ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 34
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    يكشنبه 30 ارديبهشت 1397

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

کاربران آنلاین

کاربران مهمان : 26
کاربر تعداد بازدید

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 2770


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم :
کدترجمه: GLS-65   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 34
نام انگلیسی: Accounting, Statistics, Math glossary - Part 34
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت: ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده 

 

فرهنگ اصطلاحات حسابداری، ریاضی، آمار – بخش 34

 

www.irantarjomeh.com

 

Accounting terms – Part 34

 

s

حرف نوزدهم الفبای انگلیسی

s algebra

s- جبر

s curve

خم s‌ شكل

s field

میدان s

s perpendicular

قائم بر s

s space

فضای شوارتس، s- فضا

saddle

زین، خرك،‌ مقره، زینی

saddle point

نقطه زینی، نقطه زین مانند، نقطه زین اسبی

saddle point method

روش نقطه زینی

saddle point theorem

قضیه نقطه زینی

saddle region

ناحیه زینی

saddle shaped

زینی شكل

saddlepoint

نقطه زینی، نقطه اتكاء، نقطه زین اسبی، نقطه تعادل

safety

اطمینان،‌بی خطر، ایمنی، رضایت بخش

safety factor

عامل استحفاظی، عامل اطمینان، ضریب اطمینان

safety latches

چفت ایمنی، بست اطمینان

safety stock

ذخیره احتیاطی، موجودی ایمنی، ذخیره ایمنی

safety training

آموزش ایمنی

safety valve

دریچه اطمینان، شیر اطمینان، سوپاپ اطمینان

sag

خمیدگی، نوك بلندی، خمش، تاب برداشتن، شكم برداشتن

sagging bending moment

گشتاور خمشی خیز دار

sagitta

سهم

salary

مواجب، سوپاپ، حقوق

sale

فروش، حراج

sale discount

تخفیف از فروش، تخفیف نقدی از فروش

sale policy

سیاست فروش

saled forecasting

پیش بینی فروش

sales on account

فروش نسیه

sales return

برگشت از فروش، برگشتی فروش

sales volume

حجم فروش

salianon

سرداب نمك، سالینون

salient

برجسته، تیز

salient angle

زاویه محدب

salient point

نقطه توقف، نقطه تیز

salt bath furnace

كوره حمام نمك

saltus

جهش، قطع پیوستگی، حذف مرحله لازم اثباتی در منطق

saltus of a function

جهش یك تابع

salvage value

ارزش اسقاطی، قیمت قدیمی شدن، قیمت حراج، بازیافتی، ارزش اسقاط

same

همان، همانند، همسان، یكسان

same length

هم طول

same parity

هم افزار

same sense intequalities

نامساوی های متحدالجهت

same subject

هم موضوع

same thing

همان عملیات

sameness

تشابه، یكسانی، همسانی

sample

نمونه، نمونه ای،‌ نمونه گرفتن، نمونه برداشتن، نمونه گرفتن، قطعه آزمایشی،‌مستوره

sample correlation coefficient

ضریب همبستگی نمونه ای، ضریب همبستگی نمونه

sample covariance

کواریانس نمونه ای

sample design

طرح نمونه ای، طرح نمونه

sample distribution

توزیع نمونه ای

sample function

تابع نمونه ای

sample mean

میانگین نمونه، میانگین نمونه ای

sample mean distribution

توزیع نمونه ای

sample mean vector

بردار میانگین نمونه ای

sample median

میانه نمونه، میانه نمونه ای

sample number

تعداد نمونه

sample of size n

نمونه n تایی

sample path

مسیر نمونه ای

sample place

فضای نمونه، فضای نمونه ای

sample point

نقطه نمونه، پیشامد ساده، پیشامد مقدماتی، نقطه نمونه ای

sample problem

مسأله نمونه

sample range

وسعت نمونه، طیف نمونه، حدود نمونه

sample size

اندازه نمونه، طیف نمونه، حدود نمونه

sample space

فضای نمونه ای

basic space

فضای نمونه ای

sample standard deviation

انحراف معیار نمونه

sample survey

بررسی نمونه ای

sample unit

واحد نمونه

sample value

مقدار نمونه

sample values

مقادیر نمونه ای

sample variance

واریانس نمونه ای، پراش نمونه

sample variance covariance matrix

ماتریس واریانس كوواریانس نمونه ای

sample vector

بردار نمونه

sampled

نمونه گیری شده

sampling

نمونه گیری، نمونه برداری

sampling approach

شیوه نمونه برداری، روش نمونه برداری

sampling by attributes

نمونه گیری وصفی

sampling by variables

نمونه گیری كمی

sampling design

طرح نمونه برداری

sampling distribution

توزیع نمونه برداری، توزیع نمونه ای، توزیع نمونه گیری، پخش نمونه ای

sampling distribution mean

میانگین توزیع نمونه ای

sampling error

خطای نمونه گیری

sampling fluctutation

تغییرات نمونه گیری

sampling fraction

کسر نمونه گیری

sampling inspection

بازرسی نمونه ای، بررسی نمونه ای

sampling interval

فاصله نمونه گیری

sampling moments

گشتاور های نمونه گیری

sampling on several occasions

نمونه گیری پی در پی

sampling plan

برنامه نمونه گیری

sampling procedure

شیوه نمونه گیری

sampling ratio

نسبت نمونه گیری

sampling size

میزان نمونه برداری، اندازه نمونه گیری

sampling survey

آمارگیری نمونه ای

sampling technique

فن نمونه برداری، شیوه نمونه برداری

sampling theorem

قضیه نمونه گیری

sampling theory

تئوری نمونه گیری، نظریه نمونه گیری، واحد نمونه گیری

sampling unit

واحد نمونه گیری

sampling variance

واریانس نمونه گیری

sampling with replacement

نمونه گیری با جایگذاری

sampling with replacement scheme

شماری نمونه گیری بازگردان

sampling without replacement

نمونه گیری بی جایگذاری، نمونه گیری بدون جایگذاری

sampling without replacement scheme

شمای نمونه گیری بدون بازگردان

sarrus rule

قاعده ساروس

satandard error

خطای استاندارد،‌خطای استانده، خطای پایه، خطای معیار

satellite

ماهواره، قمر مصنوعی

satisfaction

رضایت، رضا

satisfactory

رضایتبخش

satisfiability

صدق پذیری

satisfiable formula

فرمول صدق پذیر

satisfiable forumula

فرمول صدق پذیری

satisfy

ارضاء كردن، صدق كردن در، صدق كردن، برآردن

saturated

اشباع شده، اشباع

saturated solution

محلول اشباع شده

saturation

اشباع

save

پس انداز كردن، ذخیره كردن

saving

پس انداز

saw toothed

دندانه اره ای

sawtooth function

تابع دندانه اره ای

say

مثلا

scaffolding

داربست گذاری، داربست، قلاب شدن كوره

scalar

اسکالر

scalar capacity

ظرفیت عددوار، ظرفیت عددی

scalar curvature

خمیدگی اسكالر

scalar density

جرم مخصوص عددوار

scalar equation

معادله اسكالر، معادله عددی

scalar field

میدان عددی، میدان اسكالر، هیأت اسكالر ها

scalar function

تابع اسکالر

scalar matrix

ماتریس اسكالر

scalar muliplication

ضریب اسكالر، ضرب نردكی، ضرب اسكالر، ضرب عددی، ضرب نرده ای

scalar multiple

ضرب اسكالر، مضرب اسكالر، مضرب عددی

scalar multiplication

ضرب اسکالر

scalar polynomial

چندجمله ای اسکالر

scalar product

ضرب اسکالر

scalar product of two vectors

حاصل ضرب اسكالر دو بردار، حاصلضرب داخلی

scalar quantity

كمیت اسكالر، كمیت عددی، كمیت نرده ای

scalar triple

سه گانه اسکالر

scalar triple product

حاصل ضرب سه گانه اسکالر

scale

مقیاس

scale change

تعویض سنجه

scale diagram

نموداغر پراكنش

scale factor

ضرب مقایسه

scale factor of conformal transformation

ضریب مقایسه تبدیل همدیس

scale parameter

پارامتر مقیاس

scale unit

به اندازه ... واحد، واحد

scalene

مختلف الاضلاع

scalene numbers

عدد های لوحی

scalene of measurement

مقیاس اندازه گیری

scalene triangle

مثلث غیر مشخص، مثلث مختلف الاضلاع، مثلث نه راست پهلو

scalene value

اندازه

scaling

نسبت دادن مقیاس، مقیاس

scaling method

روش مقیاس بندی

scaling type saw tooth

دنده اره حلزونی، دندانه اره نوع حلزونی

scan

جستجو كردن، پوییدن، حساب رسی اجمالی، ردگیری، معاینه پی در پی، خواندن

scanner

قلم نورانی

scanning

آزمایش، وارسی، رگزنی، خط زنی، مطالعه، تحقیق، پویش

scant curve

منحنی سكانت

scarce

كمبود، كمیاب

scatter

پراكنش

scatter diagram

نمودار پراکنش

scattered

پراكنده

scattering

پراكندگی

scattering operator

عملگر پراکندگی

schedule

زمان بندی كردن، برنامه زمانی، در جدول گذاردن، زمان بندی، برنامه زمان بندی، ریز برنامه تهیه كردن، فهرست گذاردن، نقشه، برنامه، نمودار

scheduling

برنامه بندی زمانی، برنامه ریزی زمانی، برنامه زمان بندی، تنظیم برنامه زمان بندی شده، زمان بندی

scheduling problems

مسائل زمان بندی

schein problem

مسائل مجازی

schema

شكل، نمودار، طرح

schematic

الگووار، خلاصه، طرح، طرحواره، ترسیمی

schematic diagram

نمودار کلی

scheme

طرح

schlaflis integral

انتگرال شلفلی

schlicht

یك ارزشی، تك ارزشی

schlicht function

تابع (تحلیلی) تك ارز، تابع ساده

schroder bernstein theorem

قضیه شرویدر-برنشتین

Schur lemma

لم شور

schur theorem

قضیه شور

Schwartz Christoffel formula

فرمول شوارتس-کریستوفل

schwartz christoffel transformation

تبدیل شوارتس-كریستوفل

schwartz inequality

نامساوی شوارتز

Schwartz space

فضای شوارتس ،s-فضا

s space

فضای شوارتس ،s-فضا

Schwarz

شوارتز

schwarz christoffel transformation

تبدیل شوارتس كریستوفل

Schwarz inequality

نابرابری شوارتس

schwarz integral formula

فرمول انتگرال شوارتس

Schwarz theorem

قضیه شوارتس

schwarz's inequality

نابرابری شوارتس

schwarz's lemma

لم شوارتز

schwarzian derivative

مشتق شوارتزی، مشتق شوارتسی

science

علم، دانش

scientific

علمی

scientific management

مدیریت علمی

scientific notation

نماد علمی

scientifically

به طور علمی

score

برد، حدود، وسعت، دامنه، حوزه، دامنه فعالیت، میدان عمل، محدوده ی، میدان، قلمر، حوزه، هدف، منظور، طرح نهایی، حوصله، اندازه، نمره، حساب كردن، به حساب آوردن، امتیاز اوردن، ثبت كردن، حساب، امتیاز، خش، شیار، شكاف، خط انداختن

score class

كلاس نمره، طبقه نمره

score it under

زیر آن خط بكشید

scrap

اسقاط كردن، بی ارزش، ضایعات، دور ریز،‌قراضه، انداختن

scrap strip

نوار زاید، تسمه دور ریز

scrap value

ارزش اسقاط

scratch

خراشیدن، خش،‌خط انداختن، سایش، ساییدن، خراشیدگی

screen

الك كردن، غربال كردن، سرند كردن، سرند، صافی فلزی، صافی

screening inspection

بازرسی غربالی

screw

پیچ دادن، پیچاندن، پیچ، سفت كردن

screw conveyor

نقاله حلزونی، نوار نقاله پیچی، نقاله پیچی

screw dislocation

نابجایی پیچشی

screw line

پیچ، مارپیچ، حلزونی، منحنی

screw thread

راه پیچ، پای پیچ، رزوه خارجی پیچ، رزوه پیچ، نخ پیچ

scriber

خط انداز، سوزن خط كش، سوزن خط كشی، قلم حكاكی، سوزن خط انداز

sdidus

مرز جامد،‌ خط كسری

seaf of ideals

بافه ایده آل ها

seal

آب بندی، چسب،‌محكم كردن، واشر آب بندی، درز بند، درز بندی، مهره

sealing ring

حلقه آب بندی

seam

شكاف، درز گرفتن، درز گیری كردن، درزی، شیار، درز

seaming

درزكاری، درز بندی

seamless

بدون خط اتصال،‌ بی درز، بدون درز، یك تكه

search

جستجو كردن، جستجو، كاوش، تجسس

search light

نور افكن

seasonal

فصلی

seasonal demand

تقاضای فصلی

seasonal effect

اثر فصلی

sec

سكانت، عكس كسینوس

secant

سكانت، قاطع، قطر ظل، متقاطع، خط وتر، قاطع، خط قاطع، متقاطع

secant figure

شكل قطاع، قطاع

secant function

تابع سكانت

secant line

خط متقاطع، قاطع، خط قاطع

secant method

روش قاطع،‌روش وتری

sech

سكانت هیپربولیك، سكانت هذلولی

second

دو (دوم)

second best optimization

بهینه سازی ثانویه، بهینه سازی دوم

second boundary value problem

دومین مسأله مقدار مرز

second coordinate

مختص دوم

second curvature

انحنای كلی

second degree

درجه دوم

second degree cruve

منحنی درجه دوم

second degree equation

معادله درجه دوم

second derivative

مشتق دوم

second derivative test

آزمون مشتق دوم

second diagonal

قطر فرعی

second dual

دوگان فرعی

second fundamental form of a hypersuface

دومین صورت بنیادی اَبَر رویه

second fundamental form of a hypersurface

دومین صورت بنیادی ابر رویه

second isomorphism theorem

دومین قضیه یكریختی

second kind

نوع دوم

second law of cosines

قانون دوم كسینوس ها

second mean value theorem

دومین قضیه مقدار میانگین

second number class

طبقه دوم اعداد

second of a finite group

بخش گروه متناهی

second of a polyhedral angle

مقطع كنج

second order

مرتبه دوم

second order derivative

مشتق مرتبه دوم، مشتق رتبه دوم

second order derivatives

مشتقات مرتبه دوم

second order differential

دیفرانسیل مرتبه دوم

second order differential equation

معادله دیفرانسیل مرتبه دوم

second order equation

معادله مرتبه دوم

second order fundamental magnitude

دومین شكل اساسی

second order polynomial function

تابع چندجمله ای درجه دوم

second partial

جزئی دوم

second partial test

آزمون جزئی دوم

second permutation representation

نمایش دوم جایگشتی

second principl line

خط جبهی

second projection

تصویر دوم

second projection line

خط منتصب

second quadrant

ربع دوم

second sample

نمونه دوم

second side

طرف ثانی

second side of equality

طرف راست تساوی

second side of the equality

طرف دوم معادله، طرف راست معادله

second state injection

تزریق در مرحله دوم

secondary

دومی، كمكی، فرعی، ثانوی

secondary availability curve

منحنی موجودی كمكی

secondary constriaints

قیود ثانوی

secondary cooling

سردكاری ثانویه، مرحله دوم سرد كردن

secondary relations

روابط درجه دوم، روابط غیر اصلی

secondary storage

حافظه ثانویه، انباره ثانویه

secondly

ثانیا، دوم اینكه

seconod order interactions

اثرات متقابل مرتبه دوم

section

بخش

section of a finite group

بخش گروه متناهی

section of a polyhedral angle

مقطع كنج

sectional

مقطعی، قطعه ای

sectionally

به طور مقطعی، به طور قطعه ای

sectionally continuous function

تابع قطعه ای پیوسته

sectionally smooth

قطعه قطعه هموار

sector

شق،‌ قسمت، قطعه، ناحیه، بخش، قطاع، قطاع دایره، بخش، ناحیه، تقسیم كردن، جزء، پاره دایره

