ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات علوم پزشکی - 3
به سایت ایران ترجمه خوش آمدید . Welcome To Irantarjome    جمعه 13 شهريور 1394

منوی کاربری

:نام کاربری
:کلمه عبور


عضویت

گروه مقالات

بازکردن | بستن

آمار سایت

جزئیات مقاله

تعداد بازدید این مقاله : 9807


تاریخ انتشار مقاله :

مدیر گروه / مترجم :
کدترجمه: GLS-23   رایگان
گروه: ->_اصطلاحات علمی
نام فارسی: اصطلاحات و لغات علوم پزشکی - 3
نام انگلیسی: Midicine Terms p 3
تعداد صفحات فارسی: تعداد صفحات انگلیسی:
قیمت:0 ريال سال: انتشارات:
مرجع فارسی:
مرجع انگلیسی:
دسته بندی: مقاله كامل توضیحات:
وب سایت: کشور:
کلمات کلیدی: :

شرح مقاله:

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده

فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه‌های علوم پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و رشته های مرتبط

قسمت 3

www.irantarjomeh.com

Medicine-related terms

 

 calcification

 آهکی شدن‏

 calculi

 جمع calculus، جرم ها‏

 calculus  

 جِرم ...‏

 callus

 کال استخوانی‏

 calvaria

 کاسه سر‏

 canal

 کانال‏

 canal negotiation

 تعقیب کانال‏

 canal obturation

 پر کردن کانال‏

 canal preparation

 آماده سازی کانال‏

 cancellated space

 فضای اسفنجی ...‏

 cancellous bone

 استخوان اسفنجی ...‏

 cancer

 سرطان‏

 canine fossa

 حفره کانین ،گودی نیشی ...‏

 canine guidance

 راهنمای نیش‏

 canine tooth  

دندان نیش (معادل canine, cuspid tooth, cuspid, cynodont,dens caninus) ...‏

 cantilever

 کانتی لور...‏

 cantilever bridge  

  پُل تک سویه ...‏

 cantilever fixed partial denture

  بریج کانتی لور ...‏

 cap  

...‏

 carat

 قیراط ...‏

 cardiac output

 برون ده قلبی ‏

 care

 مراقبت‏

 caries

 پوسیدگی پوسیدگی ...‏

 caries risk

 خطر پوسیدگی ...‏

 cariogenesis

 پوسیدگی زایی ...‏

 cariogenic

 پوسیدگی‌‌زا پوسیدگی زا ...‏

 cariogenicity

 پوسیدگی زایی پوسیدگی زایی ...‏

 cariogenicity potential

 قابلیت پوسیدگی زایی‏

 cariology

 پوسیدگی شناسی ...‏

 cariostatic

 پوسیدگی ایستان ...‏

 carious

 پوسیده ...‏

 carotid bruit

 صدای غیر طبیعی کاروتید ...‏

 carver

 کارور ...‏

 carving

 شکل دهی‏

 cast

 در قالب قرار دادن ...‏

 cast glass

 شیشه ریختگی ...‏

 cast glass ceramic

 گلاس-سرامیک ریختگی ...‏

 cast glass ceramic

 گلاس-سرامیک ریختگی...‏

 cast mesh

 شبکه ریختگی ...‏

 cast metal

 فلز ریختگی ...‏

 casting

 ریخته گری ...‏

 casting rings

 طوقه های ریخته گری ...‏

 casting tongs

 انبر ریختگی ...‏

 cauterization

 سوزاندن‏

 cavitas dentis

 ...‏

 cavity margin

 لبه حفره ...‏

 cavity of tooth

...‏

 cavity preparation base

...‏

 cavity wall

 دیوارۀ حفره ...‏

 cavosurface angle

 زاویه حفره با سطح ...‏

 cavosurface margin

 لبه حفره با سطح ...‏

 cavum dentis

 ...‏

 CDJ

 مخفف اتصال سمان و عاج (Cemento Dentinal Junction)‏

 cell free zone

 ناحیه عاری از سلول‏

 cell rich zone

 ناحیه غنی از سلول‏

 cellular cementum

 ساروجۀ یاخته دار ...‏

 cellulose layer

 لایه سلولزی ...‏

 cement

 سمان ساروج (معادل cementum) ...‏

 cement base

 کف بندی(معادل cavity preparation base) ...‏

 cement line

 خط ساروج ...‏

 cement spacer

 فاصله نگهدارنده برای سیمان ...‏

 cementation

 سیمان کاری ...‏

 cemented restoration /

 رستوریشن سمان شونده ...‏

 cementicle  

 ساروجک ...‏

 cemento-enamel junction

 پیوندگاه سیمان-مینا ...‏

 cementoblast  

 ساروجه ساز ...‏

 cementoclast

 ساروجه کاه ...‏

 cementocyte  

 ساروجه یاخته ...‏

 cementoenamel junction 

(CEJ)محل اتصال سمان و مینا ...‏

 cementogenesis

 ساروجه زایی ...‏

 cementoid

 ساروجواره ...‏

 cementoma  

 ساروجه تود ...‏

 cementosis

...‏

 cementum

 سمان ساروجه (معادل cement2, tooth cement) ...‏

 cementum hyperplasia  

 بیش رویش ساروجه (معادل cementosis) ...‏

 central  

...‏

 central core

 کور مرکزی ...‏

 central fossa

 فوسای مرکزی‏

 central incisor  

 پیش مرکزی، بُرنده مرکزی (معادل first incisor tooth, medial incisor, central) ...‏

 central incisors

 برندگان میانگاهی، ثنایاهای مرکزی، انسیزور میانی ...‏

 central occlusion  

...‏

 central pit  

 گودۀ مرکزی ...‏

 centric occlusal interference

 تداخل بستاری میانگاهی، تداخل اکلوزالی مرکزی ...‏

 centric occlusion  

 بَرهمایی مرکزی (معادل central occlusion) ...‏

 centric relation

(CR) رابطه مرکزی ...‏

 ceramic inlay

 اینله سرامیکی ...‏

 ceramic liners

 آسترگران سفالی، آستردهندگان سرامیک ...‏

 ceramic restoration

 ترمیم سفالین ...‏

 ceramic veneer

 سرامیک ونیر ...‏

 ceramicing

 سفالگری ، سرامیک سازی ...‏

 ceramist

 سرامیست، سرامیک کار ...‏

 cerebro vascular accident

(CVA) حادثه عروق مغزی ...‏

 cervical  

 طوقی ...‏

 cervical caries  

 پوسیدگی طوق ...‏

 cervical curvature

 انحنای سرویکال‏

 cervical enamel projection

(CEP) پیشرفتگی مینایی در ناحیه سرویکال‏

 cervical line  

 خط طوقی ...‏

 cervical margin of tooth

...‏

 cervical zone of tooth

...‏

 cervix  

...‏

 cervix dentis

 طوق دندان (معادل cervix, neck of tooth, cervical margin of tooth, cervixof tooth, dental neck, colum dentis, cervical zone of tooth) ...‏

 cervix of tooth

...‏

 chamfer

 اریب ...‏

 characteristic

 اختصاصی ...‏

 characteristic radiation

 پرتو اختصاصی ...‏

 check bite

 گاز وارسی ...‏

 cheek teeth  

...‏

 cheiloplasty

 جراحی پلاستیک لب ...‏

 cheiloptosis

 افتادگی لب بالا روی دندان های فک بالا ...‏

 chief complain

 شکایت اصلی ...‏

 chipping

 ورقه ورقه شدن ...‏

 chisel

 اسکنه ، قلم، تیزبر ...‏

 chroma

 کروما ...‏

 chromosome /

 کروموزوم ...‏

 chromosome aberration

 انحراف کروموزومی ...‏

 chronic obstructive pulmonary disease

(COPD) بیماری مزمن انسدادی ریه ...‏

 cingulum

 سینگولوم کوژک (معادل basal ridge, linguocervical ridge,linguogingival ridge) ...‏

