy/en:abiotrophy

میانه

 intron

میانه‌ای

 intronic

جورکامه

 isogamete

جورکامه‌ای

 isogametic

جورکام

 isogamous

جورکامی

 isogamy

جنباتن

 kinetosome/en:basal granule/en:basal body

ورزه لاکتوز

 lac operon

فراخ‌روده‌ای

 large intestinal

فراخ‌روده

 large intestine

یاخته‌های لیدیگ

 Leydig,s cells

چربی

 lipid/en:lipin

کانی‌پرورد

 lithotroph

کانی‌پرورد

 lithotrophic

کانی‌پروردگی

 lithotrophy

جایگاه

 locus

درشت‌کامه

 macrogamete/en:megagamete

یاخته یادسپار

 memory cell

نیام‌تنی

 mesosomal

نیام‌تن

 mesosome

ریزتن

 microbody

ریزکامه

 microgamete

ریزاندامگانی

 microorganic/en:microorganismal

ریزاندامگان

 microorganism

ریزتکثیری

 micropropagation

خردتنی

 microsomal

خردتن

 microsome

آمیزه‌پرورد

 mixotroph

آمیزه‌پرورد

 mixotrophic

آمیزه‌پروردگی

 mixotrophy

تک‌کام

 monogamous

تک‌کامی

 monogamy

جهش‌زا

 mutagen

جهش‌زایی

 mutagenesis

جهش‌زا

 mutagenic

جهش‌یافته 

 mutant

جهش

 mutation

جهشنه

 muton

کاستی‌پرورد

 oligotroph

کاستی‌پرورد

 oligotrophic

کاستی‌پروردگی

 oligotrophy

مام‌یاخته

 oocyte

تخمک‌کامه

 oogamete

تخمک‌کام

 oogamous

تخمک‌کامی

 oogamy

مامه‌زایی

 oogenesis

مامه‌زایشی

 oogenetic

مامه‌زا

 oogonial

مامه‌زا

 oogonium

مام‌یاختک

 ootid

ورزگر

 operator

ورزه

 operon

اندام

 organ

اندامک

 organelle

اندامگانی

 organic

اندامی

 organic

اندامگان

 organism

اندام‌زایی

 organogenesis/en:organogeny

اندام‌زایشی

 organogenetic/en:organagenic

اندام‌نگاری

 organography

اندام‌سا

 organoid

آلی‌پرورد

 organotroph

آلی‌پرورد

 organotrophic

آلی‌پروردگی

 organotrophy

چرخه تخمدانی

 ovarian cycle/en:oogenetic cycle

انبانک تخمدان

 ovarian follicle/en:Graafian follicle/en:Graafian vesicle

تخمکی

 ovular

تخمکدار

 ovulate

تخمک گذاشتن

 ovulate

تخمک‌گذاری

 ovulation

تخمک‌گذاشتی

 ovulatory

گیامامه

 ovule

مامه

 ovum/en:egg cell/en:egg/en:ovule

پوده

 peat

برون‌استی

 periosteal/en:periosteous

برون‌است

 periosteum

برون‌است‌آماس

 periostitis

پراکسی‌تنی

 peroxisomal

پراکسی‌تن

 peroxisome

نورخودپرورد

 photoautotroph

نورکانی‌پرورد

 photolithotroph

نورآلی‌پرورد

 photoorganotroph

نورپرورد

 phototroph

نورپرورد

 phototrophic

نورپروردگی

 phototrophy

میان‌یاخته‌کامی

 plasmogamy

چندکام

 polygamous

چندکامی

 polygamy

آغازگر

 primer

پیش‌رویان

 proembryo

پیش‌رویانی

 proembryonic

پیش‌بر

 promoter

تکثیر کردن

 propagate

تکثیر

 propagation

تکثیری

 propagative

تکثیرگر

 propagator

قطعه تکثیر

 propagulum/en:propagule

پروستات

 prostate gland/en:prostate

پروستاتی

 prostatic

پروستات‌آماس

 prostatitis

پیش‌ریسه‌ای

 prothallial

پیش‌ریسه‌ریخت

 prothalliform

پیش‌ریسه‌سا

 prothalloid

پیش‌ریسه

 prothallus/en:prothallium

تک‌کانی‌پرورد

 prototroph

تک‌کانی‌پرورد

 prototrophic

تک‌کانی‌پروردگی

 prototrophy

نوترکیبه

 recon

راست‌روده‌ای

 rectal

راست‌روده‌درد

 rectalgia/en:proctalgia

راست‌روده‌برداری

 rectectomy/en:proctectomy

راست‌روده

 rectum/en:straight intestine

ترازه

 regulon

همتاسازی

 replication

همتاشده

 replicative

همتاساز

 replicator

همتایه

 replicon

همتاتن

 replisome

فرونشانی

 repression/en:repressing