sector of a circle

قطاع دایره

sector plan

برنامه بخشی

sector target

هدف كمی بخش

secular equation

معادله عام

secular trend

روند دیرپای

security

تأمین،‌ ضمانت، امنیت، وثیقه، تضمین، گرو

see

ر . ک . (رجوع کنید به)

seek

با جستجو پیدا كردن، تعیین كردن، به جستجو پرداختن، پیدا كردن، در نظر گرفتن، جستجو كردن

segment

پاره، قطعه، پاره خط، قطعه خط، فاصله، قسمت

segment in an ordered set

قطعه مجموعه مرتب

segment of a circle

قطعه دایره

segment of a curve

پاره خم

segment of a line

پاره خط

segment of a sphere

قطعه كرده

segmental

قطعه ای

segmentary

قطعه ای

segmentation

عمل قطعه قطعه كردن

segmented chip

تراشه شكست

segnificance level

سطح معنی دار بودن

segnificance probability

احتمال معنی دار

segnificance test

آزمون معنی دار بودن، آزمون معنی دار

segregation

تجمع ناخالصی ها،‌جدایش، قطعه بندی، انفكاك، تفرق

select

انتخاب كردن، گزیدن

selection

تصفیه، انتخاب، گزینش

selection factor

عامل گزینش، فاكتور انتخاب

selection option

اختیار انتخاب

selection statistic

آماره گزینش

selection with replacement

انتخاب با جایگزاری

selection without replacement

انتخاب بدون جایگزاری

selective

انتخابی، برگزیده، گزینشی، مبنی بر انتخاب، انتخاب كننده، دارای حسن انتخاب

selective assembly

جفت كردن انتخابی، جفت كردن قطعات

selective heating

گرم كردن موضعی

selective quenching

سخت كردن موضعی، سرد كردن منطقه ای، آب دادن موضعی

selector

انتخاب كننده، جداساز، گزیننده

self actualization

نیاز های خودگرایانه، نیاز به خودیابی

self adapting system

سیستم خود وفق، سیستم خودتطبیق

self adjoint

خودالحاق، خودبروسته، خودالحاقی، خودهمال

self adjoint algebra

جبر خود الحاقی

self adjoint form

فرم هرمیتی

Hermitian form

فرم هرمیتی

self adjoint matrix

ماتریس ارمیتی

self adjoint operator

عملگر خود الحاقی

self adjoint transformation

تبدیل خودالحاقی، تبدیل ارمیتی

self adjusting

خود تنظیمی

self adjustment

خود تطبیقی

self centering chuck

نظام خود مركز كن

self conjugate

خود مزدوج، خود همیوغ

self conjugate element

عنصر خود-مزدوج

self consistent

خود سازگار

self consistent field

میدان خود سازگار

self contained

همه چیز سر خود، خود شمول، بی نیاز

self correcting lu procedure

روش lu تصحیح خودبخود

self correction

خود كنترل، خود نظارتی

self dual algorithm

الگوریتم خود-دوگان

self dual analysis

آنالیز خود-دوگان

self dual linear space

فضای خطی خود دوگان

self evaluation

خود تصحیحی

self evident

بدیهی، خودپدیده، خود پیدا

self expenses

هزینه های فروش

self induced transparency

شفافیت خود القاییده

self inductance

خودالقائی، خود القاء

self induction

خود القا، خود القائی

self maintaining structure

ساخت خود نگهدارنده

self orthogonal

برخود عمود، خود متعامد

self polar tetrahedron

چهاروجهی خود قطبی

self preparing system

سیستم خود مرمت كننده

self realization needs

نیاز های مربوط به شناخت شخصیت خویش

self regulating system

دستگاه تنظیم كننده خودكار، سیستم خود به خود تنظیم شونده، تنظیم شونده خودكار، سیستم خودفرمان، نظام خود بازیابی، سیستم خودكنترل، نظام خود نظمی،‌ نظم خودكاری

self regulation

خود تنظیمی، تنظیم شدن خودكار، خودنظمی

self selection bias

اریبی خودگزینی

self shielding

خود محافظ

self subgroup

زیرگروه خود مزوج، زیرگروه ثابت

self sufficient

خودكفا

self weighting

خود وزنی

semantic

لغوی، معنائی

semantic rules

قوانین لغوی،‌ قوانین معنائی

semantical

لغوی،‌ معنوی،‌معنائی

semester

ترم، نیمسال

semi

 

semi automatic mold

قالب نیمه اتوماتیك، قالب شبه خودكار

semi circle

نیم دایره

semi circular

نیمدایره ای، نیمه مستدیر

semi conductor

نیم هادی، نیم رسانا، نیمه هادی، نیمه رسانا

semi continuous

نیمه متصل، نیمه پیوسته

semi convergent

نیم همگرا، نیمه همگرا، نیمه متقارب

semi cubic

نیمه مكعبی

semi cubical

نیم مكعبی

semi cubical parabola

سهمی نیم مكعبی

semi definite

نیم معین، نیمه معین

semi elliptic

نیم بیضوی

semi function

تابع نیمه متصل

semi group

نیم گروه

semi infinite

نیمه نامتناهی، نیم بی پایان، نیم نامتناهی

semi interquartile

دامنه چاركی متوسط، چارك متوسط

semi interval

نیم فاصله

semi invariant

نا پایا، نیم استوار

semi lie algebra

جبر لی نیم ساده

semi major axis

نیم قطر مهین

semi parabola

سهمی نیمه مكعبی

semi perimeter

نصف محیط

semi positive definite matrix

ماتریس معین نیمه مثبت

semi positive form

فرم نیمه مثبت

semi segment

نیم قطعه

semi series

سری نیم همگرا، سلسله نیمه متقارب

semi simple operator

عملگر نیم ساده

semi strip fluid flow in

جریان سیال در نوار نیمه نا متناهی

semiaxis

نیم قطر

semicircle

نیم دایره

semicircular

نیمدایره ای

semiclassic

نیمه كلاسیك

semiclosed interval

بازه نیم بسته

semiconductor

نیمه هادی، نیمه رسانا

semicontinuity

نیم پیوستگی

semicontinuous

نیمه پیوسته، نیمه متصل

semicontinuous function

تابع نیمپیوسته

semicylinder

نیم استوانه

semidefinite

نیم مطلق

semidefinite negative

منفی نیم مطلق

semidirect product of groups

حاصلضرب نیم مستقیم گروه ها

semiempirical

نیمه تجربی

semifinished good

كالای نیمه ساخته

semifinishing tooth

دندانه نیمه پرداخت

semigroup

نیم گروه

semigroup algebra

جبر نیمگروهی

semigroup homomorphism

هم ریختی نیم گروهی

semigroup theory

نظریه نیم گروه ها

semihereditary ring

حلقه نیمه موروثی

semikilled worker

كارگر نیمه ماهر، نیروی كار نیمه ماهر

semiliear transformation

تبدیل نیم خطی

semilinear mapping

نگاشت نیم خطی

semilinear transformation

تبدیل نیمخطی

semilogarithmic paper

كاغذ نیم لگاریتمی

semimajor

نیمه اطول

semimajor axis

محور نیمه اطول

semimetric space

فضای نیمه متری

semiminor

نیمه اقصر

semiminor axis

نیم قطر اقصر، نیم قطر كهین

seminoching

ریزه بری

seminorm

نیم نرم

seminterquartile range

نصف دامنه تغییر بین دو ربع، نیمه دامنه میان چاركی

semiopen interval

بازه نیمباز

semiordered set

مجموعه نیمه مرتب

semiotic

ماورای منطق

semipath

نیم مسیر

semiperimeter

نصف محیط، نیم محیط

semipolar

نیمه قطبی

semipositive mold

قالب نیمه مثبت

semiprimary ring

حلقه نیم ابتدایی

semiprime ideal

ایدآل نیمه اول

semiprimitive ring

حلقه نیم ابتدایی

semireflexive locally convex space

فضای موضعا محدب نیمه بازتابی

semiregular transformation

تبدیل نیمه منظم

semisimple A module

A-مدول نیمساده

semisimple algebra

جبر نیم ساده

semisimple Lie algebra

جبر نیمساده

semisimple Lie group

گروه لی نیمساده

semisimple matrix

ماتریس نیم ساده

semisimple path

نیم مسیر ساده

semisimple ring

حلقه نیمساده

semisphere

نیم كره

semistable distribution

توزیع نیمپایدار

semitrail

نیم گذر

semivariable cost

هزینه نیمه متغیر

senary

شش تائی، شش

sense

جهت، سو، مفهوم، معنی

sense of a line

جهت یك خط

sense of an angle

جهت زاویه

sense of an inequality

جهت نابرابری، جهت نامساوی

sense of variation

جهت تغییرات تابع

sensed

توجیه شده، هدایت شده، جهت دار، راستا دار

sensible

محسوس

sensitive

حساس، اثر پذیر

sensitivity

حساسیت

sensitivity analysis

آنالیز حساسیت، تجزیه و تحلیل حساسیت، تحلیل حساسیت، بررسی حساسیت

sensitivity device

ابزار حسی

sensor

حس كننده، اندازه گیر سمتی،‌حساسه

sentence

جمله، گزاره، حكم

sentencial calculus

حساب گزاره ها

sentential

جمله ای، گزاره ای

sentential caculus

حساب گزاره ای، حساب گزاره ها، حساب احكام

sentential connective

رابطه گزاره ای

sentential letters

حروف جمله ای

separability

تفکیک پذیری

separable

جدا شونده، تفكیك پذیر، تفكیك كننده، جدایی پذیر

separable algebra

جبر تفكیك پذیر

separable convex programming

برنامه ریزی محدب تفكیك پذیر

separable differential

دیفرانسیل جدایی پذیر

separable differential equation

معادله دیفرانسیل تفكیك پذیر

separable element

عنصر تفكیك پذیر

separable equation

معادله تفكیك پذیر، معادله جدایی پذیر،‌معادله جدائی پذیر

separable extension

توسیع جدایی پذیر

separable function

تابع تفكیك پذیر

separable metric space

فضای تفكیك پذیر، فضای مجزا، فضای جدائی پذیر، فضای جداشونده

separable polynomial

چندجمله ای تفکیک پذیری

separable ring

حلقه تفکیک پذیر

separable space

فضای تفكیك پذیر،‌فضای مجزا، فضای جدائی پذیر، فضای جداشونده

separate

منفك،‌جدا،‌مفروز كردن، مفروز شدن، مجزا كردن، جدا كردن، تفكیك كردن،‌تجزیه كردن، تقسیم كردن

separate numbers

عدد های متباین

separated

مجزا، جدا شده

separated kernel

هسته تفكیك شده

separated set

مجموعه از هم جداشده

separated sets

مجموعه های جدا شده، مجموعه های منفك

separated variables

متغیر های جدا شده، مجموعه های منفك

separately

تنها

separately continuous bilinear mapping

نگاشت دو خطی منفك پیوسته

separating

جدا شونده

separating family

خانواده تفکیک کننده

separating vector

بردار جداکننده

separation

جداسازی

separation axiom

اصل موضوع تفکیک

separation constant

ثابت جداسازی

separation of a set

تفكیك مجموعه

separation of ratio

تفصیل نسبت

separation of variables

تفکیک متغیر ها

separation theorem

قضیه تفكیك

septagon

هفت ضلعی

septenary

هفت تائی، مربوط به هفت

septilateral

هفت سال یك بار، هفت ضلعی، هفت بر

septillion

1024 در آمریكا، 1042 در انگلیس

septimal

در مبنای هفت، هفت هفتی

septinary number

عدد هفت رقمی

septuple

هفت تائی، هفت برابر

sequence

دنباله

sequence control

كنترل مرحله ای

sequence of connected

دنباله همبند

sequence of function

دنباله تابع ها

sequence of functions

دنباله تابع ها

sequence of numbers

دنباله اعداد

sequence of partial sums

دنباله مجموع های جزئی

sequence of random variables

دنباله كمیت های تصادفی

sequence of sets

دنباله مجمو عه ها

sequence step

گام توالی

sequencing

ترتیب گذاری، ترتیب دهی، توالی

sequential

دنباله ای

sequential analysis

تحلیل دنباله ای

sequential circuit

مدار ترتیبی

sequential compacteness

فشردگی دنباله ای

sequential compactness

فشردگی دنباله ای

sequential integration

انتگرال گیری دنباله ای

sequential likelihood ratio test

آزمون نسبت درست نمایی دنباله ای

sequential procedure

شیوه دنباله ای

sequential representation

نمایش ترتیبی

sequential sampling

نمونه گیری دنباله ای، نمونه گیری متوالی، نمونه برداری پشت سر هم، نمونه برداری تدریجی

sequential sampling for acceptance

نمونه گیری پی در پی برای رد یا قبول، نمونه گیری پی در پی برای پذیرش

sequential sampling inspection

بازرسی نمونه گیری دنباله ای

sequential sampling plan

طرح نمونه گیری پی در پی

sequential test

آزمون دنباله ای

sequential tests

آزمون های دنباله ای

sequential trials

امتحان های دنباله ای

sequentially compact space

فضای دنباله ای فشرده

sequentially complete locally convex linear topological space

فضای توپولوژیك خطی موضعا محدب دنباله ای كامل

sequentially indexed

اندیس گذاشته شده دنباله ای، متعاقبا اندیس گذاشته شده

serial

پیاپی

serial correlation

همبستگی پیاپی

serie

سری، رشته

series

سری

series circuit

مدار سری

series of distributions of random variable

سری توزیع های كمیت تصادفی

series of functions

سلسله توابع، رشته توابع، سری توابع

series of nonnegative terms

سری با جمله های منفی

series of positive terms

سری با جمله های مثبت

series systems

سیستم های سری

series with positve terms

سری با جملات مثبت

seriousness classification

دسته بندی اهمیت

serpentine

مارپیچ

serrate

دندانه دار،‌ اره ای

serum

پیماب

server

خدمت دهنده، سرویس دهنده

service

سرویس،‌ خدمات، خدمت، تعمیر و نگهداری، تعمیرات

service charge

هزینه خدمت،‌كارمزد، مخارج سرویس

service in random order

نظام خدمت بر اساس شانس

service pattern

الگوی خدمت دهی

service period

دوره سرویس

service rate

میزان سرویس

service time

زمان سرویس

servomechanism

مكانیسم فرمان یار، سرو مكانیسم، سیستم خودكار، ساز و كار خود تنظیم، دستگاه تنظیم خودكار