 circumferential

 محیطی ، دایره ای‏

 circumventing of cusps

 دور زدن کاسپها ...‏

 clamp

 کلامپ‏

 clasp

 کلاسپ،گیره‏

 classification

 طبقه بندی ...‏

 cleaning and shaping

 تمیز کردن و فرم دادن، اصطلاحی در علم اندودنتیکس‏

 cleanliness

 تمیز بودن ...‏

 cleanness

 تمیز بودن ...‏

 clearance  

 فاصله‏

 cleft palate

 شکاف کام‏

 clenching

 دندان‌فشاری ...‏

 click

 صدای تق تق مفصل ...‏

 clinical crown

 تاج کلینیکی، تاج بالینی. معادل corona clinica, extra-alveolar crown ...‏

 clinical deviation

(CD) انحراف بالینی ...‏

 clinical root

 ریشه کلینیکی ریشۀ بالینی ...‏

 closed bite  

 ...‏

 closed-bite malocclusion  

...‏

 cloudy

 ابری ...‏

 clutch and flag system

  سیستم پایه و پرچم‏

 coarse

  خشن ...‏

 coherence

 پیوستگی ...‏

 collapse

 فروخوابیدگی ...‏

 colony

 پرگنه‏

 color rendering index

 (CRI) نشانه تصفیه رنگ ...‏

 color-coded

 رنگ کدگذاری شده رنگ کدگذاری شده ...‏

 colum dentis  

...‏

 coma

 اغما ...‏

 combustion zone

 ناحیه احتراق ...‏

 commissurotomy

 جراحی گوشه لب‏

 community dentistry

 دندانپزشکی جامعه نگر‏

 compact

 فشرده ...‏

 compact bone

 استخوان متراکم‏

 complete denture  

 دندانوارۀ کامل (معادل full denture) ...‏

 complete deudation

 برهنه سازی کامل‏

 complete veneer crown  

...‏

 complex amalgam

 آمالگام کمپلکس ...‏

 complex preparation

  تهیه حفره پیچیده ...‏

 composite

   کامپوزیت‏

 compound preparation

 تهیه حفره مرکب ...‏

 compressive

 فشاری ...‏

 compressive stress

 استرس تراکمی، تنش تراکمی ...‏

 concave

 مقعر، گود‏

 concavity

 تقعر، گودی‏

 conditioning

 تهویه ...‏

 congestive heart failure

 (CHF) نارسایی احتقانی قلب ...‏

 connective tissue

 بافت همبند‏

 connector

 اتصال دهنده ...‏

 constriction

 تنگه، تنگ شدگی، تنگ کردن‏

 contact angle

 زاویۀ تماس ...‏

 contact area

 سطح تماس ...‏

 contact inhibition

 مهار تماسی (پدیده ای در طی ترمیم زخم) ...‏

 contact point

 نقطۀ تماس (معادل point of proximal contact, contact area) ...‏

 contact surface  

 سطح تماس ...‏

 contour

 کانتور‏

 contouring

 شکل دهی شکل دادن ...‏

 contra-angle

 زاویۀ مقابل ...‏

 contra-bevel

 بول معکوس ...‏

 contraction

 انقباض ...‏

 convection

 همرفت ...‏

 conventional immediate denture

 (CID) دنچر فوری معمولی ...‏

 convex /

 محدب، کوژ‏

 convexity

 تحدب‏

 coping

 درپوش کتیبه ...‏

 core

 مغزه ...‏

 corona clinica  

...‏

 corona dentis  

...‏

 coronal

 تاجی‏

 corrosion

 خوردگی خوردگی ...‏

 corrosion product

 محصول خوردگی، مواد حاصل از روند خوردگی ماده خورنده ...‏

 corrosion resistant

 مقاوم در برابر خوردگی ...‏

 corrosive

 خورنده ...‏

 cortical

 کورتیکال ...‏

 cosmetic  

 زیبایی دهنده‏

 cosmetic dentistry

 دندانپزشکی زیبایی ...‏

 cosmic

 کیهانی ...‏

 cotton pellet

 گلوله پنبه...‏

 cotton pliers

 پنس ...‏

 cotton roll

 رول پنبه...‏

 cotton roll burn

 زخم ناشی از چسبیدن رول پنبه به مخاط خشک دهان...‏

 council on dental therapeutics

 انجمن درمانی دندانپزشکی ...‏

 counter

 متقابل، شمارنده‏

 counter die

 دای متقابل ...‏

 counter sink

 چاهک ...‏

 counteraction

 عمل متقابل ...‏

 coupler

 اتصال دهنده،جفت شونده ...‏

 coupling-agent

 عامل چسباننده ...‏

 cover screw

 پیچ پوشاننده ...‏

 crack bridging

 پل گذاری ترک دار ...‏

 crack-tip interaction

 برهم کنش ترک – نوک ...‏

 craze

 ترک ...‏

 creamy

 خامه ای ...‏

 crepitating

 خزش ...‏

 crepitus

 صدای خش خش مفصل ...‏

 crest  

 ستیغ ...‏

 crevice

 یقه دندانی ...‏

 cribriform plate

 صفحه غربالی ...‏

 crocus disc

 دیسکهای زعفرانی ...‏

 crocus disk

 دیسک زعفرانی ...‏

 cross arch

 عرض فک ...‏

 cross arch stabilization

 ثُبات از سمت دیگر قوس ...‏

 cross cut

 برش اریب ...‏

 cross linkages

 اتصالات عرضی ...‏

 cross linked

 پیوند متقاطع ...‏

 cross pin

 پین عرضی ...‏

 cross reaction

 واکنش متقاطع ...‏

 cross-bite  

 وارون بَست ...‏

 cross-pin

 سنجاق عرضی ...‏

 crowding

 کراودینگ،درهم ریختگی‏

 crown

 تاج , تاجی تاج (معادل dental crown, corona dentis) ...‏

 crown lengthening

 طویل گری تاج ، افزایش طول تاج کلینیکی ...‏

 crown-root ratio

 نسبت تاج به ریشه ...‏

 crown–root ratio

 نسبت تاج – ریشه ...‏

 crucible

 بوته، قرع ...‏

 crucible former

 بوتۀ شکل دهنده ...‏

 cuff

 برجستگی ...‏

 curettage

 کورتاژ ...‏

 curve of Spee

 خمیدگی اسپی، انحنای اسپی ...‏

 curve of Wilson

 خمیدگی ویلسون ...‏

 curved

 انحنادار‏

 curved dowel pin

 داول پین انحنادار ...‏

 cushioning effect

 خاصیت لایه ای، اثر بالش گذاری ...‏

 cusp

 کاسپ دندانه ...‏

 cusp ridge

 ریج کاسپی ...‏

 cusp tip

 نوک کاسپ‏

 cusp-fossa

 تیزه–چاله ، کاسپ–حفره ...‏

 cusp-fossa contact

 تماس کاسپ با فرورفتگی‏

 cusp-marginal ridge

 ستیغ کناره‌ای تیزه ...‏

 cuspid

 دندان نیش ...‏

 cuspid tooth  

 ...‏

 custom provisional restoration

 ترمیم موقتی معمولی ...‏

 custom resin trays

 قاشقک های صمغی معمولی ...‏

 custom-cut

 پیش ساخته‏

 cutting end

 انتهای برنده‏

 cuttle abrasive

 سایندۀ ده پایی، سایندۀ اسفیداجی ...‏

 dam

 سدّ ...‏

 damaged teeth

 دندانهای آسیب زده ...‏

 damping

 میرایی ...‏

 dark zone

 ناحیه تیره (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا) ...‏

 dead space

 فضای مرده ...‏

 debonding

 از دست دادن اتصال ...‏

 debris

 دبری ...‏

 decay

 پوسیدگی‏

 decidious tooth

 دندان شیری‏

 deciduous teeth

 دندانهای شیری،...‏

 deep bite

 بیش بَست (معادل closed bite,closed bite  malocclusion) ...‏

 deep overbite

 روبَست عمیق ...‏

 deep vertical overlap

 هم پوشانی عمودی عمیق ...‏

 defect

 ضایعه‏

 defense

 دفاع‏

 deflection

 خمش ...‏

 degeneration

 دژنره شدن‏

 degenerative

 تباهی زاد‏

 dehiscence

 بازشدگی، شکافتن ...‏

 delayed dentition

 ...‏

 delayed eruption

 رویش تأخیری ...‏

 demineralisation

demineralization...‏

 dens

 دندان، هر جزء دندان‌مانند‏

 dens acutus

...‏

 dens caninus

...‏

 dens incisivus

...‏

 dens sapiens

...‏

 dens serotinus

...‏

 dens succedaneus

...‏

 dense

 متراکم ...‏

 density

 دانسیته ...‏

 dental alveolus

 ...‏

 dental arc

 ...‏

 dental arch

 قوس دندانی. معادل arcus dentalis, dental arc ...‏

 dental bur

 فرز دندانپزشکی‏

 dental calculus  

 جرم دندان. معادل tartar ...‏

 dental caries

 پوسیدگی دندان. معادل tooth decay ...‏

 dental cement

 ساروج دندانپزشکی ...‏

 dental chart

 نمودار دندانی. معادل dental record ...‏

 dental crown

 ...‏