فرونشان

 repressor

تولیدمثل کردن

 reproduce

تولیدمثل

 reproduction

تولیدمثلی

 reproductive

زمین‌ساقه

 rhizome/en:rhizoma

زمین‌ساقه‌ریخت

 rhizomorph

پوده‌خوار

 saprophage/en:saprophagous

پوده‌رست

 saprophyte

پوده‌رستی

 saprophytic

گشناب‌دان

 seminal vesicle

یاخته‌های سرتولی

 Sertoli,s cells

ماشوره‌کام

 siphonogamous/en:siphonogamic

ماشوره‌کامی

 siphonogamy

باریک‌روده‌ای

 small intestinal

باریک‌روده

 small intestine

گشناب

 sperm

زام‌یاختک

 spermatid

گشناب‌ریزی

 spermatism

زام‌یاخته

 spermatocyte

زامه‌زایی

 spermatogenesis

زامه‌زایشی

 spermatogenetic

زامه‌زا

 spermatogonium

زامه

 spermatozoid/en:sperm

گشناب‌راه

 spermiduct

گوی‌تنی

 spherosomal

گوی‌تن

 spherosome/en:oleosome

بنداره

 sphincter

بنداره‌ای

 sphincteral/en:sphincteric

بنداره‌درد

 sphincteralgia

بنداره‌برداری

 sphincterectomy

بنداره‌آماس

 sphincteritis

بنداره‌شکاف

 sphincterotome

بنداره‌شکافی

 sphincterotomy

پیچیزه‌ای

 spiral

پیچیزه

 spirillum

همکام

 syngamous/en:syngamic

همکامی

 syngamy

رونوشت

 transcript

رونویسی

 transcription

رونوشتی

 transcriptional

نظریه دگرگونی انواع

 transformation hypothesis

ترجمه

 translation

ترجمه‌ای

 translational

پس‌روده افقی

 transverse colon/en:colon transversum

پرده گوش

 tympanic membrane/en:eardrum/en:tympanum

زهراه

 vagina

زهراهی

 vaginal

زهراه‌دار

 vaginate

زهراه‌برداری

 vaginectomy

زهراه‌آماس

 vaginitis

زهراه‌بری

 vaginotomy

خمیزه

 vibrio

خمیزه‌وار

 vibrioid

دهانه استاندارد آکادمی

 Academy aperture/en:Academy mask/en:Movietone frame

جوایز اسکار

 Academy Awards/en:Oscars

نوار راهنمای استاندارد آکادمی

 Academy leader

نسبت استاندارد آکادمی

 Academy ratio

استانداردهای آکادمی

 Academy standards

نور محیط

 ambient light

پس‌نور

 back light/en:separation light

پس‌نورپردازی

 back lighting

پس‌تابش

 back projection/en:rear projection/en:back screen projection

پساویز

 backdrop/en:drop

نور پس‌زمینه

 background light

دوربین‌پوش

 barney

نمای دید پرنده

 bird,s eye view

صداگیر

 blimp

دوربین بی‌صدا

 blimped camera/en:self-blimped camera

بازو

 boom

بازوبان

 boom man

نمابرگه

 camera card/en:shot list/en:shot sheet/en:crib card

برنگاشت

 caption

تصویر ترکیبی

 composite/en:composite picture

نمای ترکیبی نقابی

 composite matte shot

نسخه ناطق

 composite print/en:married print/en:composite/en:composite master

پوشش

 coverage

پوشش تصویری

 coverage

پوشش خبری

 coverage

نمای جرثقیلی

 crane shot

حاشیه‌گرفته

 cropped

حاشیه‌گیری

 cropping/en:crop

برش متقاطع

 cross-cut

شب‌نمایی

 day-for-night/en:night effect/en:day-for-night filming/en:D/N

نسخه کارگردان

 director,s cut/en:director,s fine cut

روانه

 dolly

روانه‌بر

 dolly pusher

نمای روانه‌ای

 dolly shot

فیلم دوآژ

 double perforation/en:double perforated film/en:double perf. stock/en:double perf.

چاپ دوتایی

 double printing

نسخه دوم

 dupe

تکثیر

 duplication

نمای کج‌زاویه

 dutch tilt shot/en:dutch angle shot/en:off-angle shot/en:canted shot

نوردیده

 exposed

نوردهی

 exposure

نمای تراز چشم

 eye-level shot/en:eye-level/en:eye line/en:eye-level angle/en:eye-level angle shot