sesqui linear

یک و نیم خطی

sesqui linear form

فرم یک و نیم خطی

sesquilinear

دو خطی

sesquilinear form

صورت یک و نیم خطی

sesquiliniear form

صورت یك و نیم خطی

set

مجموعه، دسته،‌ قرار دادن، تعیین گردیدن، تیز كردن، دستگاه، میزان كردن

set algebra

جبر مجموعه ها، جبر مجموعه ای، جبر مجموع ها

set builder

سازنده مجموعه

set definition

تعریف مجموعه

set dimension

بعد مجموعه

set expression

عبارت مجموعه ای

set function

تابع مجموعه ای

set of all complex numbers

مجموعه اعداد مختلط

set of all inegers

مجموعه اعداد صحیح

set of all irrational numbers

مجموعه اعداد اصم

set of all real numbers

مجموعه اعداد حقیقی

set of all sets

مجموعه همه مجموعه ها

set of all subsets

مجموعه مجموعكان

set of complex number

مجموعه اعداد مختلط، مجموعه عدد های مختلط

set of conditions

مجموعه شرط ها

set of definition

مجموعه تعریف

set of elementary events

مجموعه حوادث ساده

set of estimator

مجموعه برآورد كننده

set of generators of a group

مجموعه مولد های یك گروه

set of generators of a module

مجموعه مولد های یك مدول

set of integers

مجموعه عدد های صحیح

set of mappings

مجموعه نگاشت ها

set of mathematical functions

مجموعه مولد های یك مدول

set of measure zero

مجموعه با اندازه صفر

set of operations

عملیات روی مجموعه ها

set of points

مجموعه نقطه ها

set of rational numbers

مجموعه اعداد گویا، مجموعه عدد های گویا

set of real numbers

مجموعه اعداد حقیقی، مجموعه عدد های حقیقی

set of sets

مجموعه مجموعه ها

set of simple events

مجموعه حوادث ساده

set of subsets

مجموعه زیرمجموعه ها

set of subsets of x

مجموعه زیرمجموعه های x

set of the first category

مجموعه رسته اول

meager set

مجموعه رسته اول

set of the second category

مجموعه رسته دوم

set of two elements

مجموعه دو عنصری

set of uniqueness

U-مجموعه مجموعه یکتایی،

U set

U-مجموعه مجموعه یکتایی،

set of values

مجموعه مقادیر

set region dimension

بعد مجموعه (ناحیه)

set screw

پیچ ضامن،‌ پیچ مغزی، پیچ میزان، پیچ تنظیم

set square

گونیا كردن، گونیا، نوعی گونیا، گونیای قابل تنظیم

set theoretic

مربوط به نظریه مجموعه ها

Set theoretic identity

اتحاد نظریه مجموعه ای

set theoretic notations

نماد های نظریه مجموعه ها

set theory

نظریه مجموعه ها، تئوری مجموعه ها

set up

نصب، مدل، نمونه، طرح كردن،‌ ساختن، برپا كردن، تنظیم اولیه، آماده ساختن، پیدا كردن، محاسبه كردن، بدست آوردن، تشكیل دادن

set up cost

هزینه راه اندازی

set up time

زمان تنظیم، زمان كارگذاری

set with n elements

مجموعه n عنصری

set with one element

مجموعه یك عنصری

setting

تنظیم، جایگذاری، جور كردن، ردیف كردن، سوار كردن، تنظیم

setting cost

هزینه های آمادگی

settlement

نشست ساختمان

settling

جاافتادگی

seven

هفت

seventeenth

هفدهم، یك هفدهم

seventh

هفتم، یك هفتم

seventieth

هفتادم، یك هفتادم

seventy

هفتاد

several

چند، متعدد

several inputs

چند ورودی

severance

جداسازی،‌تفكیك، تجزیه

severe impact

ضربه شدید

severity of inspection

شدت بازرسی

sexagesimal

شصتی، شصت تایی

sexagesimal division

تقسیمات شصت تایی

sexagesimal fraction

كسر شستگانی، كسر شصتی

sexagesimal system

دستگاه شصت تایی

sexagesimal system of numbers

دستگاه شصت شصتی اعداد، دستگاه ستینی اعداد

sexagesimal system of numeration

دستگاه شمار در مبنای شصت

sextant

یك ششم دایره

sextic

ششین، درجه ششم

sextic curve

خم درجه شش

sextillion

در آمریكا 1021، در انگلستان 1036

sextuple

شش تائی

sextuplet

شش تایی،‌ شش گان

shade

سایه زدن، هاشور زدن، سایه

shaded area

ناحیه سایه دار شده

shadow cost

هزینه سایه ای،‌ هزینه سایه

shadow price

قیمت های سایه، قیمت سایه، ارزش سایه، ارزش سایه ای، قیمت مجازی، قیمت سایه ای،‌بهای سایه

shaft furnace

كوره استوانه ای، كوره استوانه ای عمودی، كوره میله ای

shallow drawing

سخت كردن پوسته ای، آب دادن سطحی

shape

اندام،‌دیس، شكل دادن، قالب دادن، قالب، شكل‌، مدل ساختن

shaped

شكل،‌ به شكل

shaping

صفحه تراشی

share

سهم، تقسیم كردن، به صورت مشترك استفاده كردن

share dividend

سود سهم

share focus

نكته های باریك

share indicess

شاخص های سهم

share issue

انتشار سهام

sharp corner

گوشه تیز

sharp focus

نكته های باریك

sharp v thread

پیچ مثلثی نوك تیز

sharpness

تیزی

sheaf

بافه

sheaf of ideals

بافه ایدآل ها

sheaf of planes

بافه صفحه، دسته صفحات

bundle of planes

بافه صفحه، دسته صفحات

shear

چینش، برش، بریدن، قیچی كردن، قیچی كردن، قیچی، پارگی

shear deformation

تغییر شكل برشی

shear forming

شكل دادن با تغییر شكل برشی، فرم دهی برشی، شكل دادن برشی بران

shearing stress

تلاش بُرینشی

sheet

بافته‌، دسته، پارچه، صفحه، برگه، برگ،‌ لایه، ورقه ورقه كردن، ورقه، ورق نازك، ورق

sheet of a hyperboloid

پارچه یک هذلولی گون

Sheet of planes

بافه صفحه

sheet of Riemann surface

برگ رویه ریمان

shelf

قفسه،‌ طاقچه

shell

پوسته،‌ لایه، گلوله

shell drawing

پوكه سازی

shell molding

قالب گیری پوسته ای

shellcutter

قلم پوسته بر، پوسته بر

sheme

برنامه،‌نقشه،‌طرح، طرح كردن، كروكی، پروژه تهیه كردن، پروژه، شكل

sheppard correction

تصحیح شپرد

sheppard's correction

تصحیح شپرد

shewhart control charts

نمودار های كنترل شوارت

shield

سپر، غلاف، روكش، پوشش، آب بند، محافظ، حفاظ

shift

انتقال

shift transformation

تبدیل تغییر جا

shift work

كار نوبتی، نوبت كاری

shifting

انتقال، جابجایی،‌عوض كردن

shifting formula

دستور انتقالی

shifting graph

نمودار انتقال

shifting theorem

قضیه تغییر جا

shipment

محموله، ارسال، حمل، مرسوله

shipping

كشتیرانی، حمل و نقل

shipping documents

اسناد حمل

shock

ضربه، تكان، كوب

shock wave

موج ضربه ای

shooting method

روش پرتابی

shop

خرید كردن، تعمیرگاه، مغازه، كارگاه

shopping problem

مسأله خرید

short

كوتاه

short exact sequence

دنباله كامل كوتاه، دنباله دقیق كوتاه

short notice

اضطراری، كوتاه مدت

short out

خاموش بودن

short range

كوتاه مدت

short run equilibrium

تعادل كوتاه مدت

short term

كوتاه مدت

shortage

اشتباه، عیب،‌نقص، كسری، كمبود

shortage cost

هزینه كمبود

shorten

كوتاه كردن

shortene

كوتاهتر كردن

shorter

كوتاهتر، اقصر

shorter of the short size

كوتاه ترین هر دو فرد، اقصرالاقصرین

shortest

کوتاهترین

shortest confidence interval

كوتاه ترین بازه اطمینان

shortest ladder

کوتاهترین نردبان

shortest ladder problem

مساله کوتاهترین نردبان

shortest path model

مدل كوتاه ترین مسیر

shortest path problem

مسأله كوتاهترین مسیر

shortest route problem

مسأله كوتاهترین مسیر

shortline

پاره خط

show

نشان دادن، نمایاندن، صریح كردن، نمایش دادن

show that

ثابت كنید، نشان دهید

shrink fit

جاافتادگی انقباضی، سوار كردن انقباضی، انطباق انقباضی

shrink forming

شكل دادن انقباضی

shrink rule

خط كش نسبت، خط كشی نمونه ساز، خط كش انقباضی

shrinkage

كوچك سازی،‌كشیدگی انقباضی، انقباض، آبرفتگی

shrinkage allowance

ضریب انقباض،‌انقباض مجاز

shuffle

بُر زدن، آمیختن

shuffled sequence

دنباله، آمیخته

sibing

بردار، همردیف

side

یال، ضلع، طرف، ضلع، جانب، جنب، پهلو، بر

side condition

شرط جنبی

side conditions

شرایط جنبی

side core

ماهیچه جانبی، ماهیچه بغل

side of a polygon

ضلع چندضلعی

side of an angle

ضلع زاویه

side restriction

قید جنبی

side view

نمای جانبی، نیمرخ، نمای پهلو، نمای بغل

sided

جانبی

sidereal day

روز نجومی

sidereal hour

ساعت نجومی

sidereal month

ماه نجومی

sidereal time

زمان نجومی

sidereal year

سال نجومی

sides of a triangle

ضلع های مثلث

sides of an angle

اضلاع یك زاویه

sidon set

مجموعه زیدن

siegl modular group

گروه مدولی سیگل

siegl upper half space

نیم فضای بالای سیگل

sieve

غربال

sieve of eratorsthenes

غربال اراتستن

sieve of Eratosthenes

غربال اراتستن

sigma

? یا سیگما، حرف هیجدهم الفبای یونانی، نماد ?

sigma field

سیگما هیأت، سیگما جبر

sigma notation

نماد سیگما

sigma score

نمره سیگمایی

sigma unit

واحد سیگمایی

sign

علامت، نشانه، نشان، اثر

sign of equality

علامت تساوی

sign of membership

علامت تعلق

sign of permutation

علامت جایگشت

sign preserving property

خاصیت محفوظ ماندن علامت

sign test

آزمون علامت، علامت، آزمایش علامت، تست علامت

signal

علامت،‌نشان، اخطار، راهنما، خبر دادن، با اشاره رساندن

signal flow

جریان سیگنال

signal wave

موج سیگنالی

signature

نشان

signature of a permutation

نشانه یك جایگشت

signed

نشاندار، علامت دار

signed measure

اندازه علامت دار

signed number

عدد علامت دار، عدد جبری

signed rank

رتبه علامت دار

signed rank statistics

آماره های رتبه علامت دار

signed rank test

آزمون رتبه علامت دار

significance

معنی دار بودن، مفهوم، معنی، اعتبار، معنی دار، اهمیت

significance level

سطح معنی دار بودن

significance level of a test

سطح معنی دار بودن آزمون

significance probability

احتمال معنی دار بودن

significant

معنی دار، با معنی، معتبر، رهنمون

significant difference

مهم ترین تفاوت

significant digit

رقم معنی دار، رقم با معنی

significant digits

ارقام بامعنی، اعشار

significant figure

رقم با معنی، رقم معنی دار

significant figures

ارقام با معنی، رقم اعشار

significant probability

احتمال معنی دار بودن

signification

دلالت، معنی

signify that

به این معنا است كه

signt bill

برات دیداری

signum

علامت

signum function

تابع علامت، تابع نشانه

silicon chips

ورقه های سیلیكان

similar

متشابه، متجانس، مشابه، همانند، شبیه، مانا

similar arcs

قوس های متشابه

similar figure

مجانس

similar figures

شکل های متشابه

similar fractions

كسر های متشابه

similar matrices

ماتریس های متشابه، ماتریس های همانند، ماتریس های مشابه

similar matrix

ماتریس متشابه

similar ordered sets

مجموعه های مرتب متشابه

similar permutations

تبدیلات متشابه، تبدیلات مزدوج

similar polygons

چند ضلعی های متشابه

similar polyhedrons

چندوجهی های متشابه

similar set

مجموعه متشابه

similar sets

مجموعه های همانند، مجموعه های متشابه

similar solids

جسم های متشابه

similar surfaces

رویه های متشابه

similar terms

جل متشابه، جملات متشابه، جمله های متشابه

similar tests

آزمون های متشابه

similar to

مشابه با...، ... با ... متشابه بودن

similar transformations

تبدیلات متشابه

similar triangles

مثلث های متشابه

similar well ordered set

مجموعه خوش ترتیب متشابه

similarity

همسانی،‌همانندی، شباهت، مانندی، تشابه

similarity class

رده تشابه

similarity function

تابع مشابهت

similarity mapping

تصویر همانند

similarity relation

نسبت هم قوه بودن

similarity transformation

تبدیل تشابهی

similitude

تشابه،‌همسانی، همانند، تجانس، تشابه

simple

ساده،‌ مختصر، بسیط

simple analytic function

تابع تحلیلی تك ارز

simple arc

كمان ساده، قوس ساده، كمان جردن، كمان ژوردان

simple arithmetic mean

میانگین حسابی ساده

simple arrangement

ترتیب ساده

simple character

كاراكتر ساده

simple closed

ساده بسته

simple closed contour

مرز ساده بسته

simple closed curve

منحنی ساده بسته

simple combination

تركیب ساده

simple component

مؤلفه ساده

simple condition

شرط ساده

simple connected region

حوزه همبند ساده، ناحیه یك پارچه، ناحیه همبند ساده، ناحیه مرتبط ساده، ناحیه هموسته ساده

simple connected set

 