 dental dam /

 ...‏

 dental enamel

 ...‏

 dental geriatrics

 ...‏

 dental hygiene  

 بهداشت دهان و دندان. معادل mouth hygiene, oral hygiene ...‏

 dental hygienist

 (DH) بهداشتکار دهان و دندان ...‏

 dental impaction

 نهفتگی دندان ...‏

 dental laboratory technician

 ...‏

 dental neck

 ...‏

 dental papilla

 پاپیلای دندانی، پاپی دندانی ...‏

 dental plaque

 پلاک دندانی، پُژَک دندان ...‏

 dental prosthesis

 بَرسازه دندانی. معادل prosthetic restoration ...‏

 dental prosthetics

 ...‏

 dental pulp

 ...‏

 dental record

 ...‏

 dental sealant

 ...‏

 dental technician  

 فن ورز دندان سازی. معادل dental laboratory technician, dental technologist ...‏

 dental technologist

 ...‏

 dental technology

 فنّاوری دندان سازی ...‏

 dentes molares

...‏

 dentes permanentes

 ...‏

 dentes premolars

 ...‏

 denticle

 دندانه، دندان کوچک، کنگره زیر قرنیس. معادل pulp stone ...‏

 dentifrice

 گرد دندان، خمیر دندان‏

 dentigerous

 دندانه دار، دارای ساختمان مضرس‏

 dentigerous  

 دندانه دار، دارای ساختمان مضرس‏

 dentin

 dentine عاج. معادل substantia eburnea،ebur dentis،dentinum ...‏

 dentin bonding agent

 عامل اتصال یابنده به عاج‏

 dentin chamber

 اتاقکهای عاجی ...‏

 dentin porcelain

 پرسیلن عاجی ...‏

 dentinal

 عاجی‏

 dentinoblast

 عاج ساز ...‏

 dentinoclast 

 عاج کاه ...‏

 dentinoenamel junction

 (DEJ) اتصال عاج و مینا ...‏

 dentinogenesis

 ساخت عاج، عاج زایی. معادل odontogenesis ...‏

 dentinoid

 عاجواره ...‏

 dentinum

 ...‏

 dentition

 دندان داری ...‏

 dentoalveolar

 دندان آرَکی ...‏

 denture /

 دندان مصنوعی، یک دست دندان مصنوعی، دندانواره‏

 denture adhesive

 چسب دنچر ...‏

 denturism

 دندان سازی ...‏

 denturist

 دندان ساز ...‏

 deposit

 ته نشین کردن، ذخیره سپردن‏

 depression

 فرورفتگی؛ افسردگی‏

 depth-orientation groove

 شیار ژرفایابی ...‏

 desiccation

 خشک شدن ...‏

 design

 طرح ...‏

 deterministic effect

 اثر قطعی ...‏

 developmental depression

 گودی تکاملی ...‏

 developmental groove

 شیار رشدی، شیار رشدی-تکاملی‏

 deviate swallow

 بلع منحرف ...‏

 devitrification

 بلوری شدن، مات شدن ...‏

 devitrify

 مات شدن ...‏

 diabetic patient

 بیماران دولابی ...‏

 diagnostic casts

 ریختگی های تشخیصی ...‏

 diagonal

 مورب، قطری ...‏

 diamond abrasives

 سایندگان الماسین ...‏

 diamond depth cutter

 ژرفابُر الماسین ...‏

 die

 دای ...‏

 diffusion hypoxia

 هیپوکسی انتشاری‏

 digastric fossa

 گودی دوبطنی ...‏

 dilaceration

 انحراف ریشه‏

 direct pulp capping

 پوشش مستقیم پالپ ...‏

 direct retainer

 نگهدارنده مستقیم‏

 direct-lift technique

 فن بالا کشندۀ مستقیم ...‏

 disclusion

 خارج شدن از اکلوژن‏

 discolaration

 رنگ رفتگی ...‏

 discoloration

 رنگ رفتگی ...‏

 disfunction

 دشکارکردن، اختلال عملکرد ...‏

 disinfection

 گند زداییدن، ضدعفونی کردن ...‏

 disk

 دایره، قرص ...‏

 disk displacement disorder  

 اختلال جابجایی دیسک ...‏

 disocclusion

 بی اکلوژنی دش بستار، اختلال اکلوژن ...‏

 dispenser

 توزیع کننده ...‏

 dispersive electrode

 الکترود منتشرکننده ...‏

 displacement

 جابجایی‏

 distal

 دیستال‏

 distal shoe  

 دیستال شو (نام نوعی فضانگهدار) ...‏

 distal-step terminus

 پله دیستالی پایانی(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری) ...‏

 disto-occlusal cavity

 (DO cavity) حفره دورینه-برهمایشی ...‏

 distoangular impaction

 نهفتگی دورینه گرا ...‏

 distobuccal angle

 زاویه دورینه-لُپی ...‏

 distofacial root

 ریشۀ دورایی – چهره ای ...‏

 distolingo-occlusal point angle

 زاویه نقطه ای دورینه-زبانی-بِرهمایشی ...‏

 distomolar

 اضافی پشت آسیا ...‏

 distortion  

 تغییر شکل، واپیچش ...‏

 distraction osteogenesis

 استخوانسازی تحت کشش‏

 distributor

 توزیع کننده ...‏

 ditching

 گودال شدن ...‏

 dizziness

 سرگیجه ...‏

 dolichofacial

 الگوی عمودی صورت ...‏

 donor

 دهنده ...‏

 dose limitation

 محدودیت دوز ...‏

 dose limits

 محدوده های دوز ...‏

 double blind

 دوگانه کور ...‏

 double-mix

 دوگانه مخلوط ...‏

 doubling dose

 دوز دو برابر کننده ...‏

 dough

 خمیر خمیر ...‏

 dough like

 خمیری ...‏

 dovetail

 دم چلچله ای ...‏

 dowel

 داول، میخ پرچی که دو چیز را روی هم نگاه می دارد‏

 dowel-core

 داول کور ...‏

 drain

 درَن ...‏

 drift

 حرکت ...‏

 drifting

 مهاجرت ...‏

 drowsiness

 خواب آلودگی ...‏

 dry angle

 پد مثلثی شکل برای کنترل رطوبت واستریلیزاسیون‏

 dry socket

 حفره خشکی. معادل alveolitis sicca dolorosa ...‏

 duct /

 مجرا. معادل ductus ...‏

 ductility

 شکل پذیری ...‏

 ductus

 ...‏

 duplicate

 بازسازی، دو گانه کردن ...‏

 duplication

 بدل سازی ...‏

 durability  

 پایداری‏

 dwarfed teeth

 دندان های کوتاه(از عوارض انجام رادیوتراپی در کودکان)

 dynamic occlusal relationships

 روابط اکلوزال در حرکت‏

 dyslexia

 اختلال در درک نوشته ها‏

 early loading failure /

 شکست ناشی از بارگذاری زودرس ...‏

 easily cleaned

 سهولت حفظ پاکیزگی ...‏

 ebur dentis

 ...‏

 ectopic

 نابجا‏

 ectopic eruption

 رویش نابجا‏

 edematou/

 ادماتوز‏

 edentulous ridge

 ستیغ بی دندان ...‏

 edentulous space

 فضای بی دندان ...‏

 edge to edge

 نوک به نوک‏

 edge to edge bite

 بست نوک به نوک ...‏

 edge to edge occlusion

 بَرهمایی نوک به نوک ...‏

 egg shell effect

 اثر پوست تخم مرغی (پدیده ای در رادیولوژی)، تضعیف اشعه ایکس       در اثر عبور از دیواره استخوانی نازک ...‏

 electrocautery /

 کوتر برقی ...‏

 electrochemical etching

 حکاکی برقی–شیمیایی، حکاکی الکتروشیمیایی ...‏

 electrodiposition

 رسوب ناشی از جریان الکتریکی ...‏

 electronic measurement devices

 (EMD) مخفف وسایل اندازه گیری الکترونیکی ‏

 electrosurgery /

 الکتروسرجری ...‏

 element

 جزء، (شیمی) عنصر‏

 embeded tooth

 دندان خفته ...‏

 embrasure

 امبراژور‏

 emergence profile

 نیمرخ برجسته ...‏

 emery

 سنگ سنباده ...‏

 eminentia

 برجستگی ...‏

 empathy /

 تلقین ...‏

 enamel /

 مینا. معادل enamelum، dental enamel،adamantine،substantia adamantina dentis ...‏

 enamel drop

 ...‏

 enamel droplet

 ...‏

 enamel excrescence

 ...‏

 enamel fiber 

 ...‏

 enamel hypoplasia

 کم رویشی مینا ...‏

 enamel nodule

 ...‏

 enamel organ

 عضو مینایی‏

 enamel pearl

 مروارید مینایی‏

 enamel porcelain

 پرسیلن مینایی ...‏

 enamel prism

 منشور مینایی. معادل enamel fiber ...‏

 enamel rod

 میله مینایی ...‏

 enamel spindle

 دوک مینایی‏

 enameloma

 میناتود. معادل enamel drop, enamel droplet,enamel  excrescence, enamel nodule ...‏