تندنمایی

 fast motion/en:undercranking/en:accelerated motion

نور سایه‌کاه

 fill light/en:fill-in light/en:filler/en:filler light

قطع فیلم

 film gauge/en:gauge

نسخه فیلم

 film print/en:print

برش نهایی

 final cut/en:fine cut

نسخه پیش‌پخش

 first answer print/en:answer print/en:final trial print

نمایش اول

 first run

آینده‌نما

 flash forward/en:flash ahead

گذشته‌نما

 flashback

پخشانور

 floodlight/en:flood

قاب تصویر

 frame

خط قاب

 frame line/en:frame bar

ایستا کردن قاب تصویر

 freeze frame/en:hold frame/en:still frame/en:freezing

قاب ایستا

 freeze frame/en:fixed frame/en:stop frame

پیش‌تابش

 front projection/en:front-projection process

سخت‌نور

 hard light

نمای از بالا

 high-angle shot/en:high shot

نورپردازی مایه‌روشن

 high-key lighting

چاپ رنگ‌آشام

 imbibition printing/en:dye-transfer process/en:hydrotype process

صدای صحنه

 indigenous sound

میان‌نما

 insert shot/en:insert

میان‌برش

 intercut/en:intercutting

میان‌نویس

 intertitle/en:inserted title

نور اصلی

 key light

نمای از پایین

 low-angle shot/en:low shot

نورپردازی مایه‌تیره

 low-key lighting

نمای مادر

 master shot

نسخه اصلی

 master/en:original/en:master negative

نمای بالاسر

 overhead shot

تدوین موازی

 parallel editing

نمایش افتتاحیه

 premiere

پیش‌نمایش

 preview

نسخه پخش

 release print/en:release

فیلم خودمثبت

 reversal film/en:reversal

برش اولیه

 rough cut

فیلم تک‌آژ

 single perforation/en:single perforated film/en:single perf.

کندنمایی

 slow motion/en:overcranking

نرم‌نور

 soft light

خال‌نور

 spotlight/en:follow spotlight

نسخه اصلی دوم

 submaster

زیرنویس

 subtitle

زیرنویس‌دار

 subtitled

نمای ریلی

 tracking shot/en:tracking/en:track shot

نمای دوربین‌متحرک

 traveling shot/en:trucking shot

نمای دید خزنده

 worm,s eye view/en:ground angle shot/en:ground shot

پرده

 act

بازیگری

 acting

ناقهرمان

 antihero

پشت صحنه

 back stage/en:wings

شخصیت

 character

شخصیت‌پردازی

 characterization

بازیگر کمدی

 comedian/en:comic actor/en:comic player

کمدی

 comedy

کمدی

 comic

قهرمان

 hero/en:heroine

بازیگر

 player/en:actor/en:actress

نقش

 role

راست صحنه

 stage right/en:house left/en:opposite prompt side/en:OP

سوگنامه

 tragedy

سوگنامه‌ای

 tragic

خوش‌سوگنامه

 tragicomedy

گیراندازی

 capture

شبکه بلور

 crystal lattice

پاشش

 dispersion

بار بنیادی

 elementary charge

ذره بنیادی

 elementary particle/en:fundamental particle

فوتویونش

 photoionization/en:atomic photoelectric effect

کوانتش

 quantization

کوانتیده

 quantized

برگشت‌پذیری

 reversibility

برگشت‌پذیر

 reversible

روش میدان خودسازگار

 self-consistent field method

واکنش گرماهسته‌ای

 thermonuclear reaction

انتقالبه‌سرخ

 redshift/en:bathochromic shift

غشای بی‌تقارن

 asymmetric membrane

غشای چندلایه

 composite membrane

غشای چگال

 dense membrane/en:non-porous membrane

موم‌زدوده

 dewaxed

موم‌زدایی

 dewaxing

غشاسازی درجا

 dynamic membrane formation

صافش‌پذیری

 filterability

صافش‌پذیر

 filterable

صافیده

 filtrate/en:mother liquor/en:strong liquor

صافش

 filtration

غشای همگن

 homogeneous membrane

غشا

 membrane

ضریب توزیع غشا

 membrane partition coefficient/en:membrane distribution coefficient

میکروصافش

 microfiltration

تراوندگی

 permeance

تراویده

 permeate

تراوش

 permeation

تراوشگر

 permeator

تراوش تبخیری

 pervaporation

جداسازی

 separation

لجن

 sludge

استخراج با حلال

 solvent extraction

غشای مصنوعی

 synthetic membrane/en:artificial membrane

فراصافش

 ultrafiltration

پالایش

 refining

لجن اسیدی

 acid sludge

لجن فعال

 activated sludge

تقطیر ناپیوسته

 batch distillation

پالایش گریزانه‌ای

 centrifuge refining

صافش تماسی

 contact filtration

تقطیر پیوسته

 continuous distillation

ستون غشادار پیوسته

 continuous membrane column

استخراج ناهم‌سو

 countercurrent extraction/en:countercurrent separation

استخراج متقاطع

 crosscurrent extraction

ستون تقطیر

 distillation column

برج تقطیر

 distillation tower

ستون استخراج

 extraction column

کمک‌صافی

 filter aid

پارچه صافی

 filter cloth

کاغذ صافی

 filter paper

صافی فشاری

 filter press

استخراج مایع‌ـ مایع

 liquid-liquid extraction

تقطیر غشایی

 membrane distillation

واکنشگاه غشایی

 membrane reactor

مخلوط ـ ته‌نشین‌کن

 mixer-settler/en:mixer-settler extractor

تقطیر مولکولی

 molecular distillation

 

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5600
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4853
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5194
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3466

تبلیغات کاربران