simple connectivity

پیوستگی ساده، همبندی ساده

simple convergence topology

توپولوژی همگرایی ساده

simple converse

عكس ساده

simple correlation

همبستگی ساده

simple curve

منحنی ساده

simple cusp

بازگشت ساده

simple discontinuity

ناپیوستگی ساده

simple equation

معادله ساده

simple equations

مفردات برابر یكدیگر، معادلات ساده

simple event

پیشامد ساده،‌ حادثه ساده، برآمد ساده

simple extension of a field

توسیع ساده هیات

simple flow

سیل ساده

simple form

شكل ساده

simple function

تابع تك ارز، تابع ساده

simple group

گروه ساده

simple harmonic

توافقی ساده

simple harmonic motion

حرکت توافقی ساده

simple hexagon

شش ضلعی ساده

simple hypothesis

فرض ساده

simple interest

بهره ساده

simple iteration

تكرار ساده

simple iteration method

روش تكرار ساده

simple k module

k-مدول ساده

simple Lie group

گروه لی ساده

simple linear equations

معادلات خطی ساده

simple linear regression

رگرسیون خطی ساده

simple loss function

تابع زیان ساده

simple motion

حرکت ساده

simple multivariate regression

رگرسیون چندمتغیر ساده

simple open arc

كمان ساده باز

simple order

ترتیب ساده

simple order relation

نسبت ترتیبی ساده

simple ordering relation

رابطه ترتیبی ساده

simple path

مسیر ساده

simple pendulum

پاندول ساده

simple point of a curve

نقطه ساده یك منحنی، نقطه ساده خم، نقطه معمولی خم

simple point of a variety

نقطه ساده چند گونا، نقطه ناتکین چندگونا

nonsingular point of a variety

نقطه ساده چند گونا، نقطه ناتکین چندگونا

smooth point of a variety

نقطه ساده چند گونا، نقطه ناتکین چندگونا

simple point of an analytic set

نقطه ساده مجموعه تحلیلی، نقطه معمولی مجموعه تحلیلی، نقطه عادی مجموعه تحلیلی

ordinary point of an analytic set

نقطه ساده مجموعه تحلیلی، نقطه معمولی مجموعه تحلیلی، نقطه عادی مجموعه تحلیلی

regular point of an analytic set

نقطه ساده مجموعه تحلیلی، نقطه معمولی مجموعه تحلیلی، نقطه عادی مجموعه تحلیلی

simple pole

قطب ساده

simple polyhedron

چندوجهی ساده

simple proposition

تناسب ساده، گزاره بسیط، قضیه مطلقه، گزاره ساده

simple quadrangle

چهارگوش ساده

simple random sample

نمونه تصادفی ساده

simple random sampling

نمونه گیری تصادفی ساده

simple random variable

متغیر تصادفی ساده

simple region

ناحیه ساده

simple regression

همگرایی ساده، رگرسیون ساده

simple ring

حلقه ساده

simple root

ریشه ساده

simple sampling

نمونه برداری ساده، نمونه گیری ساده

simple sentence

گزاره بسیط

simple shear transformation

تبدیل بُرینشی ساده

simple statement

گزاره بسیط

simple zero

ریشه ساده،‌ صفر ساده

simplex

سادک

simplex algorithm

الگوریتم سیمپلكس

simplex method

روی سادكی، روش سیمپلكس

simplex method convergence

همگرایی روش سیمپلكس

simplex multipliers

مضارب سیمپلكس

simplex multipliers set

ضرایب سیمپلكس

simplex path

مسیر سیمپلكس

simplex set

مجموعه سیمپلكس

simplex tabeau

جدول سیمپلكس

simplicial

سادگی

simplicial approximation

تقریب سادکی

simplicial approximation theorem

قضیه تقریب سادکی

simplicial complex

مجتمع سادكی

simplicial homology

مانستگی سادکی

simplicial mapping

نگاشت سادكی

simplicial scheme

طرح بسیط گونه

simplicity

سادگی، سهولت، تسهیل

simplifiable element

عضو ساده شدنی

simplification

ساده كردن، ساده سازی، مختصر سازی، ساده گردانی

simplified

ساده شده، ساده نشدنی، تحویل ناپذیر

simplified expression

عبارت ساده شده

simplified fraction

كسر ساده شده، كسر تحویل ناپذیر

simplified gant chart

نمودار ساده شده گانت

simplify

ساده كردن، مختصر كردن

Simply

ساده،‌ به طور ساده، به اختصار، كافی است، در حقیقت، فقط

simply connected

همبند ساده

simply connected domain

حوزه همبند ساده

simply connected group

گروه ساده همبند

simply connected set

مجموعه ساده-همبند

simply connected space

فضای ساده- همبند

simply connectedness

همبندی ساده

simply ordered set

مجموعه ساده مرتب، مجموعه مرتب به ترتیب ساده

simply periodic function

تابع ساده دوره ای

simpson

سیمسون

simpson distribution law

قانون توزیع سیمسون

simpson rule

قاعده سیمپسون

simpson's rule

دستور سیمپسون

simulation

شبیه سازی

simulation language

زبان شبیه سازی

simultaneous

به طور همزمان، با هم، همزمان، با هم،‌مقارن، هم جنس، توأم، هر دو، دو

simultaneous diagonalization

قطری سازی همزمان

simultaneous differential equation

معادله دیفرانسیل توأم

simultaneous distribution

توزیع همزمان

simultaneous equations

معادلات همزمان، دستگاه معادله ها، معادلات توأم، دستگاه معادلات

simultaneous fiducial distribution

توزیع فیدوسیال مشترك

simultaneous inequalities

نامساوی های همزمان، دستگاه نامعادلات، نامعادلات توأم

simultaneous linear equations

معادلات خطی همزمان، معادلات خطی توأم، دستگاه معادلات خطی

simultaneous triangulation

مثلث بندی همزمان

simultaneously

توأما، با هم، هم زمان، تقارن، مقارن، معاصر،‌به طور هم زمان

sine

سینوس، جیب

sine bar

خط كش سینوسی، زاویه سنج سینوسی، میله سینوسی

sine curve

خم سینوس

sine function

تابع سینوس، تابع جیب

sine integral

انتگرال سینوسی

integral sine

انتگرال سینوسی

sine of an angle

سینوس زاویه

sine series

سری سینوسی

sine wave

موج سینوسی

sinusoiudal wave

موج سینوسی

single

منحصر به فرد، یگانه، تك، یك، منفرد

single artificial constraint technique

روش تك محدودیت مصنوعی

single artificial variable technique

روش تك متغیر مصنوعی

single broach

خانكش ساده

single channel queue

صف یك كانالی

single constraint artificial technique

روش مصنوعی تك محدودیت

single element event

پیشامد تك عضوی، مجموعه تك عضوی

single element set

مجموعه یك عضوی

single entry bookkeeping

دفترداری یك طرفه، دفتر داری ساده

single episode model

مدل فصلی

single facility location

استقرار وسایل و تجهیزات انفرادی، استقرار امكانات تكی

single factor

تك عاملی

single integral

انتگرال ساده

single map

نگاشت تنها، یك نگاشت

single matrix

ماتریس تنها

single member event

پیشامد تك عضوی

single number

عدد واحد

single proecision

دقت ساده

single purpose

یك منظوره

single response

تك پاسخی

single sampling

تک نمونه گیری

single sampling plan

نقشه نمونه گیری یكباری، طرح یك نمونه ای

single specification limit

حد مشخصه فنی یك طرفه

single step method

روش تك گامی

single terminal

تنها یك پایانه

single value

تك مقدار

single valued

تك مقدار، یك مقداری، یك ارزشی، یك مقداره، تك مقداری، تك ارزشی

single valued function

تابع تک مقداری

single variable artificial technique

روش مصنوعی تك متغیر

singleton

مجموعه یك عضوی، مجموعه تك عنصری، مجموعه تك عضوی، منفرده

singleton set

مجموعه یك عضوی

singly asymptotic triangle

مثلث تك مجانبی

singular

تكین،‌ منفرد، ویژه، خصوصی، مخصوص، استثنایی، ممتاز

singular chain complex

مجتمع زنجیری تكین

singular cohomology

همانستگی تكین

singular complex

مجتمع تكین

singular curve of a surface

خم تکین رویه

singular homology group

گروه مانستگی تكین

singular integral

جامعه ممتاز

singular integral equation

معادله انتگرالی تکین

singular integral of a differential equation

انتگرال تكین معادله دیفرانسیل

singular interval

فاصله ویژه

singular judgement

حكم شخصی

singular limits

حدود ویژه

singular linear transformation

تبدیل خطی تکین

singular locus of a variety

مجموعه نقاط تکین چندگونا

singular matrix

ماتریس منفرد، ماتریس یكه، ماتریس غیر عادی، ماتریس نامنظم، ماتریس انعكاس ناپذیر، ماتریس ویژه، ماتریس خصوصی، ماتریس استثنایی، ماتریس تكین

singular n simplex

n-سادك تكین

singular normal distribution

توزیع نرمال ویژه

singular part

جزء تکین

singular point

نقطه منفرد، نقطه ویژه، نقطه تكین، نقطه مخصوص

singular point of a surface

نقطه منفرد یك سطح

singular point of an analytic function

نقطه منفرد یك تابع تحلیلی

singular points

نقاط تكین

singular proposition

گزاره شخصی، قضیه شخصیه

singular root

ریشه ممتاز

singular sentence

گزاره شخصی

singular solution

جواب ممتاز، جواب تكا، جواب تكین، جواب منفرد

singular solution of a differential equation

جواب منفرد یك معادله دیفرانسیل، جواب تكین یك معادله دیفرانسیل

singular solutions

جواب های منفرد

singular statement

گزاره شخصی

singular support

محمل تكین

singular transformation

تبدیل منفرد

singular value

مقدار ویژه

singular values of a matrix

مقدار های تکین ماتریس

singularities

نقاط منفرد

singularity

تکینی

singularity connective

ادات یك طرفی، رابط یك طرفی

singularity of a complex function

تكینی تابع مختلط

singularity of an analytic function

تكینی تابع تحلیلی

sinh

سینوس هیپربولیك، سینوس هذلولی

sink

چاه، چاهك، زیراب

sink of a field

چاهك میدان

sinking funds

وجوه استهلاكی

sinter

كلوخه، بازپخت، كلوخه شدن، كلوخه كردن

sintering strand

میز كلوخه سازی

sinusoid

منحنی سینوسی، سینوس وار، جیب نما، جیبی،‌خم سینوسی

sinusoidal

سینوس گون

sinusoidal function

تابع سینوسی، تابع سینوس واری

sinusoidal oscillation

نوسان سینوس وارگون

sinusoidal wave

موج سینوسی

site selection

انتخاب محل

situate

جادادن، قرارگرفتن، تعیین محل كردن، معلوم كردن

situation

وضعیت، صورت وضعیت، وضع،‌مورد، حالت، موقعیت

situational theory

تئوری وضعیت

six

شش

six 8 element subalgebra

شش زیر جبر 8 عضوی

six angled

شش گوش

six high mill

دستگاه نورد شش غلتكی

six sides

شش جهت

sixteen

شانزده

sixthly

سادسا

sixtieth

یك شصت، شصتم، شصتمین

size

اندازه، بزرگی، مرتبه، حجم

size distribution

توزیع اندازه (ذرات)

size of a block

اندازه بلوك

size of a population

اندازه جامعه، حجم جامعه

size of a test

اندازه آزمون، اندازه یك آزمون

size of critical region

اندازه ناحیه بحرانی

size of experiment

حجم آزمایش

size of sample

بزرگی نمونه

sizing

تصحیح اندازه،‌ به اندازه آری، اندازه در آری، اندازه سازی، تنظیم، دانه بندی، دسته بندی، درجه بندی

sizing die

قالب اندازه كردن، قالب اندازه درآور

sizing mill

نورد اندازه ساز

sizing roll

غلتك تنظیم قطر

skeleton

استخوانبندی

sketch

رسم كردن، طرح، طرح كردن، نقشه كشیدن، نقشه

sketching curve

رسم منحنی

skew

كج، اریب، چپ، بر هم افتاده، از هم گذشته، مورب، متناظر، منحرف، چپ

skew coefficient

ضریب چولگی، ضریب كجی

skew curve

خم فضایی، خم نامسطح، خم چپ، منحنی فضایی، منحنی معوج

skew distribution

توزیع چولگی، توزیع چاوله، توزیع چوله، توزیع ناهنجار

skew field

هیأت چاوله، s هیأت، حلقه تقسیم، میدان اریب، هیات كج

skew hermitian matrix

ماتریس ارمیتی چاوله، ماتریس شبه هرمیتی

skew lines

خط های متنافر، خطوط متنافر، خط های از هم گریز

skew matrix

ماتریس متقارن چوله، ماتریس متقارن

skew product of measure preserving transformations

حاصل ضرب چاوله تبدیل های حافظ اندازه

skew quadrilateral

چهارضلعی معوج، چهارضلعی صلیبی، چهارضلعی خاجی

skew surface

رویه چاوله

skew symmetric

شبه تقارن، متقارن چپ، ماتریس مربع، متقارن كج، متقارن اریب، قرینه چپ، ضد متقارن

skew symmetric bilinear form

فرم دوخطی متقارن کج

skew symmetric determinant

دترمینان پادمتقارن

skew symmetric matrix

ماتریس شبه متقارن، ماتریس متقارن كج

skew symmetric multilinear mapping

نگاشت چندخطی شبه متقارن

skew symmetry

شبه متقارن، شبیه متقارن

skew to the right

چوله به راست،

skewed

چوله، كج، منحرف، اریب

skewed to the left

چولگی به سمت چپ

skewed to the right

چولگی به سمت راست

skewness

كشیدگی، چولگی، تنافر، كجی، اریبی، چولگی، چاولگی، عدم تناظر، عدم تقارن، بی قرینگی، كجكی، بی تفاوتی

skewness negative

چولگی منفی

skewness of two lines

از هم گریزی دو خط

skewness positive

چولگی مثبت

skidding

سریدن، لغزیدن، لغزش، سرخوردن، لیز خوردن

skip

حذف كردن

skip hoist

بالابر سطلی چرخدار

skip lots sampling plan

طرح نمونه گیری انباشته های جهشی

slab

قاب

slack

فرصت، كند كاری، سست، نا پایا، كمكی

slack path

 

slack time

زمان آزاد، زمان كندكاری

slack variable

متغیر سست، متغیر كمبود، متغیر لنگی، متغیر خفیف، متغیر كمكی

slackness

قضیه مكمل زائد ضعیف

slackness conditions complementary

شرایط زائد مكمل

slackness theorem complementary

قضیه زائد مكمل

slag

روباره، پس مانده، كف، سرباره

slag pocket

مخزن سرباره

slag post

حفره های سرباره

slagging

سرباره زدایی، سرباره كشی، عمل سرباره كشی

slant

شیب، كج كردن، اریب، مایل

slant height

مولد مخروط، سهم هرم

slant line

خط كسری، خط مورب

slant product

حاصلضرب مورب

slanting fraction line

خط كسری مایل

slanting upward

متمایل به سمت بالا

slantwise

به طور مورب، به طور مایل

slash

خط كج، /

slat conveyor

نقاله تخت، نقاله زنجیری

slat elevator

بالابر تخت

sleepest slope

حداكثر ترقی

slice

لغزش، لغزیدن، لغزنده، لغزاندن، ورقه، ورقه ورقه كردن، تراشه، برش، قاچ

slide ficture

بست كشویی، كارگیر كشویی

slide fit

انطباق لغزشی

slide frame saw

كمان اره تاشو، اره كشویی

slide rule

خطکش محاسبه

slide valve

دریچه كشویی، دریچه متحرك، سوپاپ لغزنده، شیر كشویی

slider

قطعه كشویی،‌ لغزنده،‌ كشویی

sliding

لغزش

sliding bar

میله ای افقی

sliding vector

بردار لغزان، بردار لغزنده، بردار سران

slightly

تغیر اندك، كمی

slip gauge

تكه اندازه گیری، درجه، منشور

slip plance

سطح لغزش، صفحه لغزش

slipline gage

سنجه زبانه ای

slit

شكافتن، باریكه، شكاف

slit domain

حوزه شكافدار

slitter

صفحه تراش، شیارساز، شكاف تراش

slitting

شكافتن

slitting attachment

دستگاه الحاقی شیارساز

slobbovian integral

انتگرال اسلوبووی

slope

سرازیری، انحراف، شیب، ضریب زاویه، زاویه، تانژانت زاویه، ضریب زاویه ای

slope angle

زاویه شیب

slope intercept

شیب - قطع

slope intercept equation

معادله شیب - قطع

slope intercept form

صورت شیب عرض از مبدأ

slope method

روش ضریب زاویه

slope of a curve at a point

شیب منحنی در یك نقطه

slope of a line

شیب یك خط، ضریب زاویه یك خط

slopewise

به طور مایل، به طور مورب

sloping

سراشیب، مایل، مورب

slot

روزنه، چاك، چاك دادن، شكاف دادن، سوراخ، شیار

slot die

قالب شیار

slot down

كند كردن

slow down

كمك كاری، كم كردن سرعت، آهسته كاری، كاهش سرعت

slowing down density

پایین آوردن غلظت

slowing down of neutrons

كاهش سرعت نوترون ها

slowly increasing function

تابع آهسته صعودی

slug

اسلاگ

smaler topology

توپولوژی ضعیفتر

small category

دسته كوچك، رسته كوچك

small circle

دایره صغیره

small error

خطای ناچیز

small lot production

تولید ناانبوه، تولید متوسط

small sample

نمونه كوچك

small span

پیمای كوچك

small span theorem

قضیه پیمای كوچك

smallarity correspondence

تناظر تشابهی، تشابه نظیر به نظیر

smaller

كوچكتر، پایینی، زیرین، كمتر

smaller & smaller

رفته رفته كوچكتر

smaller and smaller

رفته رفته كوچكتر

smaller area

سطح كوچكتر،‌قطعه كمتر از نیم

smaller than

كوچكتر از

smallest

كمترین، كوچكترین، حداقل، كمترین، اقل

smallest element

كوچكترین عنصر، عنصر كمینه، عنصر حداقل، عضو كمینه، عنصر اقل

smallest member

كوچكترین عضو

smallest number

كوچكترین عدد، عدد اقل

smallness

كوچك، خرد، بینهایت كوچك

Smirnov theorem

قضیه اسمیرنوف

smooth

هموار

smooth arc

قوس هموار

smooth continuous curve

خم هموار، منحنی هموار

smooth curve

منحنی هموار

smooth file

سوهان نرم

smooth function

تابع هموار

smooth hyper surface

ابرسطح هموار، فوق سطح هموار

smooth manifold

خمینه هموار

smooth morphism

ریختی هموار

smooth point of a variety

نقطه ساده چندگونا، نقطه ناتكین چندگونا

smooth surface

سطح هموار

smooth variety

چندگونای هموار، چندگونای ناتکین

non singular variety

چندگونای هموار، چندگونای ناتکین

smoothed value

مقدار هموار

smoothing

هموار، هموار كردن

smple random sampling

نمونه گیری تصادفی ساده

Snell's law of refraction

قانون شکست اسنل

so

بنابراین، از این رو

so as to

برای، زیرا

so called

معروفند

so far that

تا آنجا كه

so long as

مادامی كه، به شرطی كه

so that

بنابراین، طوری كه، چنان كه، تا، بطوری كه، چنان كه، چنین، تا اینكه، تا، برای اینكه