 enamelum

 ...‏

 end to end

 نوک به نوک‏

 end to end bite

 ...‏

 end-to-end

 نوک به نوک ...‏

 endo /

 داخل ...‏

 endodontically treated tooth

 دندان درمان شده با عصب کشی ...‏

 endodontics

 اندودنتیکس، دانش درمان ریشه دندان، تخصص ریشه....‏

 endodontist

 متخصص ریشه. معادل endodontologist ...‏

 endodontologist

 ...‏

 endodontology

 ...‏

 endosteal

 داخل استخوانی ...‏

 enhance  

 تقویت کردن‏

 environment

 محیط‏

 environmental

 محیطی‏

 epileptic patient

 بیمار صرعی ...‏

 epithelial attachment

 اتصال اپیتلیال‏

 epstein-bar

 اپشتین بار‏

 Epstein-Barr Virus

 ویروس اپشتین-بار‏

 erosion

 سایش شیمیایی‏

 erosive

 سایش دهنده، اروزیو ...‏

 eruption

 رویش‏

 erythropoietic

 گلبول سازی‏

 esthetic

 زیبایی‏

 esthetic dentistry

 دندانپزشکی زیبایی‏

 esthetic zone

 نواحی مهم از نظر زیبایی‏

 esthetics

 دانش زیبایی شناسی ...‏

 etch

 اچ ...‏

 etching

 حکاکی ، حکاک گری ...‏

 ethmoid sinus

 سینوس اتموئید‏

 eustachian tube

 شیپور استاش...‏

 evacuation

 تخلیه ...‏

 evacuator /

 دفع کننده...‏

 exacerbation

 فعالیت ، تشدید‏

 examination

 معاینه ...‏

 excavator

 اکسکویتور، حفارگر ...‏

 exchangeable  

 قابل جایگزینی‏

 excursion

 حرکت طرفی‏

 exellent prognosis

 پیش‌آگهی عالی‏

 expansion

 گسترش ...‏

 expansion methods

 شیوه های انبساطی ...‏

 expression muscles

 عضلات حالت دهنده‏

 extensively damaged teeth

 دندانهای گسترده آزرده ...‏

 extention for prevention

 گسترش برای پیشگیری ...‏

 external fltration /

 فیلتراسیون خارجی ...‏

 external oblique line

 ...‏

 external oblique ridge

 برآمدگی مایل خارجی. معادل external oblique line ...‏

 external walls

 دیواره های خارجی ...‏

 extra-alveolar crown

 ...‏

 extracoronal restoration

 رستوریشن خارج تاجی ...‏

 extracoronal restorations

 رستوریشنهای خارج تاجی ...‏

 extracoronal retainer

 نگهدارنده برون تاجی ...‏

 extractoronal restoration

 ترمیم بیرون تاجی ...‏

 extruded

 بیرون زده ...‏

 extrusion

 خروج دندان از حفره، رویش ...‏


 کمان چهره ای ...‏

 facial

 رُخی ...‏

 facial grimacing

 شکلک درآوردن صورت‏

 facial surface

 سطح رُخی ...‏

 facing

 پوشش ...‏

 failure

 شکست ...‏

 familial aggregation

 تمایل فامیلی‏

 fast setting

 زود سخت شونده ...‏

 fast-setting

 زود سفت شونده ...‏

 fatigue

 خستگی ...‏

 feature  

 طرح ، شکل‏

 feldspathic

 دارای فلدسپار. معادل feldspathose ...‏

 fenestrate

 پنجره دار ...‏

 ferrule effect

 اثر حلقوی ...‏

 fetal alcohol syndrome

 نشانگان جنین الکلی‏

 Fibonacci

 فیبوناچی ...‏

 fibrotic  

 فیبروتیک‏

 filler

 فیلر،پرکننده‏

 filling

 پرکردن پرکردن ...‏

 film fog

 مه آلودگی فیلم ...‏

 film holder

 فیلم نگهدار‏

 filtration

 فیلتراسیون ...‏

 fine  

 ظریف ...‏

 fineness /

 عیار‏

 finish line exposure

 باز بودن فینیش لاین ...‏

 finishing line

 فینیش لاین ، خط خاتمه تراش ...‏

 first molar

 آسیای اول ...‏

 first premolar

 آسیای کوچک اول ...‏

 first teeth  

 ...‏

 fish belly

 شکم ماهی ...‏

 fissure

 شیار. معادل fissura ...‏

 fissure bur

 فرز فیشور‏

 fissure sealant

 ماده شیارگیر، شیارگیر. معادل pit and fissure sealant, dental sealant ...‏

 fit

 فیت ...‏

 fixed partial denture

 (FPD) پروتز پارسیل ثابت ...‏

 fixed-partial denture

 (FPD) پروتز پارسیل ثابت ...‏

 flaking

 تکه تکه شدن ...‏

 flame bur  

 فرز الماسی شعله شمعی ...‏

 flange

 فلنج، تاقچه ...‏

 flap

 فلپ، دامنه ...‏

 flare /

 پخ شدگی ...‏

 flaring

 شیب دار شدن ...‏

 flask

 محفظه ...‏

 flattening

 مسطح کردن ، کم ارتفاع کردن‏

 flaw

 نقص‏

 flexibility

 انعطاف ...‏

 floor

 کف‏

 flow lines

 خطوط شار ...‏

 fluidity

 قابلیت جریان یافتن، سیالیت ...‏

 flush terminus

 سطح پایانی هم تراز(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری) ...‏

 flushing effect

 اثر شویندگی ...‏

 flute

 شیار ...‏

 flux

 شارش ...‏

 focal infection

 عفونت موضعی‏

 fog 

 مه آلودگی ...‏

 fore brain

 مغز پیشین‏

 forensic dentistry

 دندانپزشکی قانونی. معادل legal dentistry, forensic odontology ...‏

 forensic odontology

...‏

 fossa

 حفره، فوسا در جمع: fossae گودی ...‏

 foundation

 زیربنای رستوریشن ...‏

 foundation restoration /

 رستوریشن زیربنایی ...‏

 fractionation

 تقسیم دوز ...‏

 fracture

 شکستگی‏

 fracture strength

 استحکام همدوسی ...‏

 fracture toughness

 سختی شکستگی ...‏

 frame

 فریم‏

 framework

 فریم ورک، بدنه ...‏

 free gingiva

 لثه آزاد ...‏

 free gingival groove

 شیار لثه آزاد‏

 free-flowing

 سیالیت کافی ...‏

 frenectomy

 مهاربَرداری ...‏

 frenoplasty

 بازسازی مهار ...‏

 frenotomy

 مهاربُری ...‏

 frenum

 مهار ...‏

 friction fit

 تطابق اصطکاکی ...‏

 fritting

 گُدازش ...‏

 fulcrum

 تکیه گاه ...‏

 full ceramic crown

 روکش تمام سرامیک‏

 full coverage

 پوشاننده کامل ...‏

 full crown

 تاجواره کامل، روکش کامل. معادل full veneer crown, complete veneer crown ...‏

 full denture

 ...‏

 full veneer crown 

 روکش تمام ونیر ...‏

 full-contour

 تمام–کانتور ...‏

 full-thickness pedicle flap

 فلپ پایه دار تمام ضخامت ...‏

 functional

 عملی کارکردی ، عملکردی ...‏

 furca

 ...‏

 furcation

 چندشاخگی ...‏

 furcation defects /

 نقصهای چندشاخگی ...‏

 furcation flute

 شیار فورکیشن ...‏

 furcation involvement

 درگیری چندشاخگی ...‏

 furcation operation  

 عمل محل انشعاب ریشه ها ...‏

 fuse

 جوش ...‏

 fused

 به هم چسبیده ...‏

 fusing temperature

 دمای گدازشگری ...‏

 fusion

 ذوب شدن ...‏

 fusion temperature

 دمای گدازش ...‏

 gag reflex

 رفلکس عق

 gain of attachment 

 

 کسب چسبندگی‏

  garnet  

 لعل ...‏

 geriatric dentistry

 دندانپزشکی سالمندان . معادل

 germ free  

 بدون میکروب‏

 gerodontics

 

 gerodontist

 دندانپزشک سالمندان ...‏

 gerodontology

 

 gilding cusp

 

 کاسپ لغزنده،کاسپ غیر سنتریک‏

 gingettage

 ژینژیتاژ‏

 gingiva

 لثه آروک، لثه

 gingival

 لثه ای آروکی، لثوی

 gingival crest

 ستیغ لثه ای

 gingival line

 حاشیه لثه ای

 gingival margin..‏

 لبه لثه

 gingival sulcus /

 شیار لثه ای‏

 gingival zenith

 بالاترین حد لثه‏

 gingivoplasty

 جراحی لثه‏

 glass ionomer

 یونپار شیشه‌ای ...‏

 glass modifier

 اصلاح کننده شیشه دانه شیشه

 glass-bead

 

 glass-ceramics

 دانش شیشه–سفال ...‏

 glaze

 لعاب، گلیز لعاب

 glazed

 لعابدار،با لعاب ...‏

 globular dentin

 عاج گلبولار

 gloved fingertip

 انگشتانه ...‏

 gold-palladium alloys

 آمیزه های طلا- پالادیوم

 golden ratio

 نسبت طلایی ...‏

 golden rectangle...‏

 مستطیل طلایی

 gonial angle

 زاویه گونیال‏

 good prognosis

 پیش‌آگهی خوب‏

 graft-versus-host-disease

(GVHD) بیماری پیوند علیه میزبان‏

 grain growth

 بزرگ شدن دانه ها ...‏

 granular 

 دانه دار ...‏

 granulation tissue

 بافت جوانه ای‏

 gray scale /

 فاصله منطقه روشن تا تاریک در فیلم رادیوگرافی

 green stones

 سنگهای سبز ...‏

 greening

 سبزشدن ...‏

 grinding

 ساییدن ...‏

 groove /gruv/

 ناوک ...‏

 grooves...‏

 شیارها

 gross reduction

 تراش کلی

 ground plate

 پلیت زمین

 group function

 کارکرد گروهی ...‏

 guide plan

 صفحه راهنما‏

 gum

 لثه‏

 gutta percha 

 گوتا پرکا‏

 habituation...

 خوگیری

 handling...‏

 دستکاری

 hard palate

 کام سخت‏

 hardness

 سختی ...‏

 hatchet

 تبر ...‏

 headcap

 هدکپ، کلاه سر ...‏

 headgear

 هدگیر‏

 healing

 ترمیم ...‏

 heat accumulated

 تجمع یافته در اثر حرارت ...‏

 heat-generated

 ایجاد به وسیله حرارت ...‏

 heatless stones

 سنگهای بی گرما

 heavy pigmented

 رنگهای شدید

 heavy pigmented

 طبا قوام زیاد ...‏

 height of contour

 حداکثر برجستگی دندان

 helix

 مارپیچ‏

 hemifacial microsomia

 کوچک بودن نیمی ازصورت

 hemisection

 همی سکشن، دو نیمه کردن

 hepatitis

 آماس کبد، التهاب جگر ...‏

 herbal...‏

 گیاهی

 high-risk

 پرخطر ...‏

 high-speed...‏

 پرسرعت

 high-volume vacuum

 ساکشن با حجم بالا

 highly crystalline

 بسیار کریستالین ...‏

 hinge axis

 آسه لولایی ، محور لولایی

 histological  

 از نظر بافت شناسی

 histology

 بافت شناسی

 history

 پیشینه، تاریخچه تاریخچه ...‏

 homogenicity

 یکنواختی

 horizontal symmetry

 تقارن افقی، قرینگی افقی ...‏

 hue

 فام

 hump

 قوز ...‏ دورگه ...‏

 hybrid

 