so to speak

اصطلاحا

sobolev space

فضای سوبولف

social

اجتماعی

social income

درآمد اجتماعی، درآمد ملی

social sciences

علوم اجتماعی

sociology

جامعه شناسی

socket

فرورفتگی، حفره، گودال، بوش، پریز

softener

نرم كننده

software

نرم افزار، امور برنامه ای

software module

واحد نرم افزاری

solar

خورشیدی،‌شمسی

solar day

روز شمسی

solar ocean tide

جزر و مد خورشیدی اقیانوس

solar system

منظومه شمسی

solar time

زمان خورشیدی، زمان شمسی

sole

تنها، فقط

solenoid

سیملوله

solenoidal

سولنوئیدی

solenoidal field

میدان سولنوئیدی

solenoidal vector

بردار سولنوئیدی

solenoidal vector field

میدان برداری سیم لوله ای

solid

جسم صلیب، حجم، دج، سخت، جامد، جسم، سه بعدی، توپر، صلب، یك پارچه، مكعب

solid analytic geometry

هندسه تحلیلی فضائی

solid angle

زاویه فضایی

solid body

جسم سخت

solid center

مرغك ثابت

solid clamp

گیره یكپارچه

solid die

حدیده ثابت

solid figure

شكل فضایی

solid geometry

هندسه فضایی، هندسه مجسمه

solid jig

جیگ یكپارچه

solid line

خط پر

solid mandrel

سمبه ساده

solid modelling

مدلسازی توپر

solid numbers

عدد های مجسم

solid of revolution

جسم دورانی

solid region

ناحیه جسم

solid sphere

كره توپر

solid state

حالت جامد

solidification shrinkage

انقباض در حال انجماد، انقباض انجمادی

solidus

خط كسری، خط كسری مایل

soluble

قابل حل، حل پذیر، حل شدنی

soluble group

گروه قابل حل

solute

حل شده

solution

ریشه، حل، جواب، نتیجه، پاسخ، گشایش، راه حل، محلول

solution by radicals

حل به وسیله رادیكال ها، حل به وسیله رادیكال، حل به وسیله ریشه گیری

solution of a differential equation

حل یك معادله دیفرانسیل

solution of an equation

جواب معادله، حل معادله

solution of an triangle

حل مثلث

solution set

مجموعه جواب، مجموعه جواب ها

solution space

فضای جواب

solution vector

بردار جواب

solvable

حل شدنی، قابل حل، حل پذیری

solvable group

گروه حل پذیر

solve

حل كردن، گشودن

solvency

توانایی نقدی

solvent

حلال

solving

حل

some

بعضی، تعدادی، برخی، مشخص، كم و بیش

some color

هم رنگ

some of which

بعضی از آنها

some times

در بعضی موارد

somehow

به گونه ای

somewhere

در جایی دیگر

son

بچه،‌ پسر

sondage

مراجعه به عده معدود

sonine polynomials

چندجمله ای های سونین

sort

ردیف، ردیف كردن، رده بندی، دسته كردن، نظم، ترتیب،‌ تفكیك

sought for

مجهول

sound

صدا

sound source

منبع صوت

source

مخزن،‌منشأ اولیه،‌ چشمه، مبدا، منبع، سرچشمه، مأخذ

source of energy

منبع انرژی

source of mapping

مبداء یك مطابقه

source set

مجموعه مبدأ

south pole

قطب جنوب

sowing

تاب،‌ انحراف، لرزش، نوسان

space

فضای، جا، جاصلضرب پایاندار فضاهای توپولوژیك، حافظه، فضا

space and layout chart

نمودار تقسیم جا و مكان

space closed curve

منحنی بسته فضایی

space coordinates

مختصات فضایی

space curve

خم فضایی

space figure

شكل فضائی

space filling

فضا پر کن

space filling curve

منحنی فضا پر کن

space fillinig curve

خم فضا پر كن

space geometry

هندسه فضایی، هندسه مجسمه

space group

گروه فضایی

space like

فضا گون

space measure

اندازه فضا

space of elementary events

فضای حوادث ساده

space of freedom

فضای آزادی

space of simple events

فضای حوادث ساده

space out

فاصله داشتن

space polar coordinates

مختصات قطبی فضایی

space rectifiable curve

منحنی با طول متناهی فضایی

space shuttle

سفینه فضایی

space solution

فضای جواب

space time

فضای زمان

spacer

فاصله گیر،‌ جداكننده، فاصله انداز، لایی فلزی، فاصله پر كن

spaces

حاصل ضرب بی پایان فضا های توپولوژیك

spacial

فضائی

spacing

فاصله گذاشتن، فاصله گذاری، مراعات فواصل

spade

پیك، گلابی

span

پیمای

span of control

حیطه كنترل، حیطه نظارت

spanned

پدید آمده، ارشیده، تنیده، پیموده شده، گسترش یافته

spanned by

پدید آمده توسط

spanning

پدید آوردنده، پدید آرنده، مولد، گسترنده، تولید كردن، فراگیر

spanning semipath

نیم مسیر فراگیر

spanning set

مجموعه فراگیر، مجموعه پدید آرنده، مجموعه مولد، مجموعه گسترنده

spanning subgraph

زیرگراف فراگیر

spanning tree

درخت فراگیر

spare

اضافی، یدكی، زاپاس

sparking

جرقه فلزی، شراره فلزی

sparse

تنك، خلوت

spatial

فضایی، مكانی، فاصله ای

spatial polar coordinates

مختصات قطبی فضایی

spatio temporal world

جهان فضا زمانی

special

خاص، ویژه

special case

حالت خاص

special clifford group

گروه كلیفرد فضایی

special functions

توابع خاص

special jordan algebra

جبر ژوردان خاص

special linear group

گروه خطی خاص

special linear group in n variables

گروه خطی ویژه با n متغیر

special purpose

یك منظوره، تك منظوره، كاربرد ویژه، هدف مخصوص، تك كاره

special relativity

نسبیت خاص

special sequence

دنباله خاص

special theorem of repeated trials

قضیه خاص آزمایش های تكراری

special theory

نظریه خصوصی

special theory of relativity

نظریه نسبیت خاص

special types

انواع خاص

special unitary group

گروه یكانی خاص

specialization

تخصیص، تخصص

specialized staff

ستاد تخصصی

species

نوع، قسم، گونه، انواع

species of a set of points

انواع مجموعه نقطه ها

specific

اختصاصی، ویژه، خاص، معین

specific gravity

چگالی نسبی، گرانی ویژه، وزن مخصوص

specific heat

گرمای ویژه

specification

تشخیص، تصریح، مشخصه، مشخصات، مشخصات فنی،‌ ویژگی ها

specification curvature

انحنای كلی

specification hypothesis

فرض مشخص

specification limit

حدود مشخصات فنی

specification the law of

قانون تخصیص

specifications

خصوصیات

specificity

میزان عدم اشتراك

specify

مشخص كردن، تعیین كردن، تصریح كردن، تخصیص كردن، تصریح

specimen

نمونه، شخص، فرد، نمونه برای آزمایش، نمونه فرعی، قطعه آزمایشی

spectral

طیفی

spectral analysis

آنالیز طیفی

spectral density function

تابع چگالی طیفی

spectral distribution

توزیع طیفی

spectral factorization

تجزیه طیفی

spectral function

تابع طیفی

spectral mapping theorem

قضیه نگاشت طیفی

spectral measure

اندازه طیفی

spectral norm

نرم طیفی

spectral radius

شعاع طیفی

spectral representation

نمایش طیفی

spectral resolution

تفكیك طیفی

spectral sequence

دنباله طیفی

spectral theorem

قضیه طیفی

spectral value

مقدار طیفی

spectrographic analysis

تجزیه و تحلیل طیفی، تحلیل طیف نگاری

spectrometer

بیناب سنج

spectroscope

طیف نما

spectrum

طیف

spectrum of a transformation

طیف تبدیل

speed

اندازه تندی، تندی، سرعت، سترگی تندی

speed of light

سرعت نور

speed of sound

تندی صوت

speeding variance

انحراف هزینه

sphere

كره، گوی، سپهر

sphere geometry

هندسه کره ها

sphere shaped

كروی، كره گون

spheric

كروی شكل، كروی

spherical

کروی

spherical angle

زاویه كروی

spherical astronomy

نجوم کروی

spherical Bessel function

تابع بسل کروی

spherical cap

عرقچین كروی، عرقچین كره ای

spherical coordinate

مختص کروی

spherical coordinate system

دستگاه مختصات كروی

spherical coordinates

مختصات کروی

spherical curvature

انحنای كروی

spherical curve

خم کروی

spherical cyclic curve

خم دوری کروی

spherical distance

فاصله كروی

spherical excess

فزونی مثلث كروی، میزان فزونی، فزونی كروی، فضل كروی

spherical harmonic

همساز کروی

spherical harmonic function

تابع همساز کروی

spherical helix

مارپیچ كروی

spherical image

نگاره كروی

spherical indicatrix

منحنی مشخصه كروی

spherical polygon

چندضلعی كروی

spherical porosity

تخلخل كروی

spherical sector

قطاع كروی، عرقچین كروی

spherical segment

قطعه کروی

spherical solid

كره جامد

spherical surface

رویه کروی

spherical symmetry

تقارن کروی

spherical triangle

مثلث كروی

spherical trigonometry

مثلثات کروی

spherical wedge

گوه کروی

spherical zone

منطقه كروی

sphericity

كرویت

spherics

هندسه كروی

spheriod oblate

جمع شده کره گون

spheroid

کره گون

spheroidal harmonics

همسازه های كروی

spikes

دست انداز

spin

اسپین، گردش، چرخاندن، چرخیدن، چرخش

spin mapping

نگاشت اسپین

spin matrices

ماتریس های تنش

spin matrix

ماتریس اسپین

spindle

دوكی، دوك، هرز گرد، محور دوران، سگدست، محور حركت، كشوی ریزسنج، محور چرخ، محور، محور اصلی، محور چرخنده، هرزه گرد

spinning

چرخان، شكل دهی چرخشی، چرخیدن، چرخاندن، شكل دادن، چرخش سریع، قوطی سازی

spinode

تیزه، نقطه بازگشت، نقطه برگشت

spinor

اسپینور

spinor group

گروه اسپینور

spinors

تننده ها

spiral

پیچ، پیچی، مارپیچ مسطح، حلزونی، مارپیچ

spiral bevel gear

سیستم چرخ دنده حلزونی، چرخ دنده مخروط مارپیچ

spiral conveyor

نقاله حلزونی، نقاله مارپیچی، نقاله پیچكی، نوار نقاله پیچی، برنده مارپیچ

spiral curve

منحنی حلزونی

spiral elevator

بالابر مارپیچ

spiral of archimedes

مارپیچ ارشمیدس

spiral plane curves

خم های مسطح مارپیچی

spirally

به طور مارپیچ

spire

مارپیچ

spitting ring

حلقه شكافنده

spline

محور خارخور، هزار خار، خارجو

split

شکاف

split core box

جعبه ماهیچه دو تكه

split die

حدیده شكاف دار، حدیده متغیر

split extension

گسترش شكافنده، توسیع مقطع

split nut

مهره دو تكه

split plot

كرت های شكافته شده

split split design

طرح كرت های خرد شده

split split plot

كرت های دو بار شكافته شده

split split plot design

طرح كرت های دوبار خرد شده

split upo into partial fractions

تجزیه كردن به مجموع كسر های ساده

splitting

تفكیك، تجزیه، تجزیه كننده

splitting field

هیات شكافنده

splitting ring

حلقه شکافنده

spoilage

ضایعات

spoke gate

مدخل پره ای

spontaneous

فوری،‌ خودبخود، بی اختیار

spontaneous process

فرآیند خود به خود

spool mold

قالب تولید قرقره

spot

مكان، نقطه، محل، كشف كردن، لحظه

spot facing

پرداخت سطح

spray chamber

محفظه پخش، محفظه پاشش، اتاق پاشیدن

spray head

سر رنگ پاش

spray paintiong

رنگ پاشی

spread

پراكندگی، گسترده، گستردن، گستردگی، گسترش یافتن، گستردن، گسترش، توسعه یافتن، منتشر شدن، پخش كردن

spring

میله، گیره فنری، خار، فنر

spring balance

ترازوی فنری

spring caliper

پرگار آهنی

spring loaded

بافنر بارگذاری شده

spring problem

مساله فنر

sprue cutter

شیار بر

sprue hole

مذاب رو، راهگاه، سوراخ راهگاه

spur

اثر

spur of a matrix

اثر ماتریس، مجموع قطری ماتریس

spurious coefficient of correlation

ضریب همبستگی ساختگی

spurious correlation

همبستگی بدلی

square

مربعی

square bracket

كروشه

square factor

سازه مربع

square free

بدون توان دوم، بدون مجذور

square grid method

روش تور مربعی

square group

گروه مربع

square head

اتصال گونیایی

square integrable function

تابعی مربعی انتگرال پذیر

square inverse

عکس (معکوس) مجذور

square inverse law

قانون عکس (معکوس) مجذور

square matrix

ماتریس مربعی

square meter

متر مربع

square number

عدد مربعی، عدد مربع، عدد مربع كامل

square numbers

اعداد مربعی، عدد های مربع متوالی

square of a nubmer

مال، مربع یك عدد، مجذور یك عدد

square of modes

مربع امتداد ها

square of opposition

مربع تباینات

square root

ریشه دو، جذر، ریشه جذر

square root function

تابع ریشه دوم

square root law

قانون ریشه دوم

square root transformation

تبدیل جذری

square term

جمله مربع

square thread

دنده مستطیلی، پیچ مربعی، رزوه تخت، رزوه چهارگوش

squared

بتوان دو، بقوه دو

squareness

چهارگوشی

squaring

به توان دو رساندن، تربیع

squaring of circle

تربیع دایره

squaring shear

گونیا بر، راست بر، قیچی راست بر

squaring the circle

تربیع دایره

squeeze

فشردن

squeezing

فشردن، فشار

squeezing forecasting

پیش بینی فروش

squeezing principle

اصل فشار

stability

ثبات، پایایی، پایداری، استقرار، ایستادگی، تعادل، استواری

stability group

گروه پاینده، گروه پایداری، گروه یكروندی

stability of a system

پایداری دستگاه

stability of frequencies

ثبات فراوانی ها

stability subgroup

زیرگروه پایداری، زیرگروه یک روندی

isotropy subgroup

زیرگروه پایداری، زیرگروه یک روندی

stabilization

پایدار سازی

stabilizer

پایدار ساز

stabilizer subgroup

زیرگروه پاینده

stabilizing treatment

عملیات حرارتی

stable

استوار، پایا، ثابت، پایدار

stable class

كلاس پایدار

stable distribution

توزیع پایدار

stable equilibrium

تعادل پایدار

stable homeomorphism conjecture

حدس همسان ریختی پایدار

stable process

فرآیند پایدار

stable subset

زیرمجموعه ماندگار، بخش پایدار

stable system

دستگاه پایدار

stable vector bundle

بافه برداری پایدار

stably equivalent vector bundles

بافه های برداری پایدار هم ارز

staff and line

صف و ستاد

staffing

به كار گماردن، به كار گماری، استخدام، ستاد سازی، كارگزینی

stage

گام، مرحله، گامه، سكو، فاز

stage space

مرحله

staggered mill

نورد صلیبی

stagnation

توقف

stagnation point

نقطه ركود، نقطه توقف

staircase function

تابع پلكانی، تابع پله ای

stake

محكم كردن، قائم كردن

stalk

ساقه

stalk of a sheaf

ساقه بافه

stalling

ایست

stalling definition

تعریف ایست

stamp

مهر زدن، نقش انداختن، كوبیدن، پرس كردن، قالب،‌قالب زدن، منگنه كردن، منگنه

stamping

مهر زنی، ماتریس كاری، فشار كاری، پرس كاری،‌گرم كوبی

stand for

قرار دادن به جای

standard

استانده

standard basis

پایه متعارف

standard complex

مجتمع استاندارد

standard conditions

شرایط متعارفی

standard costing

هزینه یابی استاندارد

standard data

داده های استاندارد

standard deviation

انحراف استاندارد، انحراف معیار، انحراف استانده، معادله استانده

standard error

خطای معیار، خطای استاندارد

standard error of estimate

خطای استاندارد برآورد

standard error of the estimation

خطای معیار تخمین

standard error of the mean

خطای معیار میانگین، خطای استاندارد میانگین

standard form

شكل استاندارد، شكل متعارف، شكل معیار، صورت استانده

standard form of an equation

شكل متعارف معادله، شكل استاندارد یك معادله

standard form of dual

شكل استاندارد دوگان

standard form of linear program

شكل استاندارد برنامه خطی

standard gravitational acceleration

شتاب ثقل در استوا، شتاب ثقل نمونه

standard hours allowed

ساعات استاندارد مجاز

standard normal distribution

توزیع نرمال استاندارد

standard presentation

نمایش متعارف

standard region

ناحیه استانده

standard resolution

تفکیک استاندارد

standard score

نمره معیار، نمره استاندارد

standard simplex

سادک متعارف

standard time

زمان استاندارد

standardization

استاندارد شدن، استاندارد كردن، برسنجش

standardize

استانده كردن، برسنجیدن، استاندارد كردن

standardized

برسنجیده، استاندارد شده

standardized normal variates

متغیر های نرمال استاندارد شده

standardized random variable

متغیر تصادفی استاندارد شده

standardized test statistic

آماره آزمون استاندارد شده

standardized units

واحد های استاندارد شده

standardized variable

متغیر استاندارد شده

standardized variate

متغیر استاندارد شده

standing

قائم

standing wave

موج ایستاده

star

ستاره

star graph

گراف ستاره

star like

ستاره گون

star network

شبكه ستاره ای

star of a set

ستاره مجموعه

star of a subset

ستاره زیرمجموعه

star refinement

تظریف ستاره ای

star region

ناحیه ستاره ای

star shaped

ستاره گون

star shaped set

مجموعه ستاره گون

staring value

مقدار آغازین

start

شروع كردن، شروع، آغاز كردن، آغاز، آغازیدن

start state

حالت اولیه، حالت شروع

start symbol

علامت شروع، نماد شروع

start variable

متغیر شروع

start with

شروع كردن

starting

آغازین، اولیه، آغازی، آغاز

starting basic solution

جواب پایه ای آغازین

starting up

كار اولیه

starting value

مقدار آغازین

starting variable

متغیر شروع

state

وضعیت، سطح، فاز، حالت، وضع،‌ موقعیت، منزل، شرح دادن، توضیح دادن، گفتن، چگوننگی، حالت

state diagram

نمودار حالت

state of nature

حالت طبیعی

state of reduction

كاهش حالت

state of regularity

انتظام حالت

state sequence

دنباله حالت ها

state space

فضای حالت، فضای حالت ها

state table

جدول حالت

state transformation

تبدیل وضعیت

state transition

تبدیل حالت

state transition diagram

نمودار تبدیل حالت

state transition table

جدول تبدیل حالت

state variable

متغیر وضعیت،‌ متغیر حالت

statement

بیان،‌حكم، گزاره، مطلب، موضوع، عبارت

statement calculus

حساب گزاره ها

statement form

قالب

statement heading

عنوان صورتحساب

statement of account

صورتحساب

statement variable

متغیر گزاره ای

static

سكونی،‌ ایستایی، استاتیك، ایستا، ساكن، ایست

static analysis

تحلیل ایستایی

static balance

تعادل ایستایی، تعادل سكونی، توازن ایستا

static budget

بودجه ثابت

static equilibrium

تعادل استاتیک

static friction

اصطکاک ایستایی

static model

مدل ایستایی

static product layout

استقرار استاتیكی محصول

static system

دستگاه ایستا

statics

استاتیك، ایستایی، ایستاشناسی، علم استاتیك، علم السكون، ایستایی شناسی، منزل

station

ایستگاه، پایگاه، دفتر، مركز

stationarity

مانایی

stationary

پابرجا، در محل مانده، ثابت، ایستا، ساكن، ایستی، تعادل، مانا، حالت نرمال، بدون تغییر، پایا، مانایی، ساكن

stationary channel

کانال مانا

stationary distribution

توزیع ساكن

stationary increment

رشد ثابت

stationary motion

حركت پایا

stationary observer

ناظر ساکن

stationary phase

فاز مانا

stationary point

نقطه سكون، نقطه مانا، نقطه متوقف، نقطه ساكن، نقطه ایستا، نقطه ایستی

stationary process

فرآیند مانا

stationary sequence

دنباله ایستی، دنباله ایستا، دنباله توقفی

stationary values

مقادیر توقف، مقادیر ایستا

statistic

سرشماری، آماره، آمار، شاخص آماری، رقم

statistical

آماری

statistical analysis

تحلیل آماری

statistical approach

رویكرد آماری

statistical correlation

همبستگی آماری

statistical data

داده های آماری

statistical decision function

تابع تصمیم آماری

statistical definition of probability

تعریف آماری احتمال

statistical distribution

توزیع آماری

statistical equilibrium

تعادل آماری

statistical estimation

برآورد آماری، تخمین آماری

statistical evidence

مدرك آماری

statistical games

بازی های آماری

statistical hypothesis

فرضیه آماری، فرض آماری

statistical inference

استنباط آماری

statistical measure

معیار آماری

statistical mechanics

مکانیک آماری

statistical model

مدل آماری

statistical population

جامعه آماری

statistical probability

احتمال آماری

statistical psychology

روانشناسی آماری

statistical quality control

كنترل كیفیت آماری

statistical sampling

نمونه برداری آماری، نمونه گیری آماری

statistical test

آزمون آماری

statistical theory

نظریه آماری

statistical thermodynamics

ترمودینامیك آماری

statistically

به طور آماری

statistician

آمار گر، آمارشناس

statistics

آمار،‌ آمار شناسی، علم آمار، آمارگان

statuary

نقش

steady

پایا

steady current

شدت جریان حالت پایدار

steady discharge

تخلیه دائم

steady distribution

توزیع پایا، توزیع تعادلی

steady flow

جریان یكنواخت

steady flow of heat

جریان ماندگار گرما

steady rest

تكیه گاه ساكن

steady state

حالت پابرجا، حالت یكنواختی، وضعیت ثابت، حالت دایم، حالت پایا، حالت پایدار، حالت یكنواخت، یكسان، حالت مانا

steady state flow

جریان یكنواخت

steady temperature

دمای پایا

steady value

مقدار وضع ثابت

steel casting

فولادریزی

steel rule

خط كش اندازه گیری

steepest ascent

بزرگترین شیب صعودی

steepest descent

نزول سریع، تندترین كاهش، حداكثر كاهش

steepest descent method

روش تندترین كاهش، روش كند ترین نزول

steepest edge selection

انتخاب تندترین یال

steepness

شیب

steering

تحقیق

stefan boltzmann law

قانون اشتفان-بولتسمان

Stein manifold

خمینه اشتاین

Steiner problem

مساله اشتاینر

stellar

ستاره ای (ستاره)

stellar energy

انرژی ستاره ای

stellar magnitude

اندازه ستاره ای

stellate polygon

كثیرالاضلاع كواكبی، كثیرالاضلاع كوكبی

step

پله ای

step by step

مرحله به مرحله

step by step run

قدم به قدم، اجرای مرحله به مرحله

step drill

مته پله ای

step function

تابع پله ای

step gauge

شابلون پله ای

step length

طول گام

step method allocation

روش سرشكن كردن یك طرفه

step region

ناحیه پله ای

step size

اندازه گام

step type budget

بودجه مرحله ای

stepfluid flow over

جریان سیال بر پله

steplike

پله ای، پله مانند

stepwisc method

روش تك گامی

stepwise

گام به گام، قدم به قدم، مرحله به مرحله، تدریجا

stepwise continuation

تمدید تدریجی

steradian

استرادیان،‌ مقیاسی زاویه فضایی، زاویه فضایی

stere

یك متر مكعب

stereo

سه بعدی

stereographic

گنج نگاری

stereographic image

تصویر استروگرافیك

stereographic projection

تصویر گنج نگاشتی، تصویر استریوگرافیك، تصویر گنج نگاری

stereography

گنج نگاری

stereoscopoic photos

تصاویر سه بعدی

stick

اهرم،‌ چسب، شمش، ماده چسبناك، میله، گیر كردن، چسباندن، چسبیدن

sticking together some mappings

چسباندن چند نگاشت

Stieltjes integral

انتگرال استیلتیس

stieltjes moment problem

مسأله گشتاور استیلتیس

stieltjes sum

مجموع استیلجس، مجموع استیلیس

stiff

سخت

stiffness

سختی

stiffness constant

ثابت سفتی

stiffness factor

ضریب شقی

stiffness matrix

ماتریس سفتی

stiling formula

فرمول استرلینگ

still

ولی باز، باز هم، همچنان، ولی،‌ باز

stimulated

تهییج شده

stimulated emission

گسیل القایی

stimulus

انگیزه، محرك

stipper plate

صفحه ماسه نگهدار، صفحه جدا كن، صفحه آزاد كننده

stipple

نقطه چین خورده

stirling formula

فرمول استرلینگ

stirling number

عدد استرلینگ

stirling's formula

رابطه استرلینگ، فرمول استرلینگ

stirring

به هم زدن

stochastic

تصادفی، احتمالی، بختی، نامعین، شانسی

stochastic calculus

حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادفی

stochastic chain rule

قاعده زنجیری تصادفی

stochastic convergence

همگرایی تصادفی

stochastic differential equation

معادله دیفرانسیل تصادفی

stochastic equation

معادله تصادفی

stochastic independence

استقلال تصادفی

stochastic integral

انتگرال تصادفی

stochastic matrix

ماتریس تصادفی، ماتریس نامعین

stochastic model

مدل تصادفی

stochastic problems

مساله های تصادفی

stochastic process

رفتار احتمالی، فرآیند تصادفی، فرآیند نامعین

stochastic system

دستگاه تصادفی، دستگاه نامعین

stochastic variable

متغیر تصادفی

stochastically

بختانه، تصادفا، به طور تصادفی

stochastically larger random variable

متغیر تصادفی تصادفا بزرگتر

stock

سهم،‌ دسته حددیه، قطعه كار، موجودی، ذخیره، اكثریت سهام، موجودی انبار، موجودی كالا، تولید روزانه

stock adjustment

تعدیل موجودی، تطبیق موجودی

stock control

كنترل موجودی، تطبیق موجودی

stock dividend

سود سهم، سود سهام

stock exchange

بورس سهام، بورس اوراق بها دار

stock on hand

كالای موجود، موجودی

stock out

بدون موجودی

stock out cost

هزینه كسری، هزینه كمبود كالا

stock taking

انبار گردانی، صورت برداری از انبار، فهرست برداری از موجودی انبار

stockes line

خط استوكس

stockholders equity

حقوق صاحبان سهام

stockkeeper

انبار دار، متصدی انبار

stockman

انباردار، متصدی انبار

stockyard

انبار مواد اولیه، بخش انبار مواد اولیه

Stokes line

خط استوکس

stokes phenomenon

پدیده استوكس

stokes theorem

قضیه استوكس

stone cech compactification

فشرده سازی استون-چخ

stone theorem

قضیه استون

stone weierstrass theorem

قضیه استون-وایراشتراس

stop point

نقطه توقف

stop watch studies

زمان سنجی با كرونومتر

stopping

توقف

stopping criterion

معیار توقف

stopping rule

قاعده توقف

stopping time

زمان ایست

storage cost

هزینه انبار داری، هزینه انبار

storage space

حافظه

storage unit

واحد ذخیره، واحد حافظه

store

ذخیره كردن، انبار كردن، انبار، مخزن

store accounting

حسابداری موجودی انبار

store room

انبار، انبار كالا، مخزن

store's stock

موجودی انبار

storekeeper

انباردار

storekeeping

اداره امور انبار، انبارداری

storing

انبارداری، ذخیره

storing expense

هزینه انبارداری

straight

قائم،‌ نیم صفحه، نیم فضا، مستقیم الاضلاع، مستقیم،‌ راست

straight angle

زاویه دو قائمه، زاویه نیمصفحه

straight forward

آسان، ساده

straight line

خط مستقیم

straight line depreciation

استهلاك مستقیم

straight line method

طریقه مستقیم، روش خط مستقیم،‌روش مستقیم

straight lines

خط های مستقیم

straight oblique line

خط مایل مستقیم

straight oblique lines

خط های مایل مستقیم

straight parallel lines

خط های موازی مستقیم

straight perpendicular lines

خط های عمود بر هم مستقیم

straightedge

ستاره

straighten

راست كردن، درست كردن

straightening

تابگیری

straightness

استقامت

strain

دگروشی، کُرنش

strand

ردیف، رشته

strata

طبقه

strategic

تدابیر كلی و اساسی و دراز مدت، راهبردی،‌ استراتژیك

strategic control point

نقطه كنترل اساسی، نقطه كنترل حساس و اساسی، نقطه كنترل استراتژیك

strategic decisions

تصمیمات استراتژیك

strategic variable

متغیر استراتژیک

strategy

استراتژی، خط مشی

strategy for a game

استراتژی بازی

strategy space

فضای استراتژی ها

straticied sampling

نمونه گیری طبقه بندی شده، نمونه گیری از راه طبقه بندی، نمونه برداری طبقه ای، نمونه گیری خوشه ای