 hydration

 آبگیری

 hydrophilic

 آب دوست آب دوست

 hydrophobic

 آب گریز ...‏

 hygienic pontic

 خرک بهداشتی

 hygroscopic expansion...‏

 انبساط نم‌نما

 hyperactivity

 بیش فعالی

 hyperkeratosis 

 افزایش شاخی شدن‏

 hyperocclusion

ا کلوژن بلندتر

 hyperpigmentation /

 هیپرپیگمانتاسیون ، افزایش رنگدانه

hyperplasia ‏

 بیش رویشی

hypersplenism      

 پرکاری طحال ...‏

 hypertension

 فشارخون بالا

 hyperthermia

 افزایش غیرطبیعی دمای بدن‏

 hyperthyroidism 

 پرکاری تیروئید، هیپرتیروئیدیسم‏

 hypocalcified

 کم معدنی شده ...‏

 hypomineralized 

 کم معدنی شده‏

 hypothesis

 فرضیه‏

 hypothyroidism 

 کم کاری تیروئید، هیپوتیروئیدیسم‏

 iatrogenic

 پزشکزاد ...‏

 idiopathic

 علت ناشناخته‏

 imbibition

 غوطه وری ...‏

 immediate lateral shift

 تمایل طرفی فوری‏

 immediate lateral translation

 انتقال جانبی فوری ...‏

 impact

 ضربه‏

 impact force

 نیروی ضربه ای ...‏

 impact sterngth

 استحکام ضربه ای ...‏

 impaction

 ...‏

 implant supported

 با حمایت ایمپلنت ...‏

 implant-supported denture

 دندانِ عملی کاشت پشتیبانه ...‏

 impression

 قالب؛ اثر قالب ...‏

 in vitro

 آزمایشگاهی – اندرشیشه‌ای ...‏

 incipient

 اولیه ...‏

 incipient caries

 پوسیدگی اولیه ...‏

 incipient lesion

 ضایعه اولیه ...‏

 incisal edge

 لبه اینسایزال , لبه برنده ...‏

 incisor

 اینسایزر، پیش، ثنایا‏

 inclination

 شیب ...‏

 incline  

 شیب‏

 inclined guiding plate

 صفحه راهنمای شیب دار ...‏

 index

 نمایه، شاخص ...‏

 index tray

 قاشقک شاخص ...‏

 indexing

 نشانه گذاری ...‏

 indigo blue

 رنگ وسمه ...‏

 indirect pulp capping

 پوشش غیر مستقیم پالپ ...‏

 indirect retainer

 نگهدارنده غیرمستقیم‏

 individual prognosis

 پیش‌آگهی تک دندان‏

 infancy

 نوزادی‏

 infantile swallow

 بلع نوزادی ...‏

 infiltration

 اینفیلتره،بی حسی تراوشی ...‏

 inflammation

 التهاب‏

 infraeruption

 رویش کم ...‏

 ingot

 شمش ...‏

 inherent filtration

 فیلتراسبون ذاتی ...‏

 inhibitor

 بازدارنده ...‏

 inlay

 نشاندن، خاتم کاری کردن ...‏

 inspection

 مشاهده ...‏

 instrumentation

 استفاده از وسایل کاربرد وسایل ...‏

 integration

 امتزاج‏

 integrity

 قوام، یکپارچگی‏

 intensity

 شدت ...‏

 intensity-modulated radiotherapy i

 رادیوتراپی با شدت تعدیل شده ...‏

 inter arch

 بین قوسی‏

 interaction

 عمل تقابل ...‏

 interference

 تداخل برهم کنش، تداخل ...‏

 interim immediate denture

 (IID) دنچر فوری موقتی ...‏

 interim restoration

 ترمیم بینابینی‏

 intermediate bifurcation ridge

 ستیغ دو شاخه‌گاهی بینابینی ...‏

 internal walls

 دیواره های داخلی ...‏

 interocclusal records

 ثبت‌های میان بستاری ...‏

 interproximal spaces

 فضاهای میان جانبی ...‏

 interradicular /

 میان ریشه ای ...‏

 intertubular dentin

 عاج بین توبولی‏

 intra arch

 داخل قوسی‏

 intracanal instruments

 وسایل داخل کانال‏

 intracoronal restoration

 ترمیم درون تاجی ...‏

 intraoral

 داخل دهانی‏

 intrude

 فرو بردن‏

 intrusion

 اینتروژن، فرورفتن، فروبردن ...‏

 intubation

 گذاشتن لوله تراشه ‏

 invagination

 انواژیناسیون ...‏

 investing

 سیلندرگذاری ...‏

 investment

 گچ ریختگی ...‏

 iodophor disinfectant

 ضدعفونی کنندۀ یدوفور ...‏

 irreversible hydrocolloid

 هیدروکلویید بازگشت ناپذیر ...‏

 irreversible pulpitis

 التهاب برگشت ناپذیر پالپ‏

 isthmus

 ایستموس ، تنگه ...‏

 ivory

 عاج ...‏

 jaw

 آرواره، فک

 joining

 اتصال گری

 joint

 مفصل

 joints

 مفاصل، لوله ها

 justification

 توجیه

 key way

 جای کلید

 keyway

 جاکلیدی

 kinematic axis

 آسه جنبشی،محور حرکتی

 knoop hardness number

 (KHN) شمارگان سختی نوپ

 knoop hardness numbers ( khn)

 شمارگان سختی نوپ

 labial frenum

 مهار لَبی

 lacquer

 لاک الکل، روغن کمان

 lamella bone

 استخوان تیغه ای

 lamina dura

 لامینادورا، لایه سخت

 laminate

 لامینیت‏

 laminating

 لایه دار کردگی

 latent period

 دوره نهفته

 lateral compaction

 تراکم جانبی‏

 laterotrusive

 طرفی گرایی، گرایش جانبی

 leakage

 نشت‏

 legal dentistry

 

 leukocyte

 لکوسیت ، گلبول سفید‏

 leukocyte adhesion deficiency

 نقص چسبندگی لکوسیت

 level of attachment

 حد چسبندگی

 leverage

 اهرمی

 lidocaine

 لیدوکائین‏

 life expectancy

 امید زندگی، امید به زندگی

 ligation

 بستن رگ‏

 ligature wire

 منابع نوری

 ligature wire

 سیم بست

 light sources

 منابع نوری

 light-bodied

 با قوام کم

 lignocaine

 لیگنوکائین، نام دیگر لیدوکائین‏

 line angle

 یال...‏

 linear energy transfer

 انتقال خطی انرژی

 linear shrinkage

ان قباض خطی

 liner

 آستر

 lingual

  زبانی‏

 lingual arch

 ی نگوال آرچ(نام نوعی فضانگهدار)

 lingual bulge

 پله لینگوالی‏

 lingual frenum

 فرنوم زبانی

 lingual hook

 قلاب زبانی

 lingual shelf

 پله لینگوالی‏

 lingual shoulder

 پله لینگوالی

 lingual tonsil

 لوزه زبانی‏

 lip clip

 گیره لب‏

 liquefaction necrosis

 نکروز آبکی

 liquefactive necrosis

 نکروز میعانی‏

 liquefying bath

 حمام ذوب کننده

 liquid sol

 سل روان

 lisping

 نوک زبانی صحبت کردن

 loading

 بارگیری، بارگذاری، بار

 locator

 جایگزین شونده

 lock effect

 قفل شدن

long span

 طویل

 long-span

 فاصله بی دندانی طولانی

 longevity

 دوام، طول عمر‏

 loop

 حلقه

 lost salt technique

 فن از دست دادن نمک

 luster

 جلا

 luxation

 لقی

 machinist reamer

 ریمر ماشینی

 macrostomia

 ماکروستومی ، بزرگی دهان

 maintenance

 نگهداری‏

 maladaptive

 ناسازگار

 malposition

 موقعیت بد دندان...‏

 mamelone

 ماملون

 man-made

 مصنوعی

 mandible

 فك پايين آروارۀ پایین

 mandibular

 مربوط به فك پايين‏

 margin

 کناره ، حاشیه

 marginal integrity

 تطابق مارژین ها

 marginal leakage

 نشت مارژینال

 marginal ridge

 ریج مارژینال

 masking tape

 نوار پوشاننده

 masseter

 جونده

 master cast

 ریختگی اصلی

 master cone

 گوتای اصلی‏

 mastication

 جویدن

 masticatory

 مربوط به جویدن

 materia alba

 ماتریا آلبا

 maturation

 بلوغ‏

 maxilla

 فک بالا،برواره

 maxillary

 مربوط به فک بالا بَرواره‌ای

 maxillary retrognathia

 پس رفتگی فک بالا،پس رفتگی برواره

 maxillary sinus

 سینوس ماگزیلاری‏

 maximum intercuspation

 حداکثر درهم رفتن کاسپها

 medical history

 تاریخچه پزشکی

 mediotrusive

 میانه گرایی، گرایش میانی

 mesial

 مزیال‏

 mesial concavity

 تقعر مزیال

 mesial-step terminus

 پله مزیالی پایانی(نام نوعی رابطه مولری در دندان های شیری(

 mesiodens

 دندان اضافی در خط وسط، مزیودنس‏

 mesioocclosodistal

 (MOD) مزیواکلوزودیستال .

 mesofacial

 الگوی ایده آل صورت

 metal filler

 فیلر فلزی

 metal inlay

 اینله فلزی

 metal-ceramic crown

 کراون متال-سرامیک

 microgap

 فاصله میکرونی

 microleakage

 ریز نشت

 micromechnical bonding

 پیوندگری ریز مکانیکی

 microstomia

 میکروستومی ،کوچکی دهان

 microstructure

 ریزساختار

 midline

 خط وسط خط وسط

 midlingual

 میان زبانی

 midpalatal

 میان کامی

 milk tooth

 

 milky

 شیری

 mineralization

 معدنی شدن

 minicusp

 کاسپ کوچک

 mirror–like

 آینه مانند

 missing teeth

 دندانهای نبودگی

 mixing dish

 ظرف مخلوط کردن

 mixing pad

 تخته‌ی آمیخته‌گری

 mixing tip

 قلم موی آمیخته گری

 modality

 کیفیت، شرط

 modular

 چند بخشی، چند قسمتی‏

 modular implant system

 سیستم ایمپلنت چند قسمتی‏

 modulus of elasticity

 ضریب الاستیسیته

 molar

 مولر ، آسیای بزرگ

 molars

 دندان های آسیای بزرگ

 mold

 حفره ،فضا

 molecular adhesion

 دوسش مولکولی

 morbidity

 رنجوری

 mortality

 مرگ‏

 mount

 سوار کردن، نصب کردن

 mucoadhesion

 چسبنده به مخاط

 multiunit

 چند قسمتی

 muscle spindle

 دوک عضلانی

 mutual

 متقابل‏

 mutually -protected

 حفاظت کننده متقابل

 mutually protected occlusion

 بستار متقابلانه نگهداشته

 mutually protected relationship

 رابطه محافظت شده متقابل

 myoc ard infarction

 انفارکتوس میوکارد

 myoclonus

 اسپاسم یک عضله یا گروهی از عضلات‏

 myofunctional therapy

 درمان عملکرد عضله

 nasion

 قله بینی

 nasmit layer

 غشای ناسمیت‏

 nasolabial angle

 زاویه بینی- لبی

 natural glaze

 گلیز ذاتی

 necrosis

 نکروز‏

 necrotic dentin

 عاج مرده

 necrotizing ulcerative gingivitis

 (NUG)  ژنژیویت زخمی نکروزان

 necrotizing ulcerative periodontitis

 / (NUP) پریودنتیت زخمی نکروزان

 needle diamond bur

 فرز الماسی سوزنی

 negligible individual dose

 د وز فردی ناچیز

 neutral zone

  ناحیه خنثی

 noble alloys

 آمیزه های نجیب

 noble metal

 فلز قیمتی

 nodule

 برجستگی، گرهک

 non-pitting

 عدم تخلخل

 non-rigid connector

 اتصال دهنده غیرسخت

 non-specific plaque hypothesis

 فرضیه پلاک غیر اختصاصی

 non-working

 غیرکارگر

 nonadhesive

 ناهمدوس،ناچسبنده

 nonarcon articulators

 آرتیکولاتورهای ناآرکانی

 noncrystalline glasses

 شیشه های غیر کریستالیزه

 nonrigid

 غیرسخت

 nonrigid connectors

 پیوستاران ناسخت

 nonworking occlusal interference

 تداخل بستاری ناکارگرانه

 notch

 شکاف

 nuclear medicine

 پزشکی هسته ای

 null

 پوچ، تُهی، بِلااثر

 nutrition

 تغذیه‏

 nystagmus

 نیستاگموس، حرکات پاندولی چشمها

 oblique ridge

 ریج مایل

 obtundent

 بی حس کننده، کند کننده

 occlude

 بستن،خوردن بسته

 occlusal

 اکلوزال ، جونده

 occlusal function

 فانکشن اکلوزالی

 occlusal programmer

 برنامه ریز اکلوزالی

 occlusal shoulder

 شولدر اکلوزالی

 occlusal table

 میز اکلوزالی

 occlusion

 برهمایی

 occlusion rim

 )پروتز) نوار اکلوژن...‏

 odontiasis

 