stratification

طبقه بندی

stratified

طبقه بندی شده،‌مطبق،‌ طبقه

stratified cluster sampling

نمونه برداری طبقه ای، نمونه گیری با طبقه بندی

stratified random sampling

نمونه گیری از راه طبقه بندی

stratified sample

نمونه طبقه ای

stratified sampling

نمونه برداری طبقه ای، نمونه گیری با طبقه بندی

stratify

طبقه، طبقه بندی، طبقه بندی كردن

stratum

طبقه

stream

جریان

stream function

تابع جریان

stream line

خط جریان

streamline

خط روان،‌ خط سیلان، خط جریان

strength

قدرت، مقاومت، قوی،‌ سنگ، نیرومندی، شدت

strength of an interaction

قدرت بر هم کنش

strength of and interaction

قدرت بر هم كنش

strength of materials

مقاومت مصالح

stress

بار،‌ فشار، تلاش، تنش

stress relief

رها كردن تنش، عملیات تنش زدایی

stress relief annealing

تاباندن برای رفع تنش

stress relieving

آزاد كردن تنش، رفع تنش، تنش گیری

stretch

امتداد دادن، كشیدن، یازیدن، یازه

stretch forming

شكل دهی انبساطی، شكل دهی كششی

stretch press die

قالب انبساطی

stretch wrap forming

شكل دان انبساطی پوششی

stretched elliposoid

بیضیوار كشیده

stretched ellipsoid

بیضیوار کشیده

prolate ellipsoid

بیضیوار کشیده

stretching

انبساط، كشش،‌ شكل دهی انبساطی، شكل دهی كششی، منبسط كردن

strict

دقیق، اكید، صرف،‌ موكد، خاص، محض، محدود

strict convex combination

تركیب محدب اكید

strict functional calculus

حساب اكید تابعی

strict implication

استلزام اکید

strict inequality

نامساوی اكید، نابرابری سره، نابرابری اكید

strict maximum

بیشینه نسبی سره، بیشینه سره

strict maximum minimum

كمینه نسبی سره

strict monotony

یكنواختی محض، یكنواختی اكید

strict order

ترتیب به معنای دقیق

strict relative extremum

قرینه نسبی سره

strictly

دقیقا، اكیدا، به طور محض،‌ كاملا

strictly axiomatic approach

طریقه كاملا اصولی

strictly convex function

تابع كاملا محدب

strictly convex space

فضای اکیدا محدب

strictly decreasing

اكیدا نزولی، كاملا كاهشی، دقیقا نزولی، نزولی اكید

strictly decreasing function

تابع اكیدا نزولی، تابع نزولی اكید

strictly decreasing sequence

دنباله اکیدا نزولی

strictly determined

كاملا معین

strictly greater than

اكیدا بزرگتر از

strictly increasing

اكیدا صعودی، كاملا صعودی، كاملا افزایشی، دقیقا صعودی، صعودی اكید

strictly increasing function

تابع اكیدا صعودی

strictly increasing sequence

دنباله اکیدا صعودی

strictly inductive limit

حد اكیدا استقرایی

strictly less

اكیدا كمتر از

strictly monotone decreasing function

تابع اکیدا یکنوای نزولی

strictly monotone function

تابع اکیدا یکنوا

strictly monotone increasing function

تابع اکیدا یکنوای صعودی

strictly monotonic

اكیدا یكنواخت، كاملا یكنوا، اكیدا یكنوا

strictly monotonic function

تابع یكنوای اكید، تابع اكیدا یكنواخت

strictly negative real number

عدد حقیقی اكیدا منفی

strictly ordered mapping

نگاشت مرتب سره

strictly unilateral

اكیدا یك طرفه

strictly weak

اكیدا ضعیف

strightforward

ساده، روان

strike

برخورد كردن، روبرو شدن

strike off rule

خط كش صاف كن

strike out

حذف كردن

string

ریسمان، تار، سیم، نوار، رشته، فنر

string diagram

نمودار نخی، نقشه نخی

strip

نوار،‌نوار كار، ورقه كردن، لخت كردن، باریكه

stripping bay

بخش قالب كشی

stroke

خط،‌ ضربه، برخورد، كوبه

strong

قوی،‌ پرتوان، شدید، نیرومند

strong back

نگهدارنده قوی،‌ حمایت قوی، پشت بند قوی

strong convergence

همگرایی قوی

strong converse theorem

عکس قوی قضیه

strong deformation retract

درون بَر تغییر شکل قوی

strong duality

دوگانی قوی، دوگان قوی

strong induction

استقراء قوی، استقرای قوی،‌ استقرای پر توان

strong interaction

بر هم كنش قوی

strong law of large numbers

قانون قوی اعداد بزرگ

strong markov property

خاصیت پرتوان ماركف

strong operator relation

رابطه ترتیبی قوی

strong operator topology

توپولوژی قوی عملگر ها

strong order relation

نسبت ترتیبی قوی

strong relation

نسبت قوی

strong topology

توپولوژی پرتوان، توپولوژی قوی

stronger

قوی تر

stronger topology

توپولوژی قوی تر

strongly connected

همبند قوی

strongly continuous mapping

نگاشت قوی پیوسته

strongly continuous representation

نمایش قوی پیوسته

strongly feasible basic partition

افراز پایه به طور قوی شدنی

strongly measurable function

تابع قوی اندازه پذیر

strongly normal extension field

هیأت توسیع قوی نرمال

strongly order preserving

حافظ ترتیب قوی

strongly ordered

به طور قوی مرتب، قویا مرتب

strongly paracompact space

فضای قوی پیرافشرده

strophoid

استروفویید، چرخ تیز نما، چرخك نما، چرخ نما

structural

ساختاری

structural constant

ثابت ساختاری

structural relationship

رابطه ساختاری

structural stability

پایداری ساختاری

structure

ساختار

structure sheaf

بافه ساختاری

structured flowchant

نمودار گردشی ساختیافته

structured programming

برنامه ریزی ساختیافته

stud

روباز

Student distribution

توزیع استیودنت

student variable

متغیر استیودنت

student's integral table

جدول استیودنت

studentization

استودنتی كردن

studentize

t نمودن

studentized

استیودنت شده

studentized statistic

آمار استودنتی شده

study

مطالعه، مطالعه كردن، وارسی كردن، بررسی كردن، بررسی

stuffer

پر کننده (= T - هادی)

Sturm comparison theorem

قضیه مقایسه استورم

Sturm Liouville operator

عملگر استورم-لیوویل

sturm liovile defferential equations

معادلات دیفراسیل استورم-لیوویل

sturm liuvile operator

عملگر استورم لیوویل

sturm method

روش استورم

Sturm separation theorem

قضیه مجزا کننده استورم

sturm sequence

دنباله استورم

style

روش، شیوه، سبك، نمونه

suan pan

چرتكه چینی

sub

زیر، فرعی، پیشوندی به معنی تحت، زیر، كوچك

sub annulus

زیرحلقه

subadditive

زیرجمعی، زیرجمعپذیر

subadditive function

تابع زیرجمعی

subadditivity

ویژگی زیرجمعی، زیرجمعپذیری

subalgebra

زیرجبر، جبرك

subaltern

متداخل

subarc

زیرقوس

subarea

زیرناحیه، زیرپهنه

subassembly

قسمت فرعی، گروه فرعی، زیرمجموعه

subbase

زیرپایه

subcategory

زیركاتگوری، زیررسته

subclass

زیررده

subcollection

زیرمجموعه، زیردسته، زیرگردایه

subcomplex

زیرمجتمع

subcontrary

داخل تحت تضاد، داخل در تحت تضاد

subcover

زیرپوشش

subcritical

زیربحرانی

subdeterminant

مینور

subdiagonal

زیرقطری

subdirectory

فهرست نامه فرعی، زیردایركتوری

subdivide

تقسیم به جزء كردن، به اجزاء تقسیم كردن، تقسیم كردن

subdivided column

ستون های تقسیم شده

subdivided surface

سطح تقسیم شده

subdivision

زیربخش، زیردامنه، زیرتقسیم، جزء، بخش

subdivision ring

حلقه زیربخشی

subdomain

زیرمیدان، زیردامنه، زیرحوزه

subevent

زیرپیشامد

subexpression

زیرعبارت

subfactorial

زیرفاكتوریل، تحت فاكتوریل

subfamily

زیرخانواده

subfield

زیرمیدان، میدانك، زیرهیئت، زیرحوزه، حوزه فرعی، زیرهیأت

subgraph

زیرگراف

subgraph homeomorphic

زیرگراف همسان ریخت با

subgraph isomorphic to

زیرگراف یك ریخت با

subgroup

زیرگروه

subgroup of g generated by x

زیرگروه g تولید شده توسط x

subharmonic function

تابع زیر همساز

subinterval

زیرفاصله، فاصله كوچك، زیربازه

subinvariant measure

اندازه زیر ناوردا

subject

ذهنی، نهشتی، نهادی

subject predicate of sentence

گزاره حملی

subject to

تحت، وارد شدن، موكول به، با توجه به، مشروط به، به شرط این كه

subjective

ذهنی، نهشتی، نهادی

subjective definition of probability

تعریف ذهنی احتمال

subjective probability

احتمال ذهنی

subjective probability theory

نظریه ذهنی احتمال

sublattice

زیرشبكه، زیرمشبكه

subledger

دفتر معین

submanifold

زیرخمینه، زیرچندگونا، زیربسلا

submatrix

زیرماتریس، تحت ماتریس، زیرآرایه

submenu

زیرفهرست

submerge

غوطه ور بودن

submodule

زیرمدول

submultiple

مقسوم علیه، مقیاس مشترك دو پاره خط

subnet

زیرشبكه

subnormal

تحت نرمال، زیرقائم، تحت قائم

subnormal subgroup

زیرگروه زیرنرمال

subobject

زیرشئ

suboptimal

زیربهین، زیربهینه

suboptimization

زیربهینگی

subordinate

فرعی، وابسته، مادون، پیرو

subordinate form

فرم فرعی

subpath

زیرمسیر

subpopulation

زیرجامعه

subproject

جزء پروژه، زیرطرح

subregion

زیرناحیه

subregular

زیرمنظم

subring

زیرحلقه

subroutine

زیرروال، زیربرنامه، رویه فرعی

subsampling

زیرنمونه، نمونه گیری از نمونه، زیرنمونه گیری

subscript

زیرنویس، شاخص پایینی، اندیس پایین، زیروند، شاخص زیر،‌ زیرنویس، اندیس، اندیس زیرین، اندیس زیری

subsection

زیربخش، زیربند

subsemigroup

زیر نیم گروه

subsequence

زیردنباله

subsequent

در سایر متعاقب، بعدی، لاحق

subsequent letter

حرف بعدی

subsequential

زیردنباله ای

subsequential limit

حد زیردنباله ای

subsequently

در نتیجه

subseries

زیرسلسله، زیررشته

subset

زیرمجموعه

subset defined by

زیرمجموعه تعریف شده به وسیله ی

subsidiary

كمكی، معاون، معین، متمم فرعی

subsidiary equation

معادله کمکی

subsidiary ledger

دفتر معین

subsisting

قائم، واقف، ایستاده، ایستادن

subspace

زیرفضا، فضاهك

subspace affine

زیرفضای آفین

subspace of a topological space

زیرفضای یك فضای توپولوژیك

substance

گوهر، جسم، ماده موجود

substantial

واقعی، اساسی، مهم

substatement

زیرگزاره

substitute

جانشین، بدل، جانشینی، جابجا كردن، عوض كردن، جانشین كردن، منظور نمودن، برقرار كردن

substitution

جانشانی

substitution method of solving equations

حل دستگاه معادلات از طریق حذف تبدیلی

substitution poperty

خاصیت جانشانی

substitution process

فرآیند جانشین سازی

substrata

زیرطبقه، طبقات فرعی

substring

زیررشته

subsystem

زیردستگاه، دستگاه جزء، زیرمنظومه، سیستم فرعی، زیرسیستم، زیرسامانه، مجموعه فرعی، نظام فرعی، جزء نظام، خرده سیستم