 odontogenesis

 دندان زایی. معادل

 oligodontia

 کم بودن تعداد دندان ها‏

 omnivorous

 همه چیز خوار‏

 one-piece

 یک قطعه ای

 onlay

 انله

 open bite

 بایت باز

 optical density

 دانسیته چشمی

optimization

 بهسازی

 optimum film thickness

 ضخامت لایه ای مطلوب

 oral hygienist

 بهداشتکار دهان و دندان

 organic occlusion

 بستار سازمان‌مند

 organo-tin silicones

 سیلیکونهای قلع آلی

 oroantral fistula

 (OAF) فیستول اوروآنترال

 oromandibular myoclonus

 میوکلونوس دهانی فکی

 orthodontics

 ارتودنسی، دانش ارتودنسی، ارتودنتیکس‏

 orthognatic

 ارتوگناتیک‏

 orthopnea

 ارتوپنه ...‏

 oscilloscope

 اسیلوسکوپ ، نوسان نما

 osseointegrated

 هماهنگ با استخوان‏

 osseointegration

 اسئواینتگریشن

 osseous contouring

 شکل دهی استخوان‏

 ossification

 استخوانی شدن‏

 osteal

 استخوان

 osteogenesis

 شکل گیری استخوان، استخوان‌سازی‏

 osteogenesis imperfecta

 نقص در تولید استخوان‏

 osteointegration

 استئواینتگریشن‏

 osteotomy

 استئوتومی، جراحی استخوان

out-line

 حدود تراش

 over contouring

 برجستگی بیش از حد انحناها‏

 over impression

 روقالبگیری

 over load

 اضافه بار

 over-taper

 بیش از حد تیپر نمودن

 overall prognosis

 پیش‌آگهی کلی‏

 overcontour

 اورکانتور

 overexposed

 اکسپوز بیش از حد شده، مورد تابش بیش از حد قرار گرفته

 overhang

 بیش پرکردگی

 overhanging

 اورهنگ،ترمیم معیوب با لبه های پیش آمده

 overheat

 ابر گرم

 overimpression

 بیش قالب گیری

 overlay denture

 دندانواره بر ریشه. معادل

 overload

 بار اضافی

oversedation

 آرام بخشی بیش از حد

pacemaker

 مصلح

 pack

 پانسمان ،پَک‏

 packing

 قراردادن پانسمان‏

 pad

 پد

 pain

 درد‏

 palatal lift

 بالابرنده کام

 palpation

 لمس

 panoramic

 پانورامیک، نمای رادیوگرافی در برگیرنده تمام دندانها

 pantograph

 همه نگار

 pantographic tracing

 ثبت پانتوگرافیک حرکات

 paper cone

 مخروط کاغذی، کُن کاغذی

 paper point

 کُن کاغذی

 parallel

 موازی

 paranasal

 اطراف بینی ، پارانازال ‏

 paranasal sinus

 سینوس پارانازال

 paroxysmal noctural dyspnea

 تنگی نفس حمله‌ای شبانه

 Parthenon

 ابعاد پارتنون

 partial denture

 دندان عملی بخشی

 partial necrosis

 مرگ قسمتی از پالپ

 partial veneer crown

 پارسیل ونیر کراون

 partial veneer crowns

 روکش های بخشی پوش

 partial-thickness flap

 فلپ نسبتاً ضخیم

 passive

 غیرفعال

 path of insertion

 راه نشستن

 patient

 بيمار‏

 patient return

 برگشت بیمار

 pattern

 الگو

 pediatric

 وابسته به کودکان‏

 pediatric dentistry

 دندانپزشکی اطفال‏

 pedodontics

 دندان‌پزشکی اطفال‏

 peel bond strength

 ضعیفترین استحکام کششی

 percolation

 نشت لبه ای

 percussion

 دق

 perforated resin

 رزین سوراخدار .

 perforation

 پرفوراسیون،سوراخ شدن‏

 pericementitis

 التهاب سمان اطراف ریشه‏

 perikaymate ridge

 برجستگی پری کایمتا

 periodontal screening and recording

 (PSR) روش غربالگری و ثبت بیماری پریودنتال

 periodontically weakened teeth

 دندانهای پیرادندانه ناتوان شده

 periodontics

 پریودونتیکس

 periodontium

 پیرادندان

 periosteal elevator

 الواتور پریوست‏

 periosteum

 پریوست

 peritubular dentin

 عاج دور توبولی‏

 permanent teeth

 دندان های دائمی...‏

 permanent tooth

 دندان دائمی‏

 pharyngoplasty

 جراحی پلاستیک روی حلق

 phenytoin-induced gingival overgrowth

 رشد بیش از حد لثه ناشی از فنی توئین‏

 photo elastic

 فوتوالاستیکی

 pickling

 اسیدشویی

 pier abutment

 پایه میانی

 pigmentation

 جمع شدن رنگدانه ها در بافتها

 pin

 سنجاق

 pin hole

 سوراخ پین

 pin-modified three quarter crown

 روکش سه چهارم سنجاق بهساخته

 pin-retained

 ریختگی پین گیردار

 pin-retained amalgam restoration

 رستوریشن موقتی آمالگام مگهداری شده توسط پین...‏

 pinhole

 سنگ سبز

 pink stone

 گچ صورتی

 pit

 پیت ، گودال‏

 pitted

 حفره دار

 pivoting movement

 حرکت روی یک محور

 placebo

 دارونما‏

 plane

 سطح

 plaque

 پلاک [میکروبی]

 plaque index

 شاخص پلاک

 plastic restoration

 رستوریشن شکل پذیر

 plasticizers

 پلاستی سایزرها

 plexus of Raschkow

 شبکه عصبی راشکوف

 plunger

 پیستون

 point angle

 گوشه

 polishable

 قابل پرداخت

 polishing

 پرداخت نمودن، پالیش کردن

 polishing materials

 مواد پرداخت گری

 polydipsia

 مصرف مکرر مایعات

 polymerization

 بسپارش

 pontic

 خرک، پل

 pontic span

 طول فاصله پونتیک

 poor prognosis

 پیش‌آگهی ضعیف

 porcelain addition

 اضافه کردن پرسیلن، پرسیلن گذاری

 porcelain fused to metal

 (PFM) چینی متصل به فلز (PFM) پرسلن جوش‌خورده به فلز

 porcelain jacket crown

 روکش چینی پوش

 porcelain release agent

 ماده رهاکننده پرسیلن

 porcelain veneer crown

 روکش چینی پوش

 porous

 متخلخل

 positional stability

 تثبیت موقعیت

 positioning bar

 / میله وضعیت دهنده

 post

 پست

 post and core

 پست و کور

 posterior border path

 مسیر مرزی خلفی

 posterior teeth

 دندانهای پسین

 postinertion hygiene

 بهداشت پس نشستن

 postpour technique

 تکنیک بعد از ریختن

 postprosthetic implant imaging

 تصویربرداری بعد از پروتز ایمپلنت

 postural

 وضعیتی

 postural extension

 کشش وضعیتی‏

 postural muscles

 عضلات نگهدارنده وضعیت‏

 postveneer

 پس پوشش

 pot holes

 حفره های گلدانی

 pourability

 قابلیت ریختن قابلیت خیس شدگی

 precious metals

 فلزات گرانبهاء

 precision

 دقیق

 predentin

 پره دنتین‏

 prefabricted facing

 روکش پیش ساخته

 premature contacts

 تماسهای پیش رس

 premedication

 پیش داروئی

 premolar

 پره مولر ، آسیای کوچک‏

 preparation

 تراش 2- آماده کردن

 prepour technique

 تکنیک ماقبل ریختن

 preprosthetic implant imaging

 تصویربرداری قبل از پروتز ایمپلنت

 preservation of periodontium

 حفظ پریودنشیوم، نگهداشت پیرادندان

 pressure–formed polypropyelen

 پلی پروپیلن فشاری شکل یافته

 preveneer

 پیش پوشش

 primary dentition

 

 primary enamel cuticle

 کوتیکول مینایی اولیه‏

 primary groove

 شیار رشدی یا اولیه

 primary tooth

 دندان شیری

 primate space

 فضای اولیه‏

 principle of substitution

 اصل جانشینی (اصلی در پروت)

 principle substitution

 اصول جایگزینی

 pristine

 پیشین، قدیمی

 processing

 پردازش ...‏

 prodromal period

 دوره مقدماتی

 prodrome

 از علائم اولیه یک بیماری

 profile

 نیم‌رخ، نمایه‏

 profile view

 نمای نیمرخ‏

 prognosis

 پیش آگهی‏

 progressive lateral shift

 تمایل پیشرفته طرفی

 progressive lateral translation

 انتقال جانبی پیشرونده

 progressive loading

 بارگذاری تدریجی

 progressive side shift

 انحراف طرفی پیشرونده

 proliferation

 تکثیر

 prosthodontics

 پروتز، دانش پروتزهای دندانی

 protective bulge

 تحدب محافظ

 prototyping

 الگوبرداری

 protrude

 بیرون زده‏

 protrusion

 بیرون زدگی

 protrusive

 پیشگرایی

 protrusive incisal path

 راه پیشگرایی ثنایایی

 provisional prognosis

 پیش‌آگهی موقت‏

 provisional restorations

 ترمیم های موقت

 proximal  

 پروگزیمال جانبی

 proximal half-crown

 کراون یک دوم پروگزیمالی ...‏

 pterygoid

 بال گونه، رجلی

 pulp cham ber

 اتاقک پالپ‏

 pulp expos ure

 اکسپوز شدن پالپ

 pulp stone

 سنگ پالپی، سنگ مغزه

 pulp tester

 آزمایش کننده پالپ، پالپ تستر‏

 pulpal hep eremia 

 پرخونی پالپ‏

 pulpal hyperemia

 پرخونی پالپی

 pulpal wall

 دیواره پالپی

 pulpectomy

 خارج کردن پالپ ریشه، پالپکتومی‏

 pulpitis

 پالپیت ، التهاب پالپ مغز دندان

 pulpless

 بی پالپ

 pulpotomy

 خارج کردن پالپ تاج، پالپوتومی‏

 putty

 بتونه

 quadrant

 نیم فک‏

 quantity

 کمیت

 quartz

 سنگ بلور، درّ کوهی

 quenched

 سردشده

 quick mount facebow

 کمان چهره ای زودسوار

 radectomy

 رادکتومی، ریشه برداری، معادل root resection ...‏

 radial

 شعاعی شعاعی ...‏

 radial shoulder

 شانه شعاعی ...‏

 radiating symmetry

 تقارن شعاعی، قرینگی شعاعی ...‏

 radiation

 اشعه، پرتو، پرتوتابی ...‏

 radical

 ریشه‌ای‏

 radicular

 ریشه‌ای‏

 radiograph

 پرتونگاشت ...‏

 radiolucency

 رادیولوسنسی‏

 radiosensitivity

 حساسیت به اشعه ...‏

 rampant caries

 پوسیدگی مهاجم‏

 rapid prototyping 

 الگوبرداری سریع( روشی برای ساخت انواع مدل) ...‏

 rauwolfia

 عودالحیه ...‏

reactionary dentin /

 عاج واکنشی ...‏

 reamer

 ریمر‏

 rebonding

 باند کردن مجدد ...‏

 recall

 فراخوانی ...‏

 recare

 مراقبت مجدد ...‏

 recoil electron

 الکترون برگشتی، فتوالکترون ...‏

 recontouring

 بازکانتوردهی ...‏

 record

 رابطه فکی، رکورد‏

 record base

 (پروتز) بیس رکورد‌گیری‏

 recovery

 برگشت پذیری‏

 reduce

 کم کردن. (شیمی) احیا. جا انداختن.‏

 reducing zone

 ناحیه احیا کننده ...‏

 reduction

 کاهش. (شیمی) احیا. جا انداختن. 1- برداشتن 2- کاستن ...‏

 reepithelialization

 ترمیم ثانویه، ساخت دوباره اپی تلیوم ...‏

 reference plane

 سطح مرجع ...‏

 reflect

 بازتاب کردن، منعکس کردن‏

 reflex action

 کنش بازتاب ، عمل انعکاسی ...‏

 refractory

 مقاوم به حرارت ...‏

 refractory cast

 کست دیرگداز ...‏

 refractory die

 دای دیرگداز ...‏

 regeneration

 رژنراسیون...‏

 regenerative technique

 تکنیک افزایشی (تکنیکی در جراحی پریودنتال)‏

 reinfection

 دوباره عفونی شدن‏

 reinforce

 تقویت کردن، محکم کردن‏

 relapse

 برگشت،عود کردن‏

 relax

 آسایش ...‏

 reminder

 دستگاه یادآور ...‏

 remineralisation

 (remineralization) دوباره معدنی شدن‏

 remission

 خاموشی ، بهبود،فروکش‏

 remodeling

 بازسازی ...‏

 removable

 برداشت پذیر ...‏

 removable partial denture

 (RPD) پروتز پارسیل متحرک ...‏

 removal

 برداشتن ...‏

 repacking

 قرار دادن مجدد پانسمان‏

 reparative dentin

 عاج ترمیمی ...‏

 replacement resorption

 تحلیل جایگزینی‏

 replantation

 کاشت مجدد دندان،بازکاشت‏

 replica

 برگردان، المثنی ...‏

 replicate

 نسخه برداری ...‏

 reproducible

 قابل بازسازی ...‏

 reproductive

 تکثیری ...‏

 resection /

 قطع کردن، قطع بخشی از یک عضو یا اندام‏

 resective technique

 تکنیک کاهشی (تکنیکی در جراحی پریودنتال) ...‏

reservoir

 ذخیره کننده ...‏

reshape

 بازشکل‌دهی ...‏

 residual /

 باقیمانده‏

 residual ridge resorption  

 (RRR) تحلیل ریج باقیمانده ...‏

 resilience

 برجهندگی‏

 resiliency

 انعطاف پذیری ...‏

 resilient

 قابل ارتجاع، ارتجاعی ...‏

 resilient suspensory apparatus

 دستگاه آویزشی قابل ارتجاع ...‏

 resin

 صمغ، لاک ...‏

 resin cements

 سیمانهای صمغی ...‏

 resin-bonded

 باند شونده با رزین ...‏

 resin-modified glass ionomer

 (RMGI) گلاس آینومر تقویت شده با رزین ...‏

 resistance

 رزیستنس ، مقاومت مقاومت ...‏

 resorption

 تحلیل‏

 rest

 رست، تکیه گاه ...‏

 restline

 خط استراحت(توقف در مراحل پیشرفت پوسیدگی) ...‏

 restoration

 ترمیم ...‏

 restoration longevity

 دوام رستوریشن ...‏

 restorative /

 ترمیمی ترمیمی ، رستوریتیو ...‏

 retainer

 نگهدارنده ...‏

 rete peg

 رته پِگ، پیشرفتگی اپیتلیوم در بافت هم بندی‏

 retention

 گیر ریتنشن ، گیر گیر ...‏

 retention cord

 نخ پس کش ...‏

 retraction cord

 نخ کنار زننده لثه ،نخ پس کش ...‏

 retreatment

 درمان مجدد‏

 retroclined

 تمایل دندان ها به عقب ...‏

 retruded

 پس رفته ...‏

 retrusion

 عقب رفتگی‏

 retrusive

 عقب رفتگی ...‏

 reverse occlusal

ا کلوژن وارونه ...‏

 reverse taper /

 تقارب معکوس ...‏

 reversible pulpitis

 التهاب پالپ برگشت پذیر‏

 ridge

 ریج ، ستیغ ...‏

 ridge augmentation

 تقویت ستیغ ...‏

 rigid

 سخت سخت ...‏

 rigid connector

 اتصال دهنده سخت ...‏

 rigidification

 استحکام، سختی ...‏

 rigidify

 سخت شدن‏

 rigidity

 سختی‏

 rim

 نوار‏

 rim lock

 قفل لبه‌ای ...‏

 ripple

 چین و چروک ...‏

 rochette bridge

 پل روشه ...‏

 rocking

 الاکلنگی ...‏

 rod

 میله‏

 root

 ریشه‏

 root amputation

 قطع ریشه قطع ریشه ...‏

 root canal

 کانال ریشه ...‏

 root canal therapy 

 (RCT) درمان کانال ریشه، (عامیانه) عصب کشی‏

 root configuration /

 شکل ریشه ها ...‏

 root form

 ریشه ای شکل ...‏

 root form implant

 ایمپلنت شبیه ریشه دندان، ایمپلنت ریشه ای شکل ...‏

 root planning

 هموارکردگی ریشه ...‏

 root proximity

 مجاورت ریشه ها‏

 root resection

 قطع ریشه ،باز برش ریشه ...‏

 root trunk

 تنه ریشه ...‏

 rotary

 چرخشی ...‏

 rotary curettage

 کورتاژ چرخشی ...‏

 rotation

 چرخش‏

 rouge

 1- گرد زنگ آهن 2- سرخاب ...‏

 roughness  

 ناهمواری ، زبری‏

 round

 گرد‏

 rounded ledge

 پلۀ گرد شده ...‏

 rubber

 لاستیکی ...‏

 rubber base

 پایه لاستیکی ...‏

 rubber bite block

 بلوک لاستیکی سطح جونده‏

 rubber cap

 کلاهک لاستیکی ...‏

 rubber dam

 رابردم‏

 rubber stop

 رابراستاپ، ایست لاستیکی ...‏

 rubbery

 لاستیکی ...‏

 runner bar

 میله گدازه راه ...‏

 saddle form

 زین شکل

 safe end

 انتهای غیربرنده‏

 sagittal

 سهمی،پیکانی

 saliva ejector

 بزاق کِش

 sample

 نمونه‏

 sampling

 نمونه‌برداری‏

 sand paper

 کاغذ سنباده

 sandblast

 ماسه زن

 sandblasting

 ماسه زنی

 sanitary pontic

 پونتیک بهداشتی

 satin

 نمدی

 saucerization

 نعلبکی شدن

 scaler

 جرم گیر

 scaling

 جرمگیری

 scar

 بافت جوشگاه، اسکار

 scattering

 پراکندگی

 screening

 غربالگری

 screw

 پیچ

 screw loosening

 شُل شدن پیچ

 scrub

 مالش شدید، ساییدن. یکی از روشهای مسواک زدن. روش تمیز  کردن و ضد عفونی کردن دستها قبل از جراحی. اسکراب