subtangent

زیرمماس، تحت مماس، تفریق كردن، كم كردن، كاستن

subtend

رؤیت كردن، قرار گرفتن، روبرو واقع شدن، مقابل بودن

subtended angle

زاویه مقابل

subterranean

زیرزمینی، نهانی، تحت الارضی

subtitute

تعویض كردن، عوض، جانشین كردن، جانشین، جابجا كردن، بدل

subtract

تفریق كردن، كم كردن، كاستن

subtraction

تفریق

subtraction of events

تفاضل بردار ها

subtraction sign

علامت تفریق، منها

subtractive

مفروق، كاهشی، كاهنده، تفریقی

subtrahend

مفروق

subtree rooted

زیردرخت ریشه دار

subvariety

زیرچندگونا

subword

زیركلمه

succeed

موفق بودن، بعد از ... بودن

succeed one another

بدنبال آمدن، به طور توالی قرار گرفتن

succeeding element

عضو بعد از آن

succeeding term

جمله بعدی

succesor

تالی، مؤخر

success

پیروزی، كامیابی، موفقیت، برد، موفق، پیروزی

successful completion

موفقیت كامل

succession

توالی

successive

متوالی

successive approximation

تقریب پی در پی، تقریب پیاپی

successive approximation method

روش تقریب های متوالی

successive approximations

تقریبات متوالی

successive bisection method

روش تنصیف متوالی

successive derivatives

متشق های متوالی

successive differentiation

مشتق گیری متوالی

successive linear approximation

تقریب خطی متوالی

successive overrelaxation method

روش فوق تخفیف متوالی

successive transformations

تبدیلات متوالی

successively

متوالیا، ترتیب، متوالی، پشت سر هم، پیاپی

successor

گره فرزند، تالی، فرزند، گروه بعدی

successor list

لیست تالی

successor of an integer

تالی یك عدد صحیح

such a graph

چنین گرافی، چنین گراف

such a matrix

این ماتریس، چنین ماتریسی

such as

مانند

such determinants

این گونه دترمینان ها

such that

چنان، كه،‌ به قسمی كه، طوری كه

suffer

دارد، داشتن، است

suffice

كافی بودن

sufficiency

كفایت،‌ بسندگی، به اندازه كافی

sufficient

كافی،‌ بسنده

sufficient condition

شرط کافی

sufficient condition of law of large numbers

شرط كافی قانون اعداد بزرگ

sufficient estimate

برآورد كافی

sufficient statistic

آماره كافی، آماره بسنده، آمار كافی

sufficient ststistic

آماره بسنده

sufficiently

به طور كافی، به طور بسنده، به اندازه كافی

sufficiently large

به قدر كافی بزرگ

suffix

اندیس،‌ پسوند

suggest

مبین این است، پیشنهاد كردن، توصیه كردن، اظهار نظر كردن

suggestion

راهنمایی

suit

ردیف، مورد قبول بودن، قابل قبول، مناسب بودن، مناسب،‌ شایان بودن، دنباله

suitable

مناسب، قابل قبول، دلخواه، مفید

sujective forecasting

پیش بین نظری

sum

جمع كردن، حاصل جمع، رقم كل، جمع، مجموع، مبلغ

sum event

حادثه حاصلجمع

sum function

تابع مجموع

sum of an infinite series

مجموع سری نامتناهی

sum of cardinal numbers

مجموع اعداد اصلی

sum of events

مجموع پیشامد ها

sum of horizontal components

مجموع مؤلفه های افقی

sum of matrices

مجموع ماتریس ها

sum of product form

صورت ِ‌مجموع ِ حاصلضرب ها

sum of products form

شكل مجموع حاصل ضرب ها

sum of random variables

حاصل جمع كمیت های تصادفی

sum of sequences

مجموع دنباله ها

sum of series

مجموع سری

sum of sets

مجموع مجموعه ها

sum of squared derivations

مجموع مجذور انحراف ها

sum of submodules

مجموع زیرمدول ها

sum of subspaces

مجموع زیرفضا ها

sum of the year's digits

مجموع ارقام سالانه

sum of topologies

حاصل جمع توپولوژی ها

sum of two ideals

مجموع دو ایده آل

sum of two rational integers

مجموع دو عدد صحیح گویا

sum of two sequences

مجموع دو دنباله

sum of vectors

مجموع بردار ها

sum of years digits method

روش مجموع سنوات

sum or difference

جمع یا تفاضل

sum rule principle

اصل قاعده جمع

sum square

مجموع مجذورات

sum topology

توپولوژی حاصل جمع

sum variance

پراكندگی حاصلجمع، واریانس حاصل جمع

sum vector

جمع برداری

summability

مجموع پذیری، جمع پذیری، جمعپذیری

summable

مجموعپذیر

summable series

سری مجموعپذیر

summand

سری جمع پذیر، سری مجموع پذیر

summarize

خلاصه كردن، منحصر كردن، شرح مختصر دادن

summary

خلاصه، مختصر

summary network

شبكه فشرده

summation

مجموع یابی، جمع، مجموع یابی، جمع بندی، جمع، جمع زنی

summation by parts

جمع بندی جزء به جزء

summation convention

قرارداد مجموع یابی، قرارداد جمع بندی

summation formula

فرمول مجموعیابی

summation notation

علامت ?، نماد مجموع، علامت جمع، نماد جمع بندی

summation of convention

قرارداد جمعبندی، قرارداد مجموع یابی

summation of part

مجموع جزء به جزء

summation process

فرآیند جمع بندی، فرآیند جمع زنی

summation sign

علامت جمع بندی

summation symbol

نماد محاسبه مجموع

summend

جمله دوم مجموع دو عدد

summetric matrix

ماتریس متقارن

summing up

از جمع،‌ از مجموع

summit

تارك، قله، اوج، رأس

sunchronic difference

تفاضل متقارن، اختلاف متقارن، اختلاف هزینه ای

sunchronic distribution

توزیع متقارن

sunchronic elements

اجزای متقارن

sunchronic form

صورت متقارن، فرم متقارن، فرم تقارنی

sunchronic function

تابع متقارن، تابع زوج

sunchronic graph

نگار متقارن، گراف متقارن

sunchronic group

 

sunchronic group on n group

گروه متقارن با n متغیر

sunchronic limit

حد تقارنی

sunchronic matrix

ماتریس متقارن

sunchronic neighborhood

همسایگی متقارن

sunchronic polynomial

بسجمله متقارن

sunchronic property of experiment

خاصیت قرینگی آزمایش

sunchronic relation

رابطه تقارنی، رابطه تقارن، رابطه قرینه

sunchronic simple binary experiments

آزمایش های دو تایی ساده متقارن

sunchronic square matrix

ماتریس مربع متقارن

sunk cost

هزینه نابرگشتنی، هزینه ریخته شده، هزینه هدر رفته، هزینه ریخته

super

پر قدرت، زبر،‌اَبَر

super finishing

فوق پرداخت، پرداخت كاری فوق العاده

super hardness

فوق سختی

super highspeed press

پرس فوق العاده سریع

super micrometer

فوق ریزسنج

super plane

سطح مافوق

super population

زبرجامعه، ابرجامعه

super system

سیستم بسیار عظیم، سوپر سیستم، ابر سیستم، فرا سیستم

superadditive function

تابع زبرجمعی

superaditive function

تابع زبرجمعی

superelevation

ابَر ارتفاع

superfluous

زاید

superharmonic function

تابع زیرهمساز

superimpose

روی هم گذاشتن، بر هم منطبق كردن

superior

اعلی، زبرین، بالایی، بزرگتر، بالاتر، خارجی، بیرونی، عالی

superior limit

حد زبرین، حد اعلی

superior triangular matrix

ماتریس مثلثی زبرین

supermartingale

زبر مارتینگل

superparallel

ابر موازی

superpopulation

زبر جامعه

superposable configurations

پیكربندی های قابل انطباق

superpose

روی هم گذاشتن، بر هم منطبق كردن

superposition

انطباق، استقراء، بر هم نهی، تركیب، انطباق، استقرار، روی هم جمعی، بر همنهش

superposition coefficients

ضریب های بر همنهی

superscript

اندیس بالا، زبروند، شاخص بالا، اندیس فوقانی، اندیس زبرین، اندیس بالایی، زبرنویس

superset

ابرمجموعه، فوق مجموعه

supersolvable group

گروه زبر حل پذیر

supervision

سرپرستی، نظارت

supervisor

سرپرست عملیات

supervisor's principle

اصل ناظر

supervisory index

ضریب همبستگی

supnorm

هنج سوپرمم

supplement

مكمل، تكمیل كردن، تمام كردن

supplemental

مكمل، تكمیلی

supplementary

متمم، مكمل، افزون

supplementary angle

زاویه مكمل، زاویه مجانب

supplementary angles

زاویه های مکمل

supplementary number

عدد متمم

supplementary of an angle

مکمل زاویه

supplementary trigonometric function

تابع مثلثاتی مكمل

supplier

تنظیم كننده فرم، فروشنده، تولید كننده، كارگزار، عرضه كننده

supplies

تداركات، مواد مصرفی، ملزومات

supply

تحویل دادن، تهیه كردن، منبع، عرضه كردن، رساندن، تداركات، تأمین كردن، تكمیل كردن، عرضه، موجودی، ملزومات، كارپردازی

supply curve

منحنی تولید

support

تکیه گاه

support of a differential form

محمل صورت دیفرانسیل

support of a distribution

محمل تابع تعمیم یافته

support of a function

محمل تابع

support of distribution

محمل تابع تعمیم یافته

supporting hyperplane

ابر صفحه حائل

supporting linkage

اهرم بندی نگاه دارنده

suppose

فرض كنید، فرض كردن، گرفتن، پنداشتن، قبول كردن، اگر، انگاشتن

supposedly

فرضا، به طور فرضی

suppositio formalis

اطلاق وضعی

suppositio materialis

اطلاق عینی

supposition

فرض

supremum

سوپریمم

supremum norm

نرم سوپریمم

supremum theorem

قضیه سوپرمم

surd

عدد اصم

surd number

عدد اصم

surd plane

صفحه گنگ

surd quantity

مقدار اصم، كمیت گنگ

sure

مطمئن، محقق، مسلم، قطعی، واثق

sure event

پیشامد حتمی

surface

سطح

surface adhesion

چسبندگی سطحی

surface area

مساحت رویه، مساحت سطح

surface broach

خانكش مسطح

surface coating

پوشش سطحی، روكش كاری

surface cutting

رو تراشی

surface defects

عیوب سطحی، معایب سطحی

surface gage

سوزن خط كش پایه دار، خط كش پایه دار

surface integral

انتگرال سطح

surface integral of revolution

انتگرال سطح دوار

surface of contact

رویه تماس

surface of enneper

رویه نپر

surface of revolution

رویه دورانی، سطح دوار، رویه دوار، رویه چرخشی

surface of sphere

سطح یك كره

surface of zero

رویه هموار

surfaces

پوش دسته ای از سطوح یك پارامتری

surfaces of the second order

رویه های مرتبه دوم

surfacing

سخت گردانی سطحی، سخت كردن سطحی

surfacing cut

صفحه تراشی، رو تراشی، عملیات سطحی

surjection

تابع پوششی، پوشا، تابع پوشا، برون گستری، برافكنی، پوشایی، نگاشت پوشا

surjective

به رو، پوششی، پوشا، برون گستر، گسترش پوششی

surjective mapping

پوشایی، نگاشت پوشا، گسترش برافكن

surpass

بزرگتر بودن، تجاوز

surplus

اضافی، اندوخته، منافع، مازاد

surplus variable

متغیر اضافی، متغیر مازاد

surprising

شگفت انگیز

surround

احاطه كردن، محاصره كردن، در بر گرفتن

surrounding

دو طرف آن، محیط، فراگیرنده، كناری

surveillance

ارزیابی فنی

survey

بررسی، مختصر، خلاصه، بررسی، نظر اجمالی، آمارگیری، نقشه برداری نمودن

survey planning

برنامه ریزی برای بررسی

surveying

نقشه برداری

surveying by correspondence

آمارگیری به وسیله مكاتبه

surveying by direct observation

آمارگیری به وسیله مشاهده مستقیم

surveying by interviewing

آمارگیری با مصاحبه

surveying by mail

آمارگیری به وسیله پست

surveying by registration of current events

آمارگیری به وسیله ثبت وقایع جاری

surveyor

مسّاح، نقشه بردار، كارشناس، ممیز، بازبین، ارزیاب، بررسی كننده، آمارگیر

survival function

تابع بقا

Suslin theorem

قضیه سوسلین

suspend

آویزان شدن، ایستادن

suspension

معلق

suspension bridge

پل معلق

suspension point

نقطه آویز

swarf

تراشه

sweep

شابلون

sweeping method

روش جارو كردن

switch

كلید

switching

كلیدی،‌ كلید دار

switching circuit

مدار راه گزین، مدار كلیدی، مدار كلید دار

switching rules

قوانین تغییر سطوح بازرسی

syllogism

مقایسه ظاهری، قیاس صوری، قیاس، قیاس منطقی، قیاس منتج

syllogism by absurd

قیاس خلف

syllogism of why

قیاس لمی

Sylow

سیلو

sylow group

گروه سیلو

Sylow subgroup

زیرگروه سیلو

sylow theorem

قضیه سیلو

sylow's theorem

قضیه سیلو

Sylvester

سیلوستر

sylvester criterion

آزمون سیلوستر

Sylvester law

قانون سیلوستر

sylvester's theorem

قضیه سیلوستر

symbol

نماد، نشان دادن، نشانه، علامت

symbol of a pseudodifferential operator

ماد عملگر دیفرانسیل نما

symbolic

رمزی، نمادی، اختصاری، نمادین

symbolic designation

نمایش نمادی

symbolic form

صورت نمادی

symbolic formual

رابطه اختصاری

symbolic language

زبان نمادی

symbolic logic

منطق علامتی، منطق صوری، منطق نمادی، منطق ریاضی

symbolicly

به طور سمبلیك

symbolism

 

symchronic

هم زمان، هم دوره

symmetric

تقارنی

symmetric about the origin

متقارن نسبت به مبدأ

symmetric algebra

جبر متقارن

symmetric bilinear form

صورت دوخطی متقارن

symmetric configuration

پیكر بندی متقارن

symmetric coordinates

مختصات متقارن

symmetrical coordinates

مختصات متقارن

symmetric difference

تفاضل متقارن

symmetric distribution

توزیع متقارن

symmetric equation

معادله تقارنی

symmetric form

صورت متقارن

symmetric function

تابع متقارن

symmetric group

گروه متقارن

symmetric group of degree n

گروه متقارن از درجه n

symmetric law

قانون متقارن

symmetric matrix

ماتریس متقارن

symmetric neighbourhood

همسایگی متقارن

symmetric points

نقاط قرینه

symmetric polynomial

چندجمله ای متقارن

symmetric quadratic form

صورت درجه دوم متقارن

symmetric random walk

قدم زدن تصادفی متقارن

symmetric rational

گویای متقارن

symmetric rational function

تابع گویای متقارن

symmetric relation

رابطه متقارن

symmetric Riemannian space

فضای ریمانی متقارن

symmetric root

ریشه متقارن

symmetric space

فضای متقارن

symmetric tensor

تانسور متقارن

symmetric transformation

تبدیل متقارن

symmetrical

متقارن، همال

symmetrical difference

تفاضل متقارن

symmetrical figures

اشكال متقارن

symmetrical matrix

ماتریس متقارن

symmetrical test

آزمون متقارن

symmetrically

به طور متقارن

symmetrically congruent

متساوی معكوس

symmetrisation

قرینه پذیر كردن، متقارن شده

symmetrisation theorem

قضیه مقارنت

symmetrised

متقارن شده

symmetrization

متقارن سازی

symmetrizer

متقارن ساز

symmetry

تقارن

symmetry axis

محور تقارن

symmetry center

مرکز تقارن

symmetry group

گروه تقارن ها

symmetry plane

صفحه تقارن

symmetry principle

اصل تقارن

symmetry test

آزمون تقارن

synchronic

همزمان

synchronization

همزمان سازی

synchronize

هم زمان كردن، همدوره كردن

synchronous

همگرد، هماهنگ، همزمانی، همزمان، همگم، هم سرعت

synonym

مترادف

syntactical

نحوی

syntax

دستوری

syntax error

اشتباه دستوری، خطای دستوری

synthesis

ساخت، تركیب، با هم نهاد، پیوند، تلفیق

synthesize

تركیب كردن، آمیختن

synthetic

ساختنی،‌ تركیبی

synthetic budget

بودجه تلفیقی

synthetic division

تقسیم تركیبی، تصمیم تركیبی

synthetic division method

روش تقسیم تركیبی

synthetic geometry

هندسه ترکیبی

synthetic judgement

حكم تركیبی

synthetic method

روش تركیب

synthetic proof

اثبات تركیبی

system

سیستم شدنی، نظام،‌ سامانه، برنامه، سیستم، رشته، دستگاه، سلسله، سلسله مراتب، نظم،‌ منظومه، قاعده

system accounting

حسابداری سیستم

system clearing house model

مدل تهاتری سیستم

system discipline

نظم سیستم

system of axioms

دستگاه بنداشت ها، دستگاه اصول

system of axioms of conditional probability

دستگاه اصول احتمال شرطی

system of circles

دستگاه دوایر، دسته دوایر

system of coordinates

دستگاه مختصات

system of equations

دستگاه معادلات

system of generators of a module

دستگاه مولد های یك مدول

system of inequalities

دستگاه نامعادله ها

system of linear equations

سیستم معادلات خطی، دستگاه معادله های خطی، دستگاه معادلات خطی

system of notation

دستگاه نمادگذاری

system of open sets

دستگاه مجموعه های باز

system of random variables

دستگاه كمیت های تصادفی

system of simultaneous differential equation

دستگاه معادله دیفرانسیل همزمان

system of simultaneous differential equations

دستگاه معادله های دیفرانسیل (همزمان)

systematic

اصولی، با قاعده، سیستماتیك، با نظم، ورشدار، منظم،‌ نظام یافته،‌ سامانمند

systematic difference

تفاوت سیستماتیك

systematic error

خطای غیر تصادفی

systematic procedure

فرآیند نظام گرا،‌ رویه منظم

systematic sampling

نمونه گیری سیستماتیک

systemic risk

خطر نظام دار

systems analysis

تجزیه و تحلیل سیستم ها، تجزیه و تحلیل نظام ها

systems approach

طرز تفكر و برخورد سیستمی، نگرش سیستمی، جهان بینی سیستمی

systems audit

ممیزی سیستم ها

مقالات مرتبط

تبلیغات

 • میدان انقلاب تهران
  تعداد بازدید : 5595
 • موسسه انتشارات صانعی
  تعداد بازدید : 4850
 • کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی
  تعداد بازدید : 5189
 • گروه تجارت الکترونیک پارسا
  تعداد بازدید : 3464

تبلیغات کاربران