 seal

 سیل ، مهر و موم کردن‏

 sealant

 سیل کننده

 sealer

 سیلر

 sealing

 مُهر و موم کردن

 seat

 نشستن گاه

 secondary abutment

 دندان پایه اضافی

 secondary groove

 شیار فرعی یا ثانویه

 sedation

 آرام بخشی

 segment

 سگمانت، قطعه

 self threading

 خود پیچ شونده‏

 self threading pin

 پین خودپیچ شونده

 self-centering

 خودمرکز شونده،خودمرکز

 self-threading

 خود پیچ شونده

 semiadjustable

 نیمه قابل تنظیم‏

 semiprecision

 نیمه دقیق

 sensation

 احساس

 sensitivity

 حساسیت

separating disc

 صفحۀ جدا کننده

 separating disk

 صفحه جداکننده

 separator

 جداساز

 sequence

 توالی

 serial extraction

 کشیدن پی درپی

 shade modification

 اصلاح رنگ

 shade selection

 گزینش رنگ

shaft

 ساقه

 shank

 گردن

 sharp dissection

 کنار زدن بافت توسط وسیله ای تیز

 shear

 بُرشی

 shear rate

 سرعت برش

 shear stress

 استرس برشی

 shelf life

 زمان نگهداری

 shell

 پوسته، صدف

 shell-fabricating provisional

 موقتی پوسته ای-ساختگی

 shift

 انتقال،لغزش

 shiny pool

 برکۀ براق

 short-span

 فاصله بی دندانی کوتاه

 shoulder

 شانه

 shrink-post porosity

 تخلخل انقباضی

 shrinkage

 انقباض ، مشته شدن

 shrinkage compensation

 جبران انقباض

 silane coupling agent

  عامل مزدوج گری سیلیکان

 simple amalgam

 آمالگام ساده

 simple preparation

 تهیه حفره ساده

 sinfering

 تف جوشی

 single restorations

 رستوریشنهای تنها

 single-tooth restoration

 ترمیم دندان یگانه

 sintering

 تف جوشی سینترینگ

 sinus

 سینوس‏

 skyfurcationa

 اسکای فورکیشنال

 sleep parasomnia

 خواب نامناسب

 slidematic facebow

 فیس بو اسلایدماتیک

 slip casting

 ریخته گری براده ای

 slip fit

 تطابق لغزشی

slot

 شیار

 slumping

 افت

 smile line

 خط لبخند

 snoring

 خرناس‏

 socket

 ساکت دندانی،حفره دندان حفرۀ دندانی ...‏

 soft liner

 آستر نرم‏

 soft palate

 کام نرم‏

 sogginess

 خیس خوردگی

 solder

 لحیم

 soldering

 لحیم گری

 solid tumor

 تومور توپر‏

 solidification

 انجماد ...‏

 sore

 زخم، درد

 sore spot

 نقطه درد

 spacer

 فاصله گذار ...‏

 span length

 طول ناحیه بی دندانی

 spark gap

 جرقه زن

 specific plaque hypothesis

 فرضیه پلاک اختصاصی‏

 specificity

 اختصاصیت\

 speech bulb

 حباب گویایی

 sphenoid sinus

 سینوس اسفنوئید

 spill way

 راه فرار‏

 spillway

 آب‌راهه؛ شیارهای سطح اکلوزال دندان که مسیر فرار لقمه غذا است‏

 spindle

 دوک

 splint

 متصل کردن، اسپلینت‏

 split pontic

 پونتیک دو قطعه ای

 split-thickness flap

 فلپ ضخیم دو شقه

spongy bone

 استخوان اسفنجی‏

 spot

 نقطه

 spreader

 اسپریدر‏

 spring

 فنر

 sprue former

  شکل دهنده اسپرو

 spur

 زائده

 squamous cell carcinoma

  (SCC) کارسینوما با سلول پولکی

 square-jowled

 آروارۀ چهارگوش

 squaring

 به شکل مربع در آوردن

 stability

 ثبات‏

 stabilizer

 ثابت کننده

 stain

 رنگیزه

 staining

 رنگ دار شدن‏

 stainless

 ضد زنگ، فاقد خوردگی‏

 stainless steel

 فولاد ضد زنگ‏

stainless steel crown

 (SSC) روکش فولادی ضد زنگ‏

 stamp cusp

 کاسپ ضربه زننده ، کاسپ سنتریک‏

 standardization

 استاندارد کردن

 startle

 از جا پریدن‏

 static

 ایستایی

static occlusal relationshios

 روابط اکلوزال ایستا

 steel

 فولاد، استیل

 sterile

 سِتَروَن ...‏

 sterility

 سِتَروَنی ...‏

sterilization

 سِتَروَن‌سازی

 sternocleidomastioid muscle

 ماهیچۀ جناغی – چنبری– پستانی

 sticky wax

 موم چسب

 stiff

 سفت‏

 stiffness

 سفتی‏

 stippled

 دانه دانه

 stippling

 دانه دانه ...‏

 stochastic effect

 اثر احتمالی

 stock aluminum cylinders (tin cans)

 استوانه های آلومینیومی

 stomodeum

 دهان اولیه‏

 storage bath

 حمام نگهدارنده

 strabismus

 لوچی

 strength

 قدرت

 stress breaker

 فشار شکن

 stress concentration

 انقباض تنشی

 stress distributor

 توزیع کننده فشار

 stress reliever

 کاهش دهنده استرس

 striae of Retzius

 خطوط رتزیوس‏

 stroke

 ضربه. سکته مغزی

 stroma

 بستر

 structural durability

 استحکام ساختاری

 structure

 ساختار

 strut

 بست

 stuttering speech

 لکنت زبان ...‏

 subcortical

 زیر قشری‏

 subgingial margin

 کنارۀ زیر لثوی

 subgingival margin

 حاشیه زیر لثوی

 subluxation

 لقی آشکار‏

 submandibular

 تحت فکی

 submandibular duct

 مجرای غده بزاقی تحت فکی،مجرای تحت فکی

 submandibular fossa

 گودی تحت فکی

 substitution

 جانشینی

 substructure

 زیرساز

 succedaneous dentition

 دندان جایگزین

 success rate

 میزان موفقیت

 suck-back porosity

 تخلخل مکشی

 suction drain

 درَن مکشی

 sulcus   

 سالکوس

 supererupted tooth

 دندان بیش از حد رویش یافته

 supernumerary tooth

 دندان اضافی

 supine

 سوپاین ، خوابیده ، طاقباز

 supplemental groove

 تقعر فرعی

 support

 ساپورت

 support ing cusps

 دندانه های پشتیبان

 supraer uption

 رویش زیادی

 supragi ngival calculus

 جرم بالای لثه ای

 supragi ngival margin

 حاشیه روی لثوی

 supralet hal

 فوق کُشنده

 surface t exture

 بافتار سطحی

 surface w etting

 ترکنندگی سطحی

 surface zo ne

 ناحیه سطحی (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا(

 surfactant

 سورفاکتانت، جذب سطحی

 surgical a nd interventional implant imaging

 تصویربرداری جراحی و مداخله ای ایمپلنت

 surgical c hisel

 چیزل جراحی‏

 surgical d iathermy

 

 survival

 ماندگاری

 survival  rate

 میزان بقا

 suspenso r

 معلق، آویزگر

 suspenso ry

 آویزشی

 suture

 بخیه، دوختن

 suture  ligation

 بستن رگ توسط بخیه

 svedopter

 نگهدارنده زبان

 symmetry

 تقارن،هم سنجی

 symptomatic

 علامت دار

 synchronous

 سنکرونیزه، همزمان

 syncope

 سنکوپ‏

 syndrome

 نشانگان

 syneresis

 تراوش از سطح

 tachypnea

 تاکی پنه ...‏

 tag

 برچسب ...‏

 tags

 دنباله ها ...‏

 talkativeness

 پرحرفی ...‏

 taper

 تقارب،باریک ...‏

 tapping

 ضربه زدن ...‏

 tarnish

 کدورت ...‏

 tartar

 ...‏

 tattoo

 تاتو، تغییر رنگ ...‏

 teeth

 دندان‌ها (جمع tooth)‏

 teething

 دندان در آوردن. معادل odontiasis ...‏

 telescopic crown and coping

 کراون و کوپینگ تلسکوپیک ...‏

 telescopic denture

 ...‏

 tempering

 حرارت دهی ...‏

 template

 الگو ...‏

 temporalis muscle

 ماهیچه گیجگاهی ...‏

 temporary crown

 تاجواره موقت، روکش موقت ...‏

 temporary dentition

 ...‏

 temporary restoration

 ترمیم موقت ...‏

 temporary teeth

 ...‏

 temporary tooth

 دندان شیری‏

 temporomandibular joint

 (TMJ) مفصل گیجگاهی فکی ...‏

 temporomandibulat disorder

 (TMD) اختلال گیجگاهی فکی...‏

 temporomardibular joint

 بندگاه گیجگاهی – آروارۀ پایینی ، مفصل گیجگاهی – فکی ...‏

 tensile

 کششی ...‏

 tension

 تنش ...‏

 terminal abtment

 پایه انتهایی ...‏

 terminal hinge axis

 محور لولایی انتهایی ...‏

 termination

 اختتام ...‏

 terminus

 پایانه...‏

 terrestrial

 خاکی ...‏

 tertiary dentin

 عاج ثالثیه (معادل irritation dentin)‏

 test /

 آزمایش‏

 the third molar

 مولر سوم،دندان آسیای سوم،دندان عقل‏

 therapy

 درمان‏

 thermal coagulation

 انعقاد حرارتی ...‏

 thermocycling

 حرارت دهی دوره‌ای‏

 thimble

 انگشتانه‌ای ...‏

 third molar

 آسیای سوم. معادل dens sapiense، dens serotinus ...‏

 third molar tooth

 دندان آسیای سوم ...‏

 threaded plunger

 پیستون پیچی ...‏

 thyrotoxic crisis

 بحران تیروتوکسیک ...‏

 tight

 بسته ...‏

 tilted molar

 آسیای بزرگ کج ...‏

 tilting

 کج شدن کج شدن ...‏

 tin oxide

 اکسید قلع ...‏

 tin plating

 آبکاری قلعی ...‏

 tingling

 احساس قلقلک‏

 tipping

 کج شدن دندان ...‏

 tissue

 بافت‏

 tissue attachment

 چسبندگی بافتی ...‏

 toggle

 تاگل ...‏

 too narrow

 بسیار باریک ...‏

 too well developed

  بیش از حد تکامل یافته ...‏

 tooth

 دندان‏

 tooth angles

 زاویه های دندان ...‏

 tooth decay

 ...‏

 tooth facing

 پوشش دندانی ...‏

 tooth impaction

 ...‏

 tooth preparation

 آماده سازی دندان ...‏

 tooth pulp

 ...‏

 tooth socket

 ...‏

 tooth to tooth relationship

 رابطه دندان با دندان‏

 tooth-borne partial denture

 دندانواره تکه ای دندان اتکا ...‏

 topical

 سطحی ...‏

 torquing

 تاب خوردن ...‏

 torsion

 پیچش ...‏

 total filtration

 فیلتراسیون کلی ...‏

 total necrosis

 مرگ تمام پالپ ...‏

 total-etch technique

 تکنیک اچ کامل ...‏

 tough

 سفت‏

 tougher

 سفت تر‏

 toughness

 سفتی، چقرمگی‏

 toxin

 سم ...‏

 trabeculation

 ترابکولاسیون ...‏

 tracheostomy

 تراکئوستومی‏

 tracing

 ترسیم ...‏

 transitional dentition

 ...‏

 translation

 انتقال‏

 translocation

 جابجایی ...‏

 translucent zone

 ناحیه شفاف (یکی از نواحی پوسیدگی در مینا) ...‏

 transplanting

 ترانسپلنت کردن‏

 transposition

 جابجایی ...‏

 transverse groove

 شیار عرضی‏

 transverse ridge

 ریج عرضی ...‏

 trapezius muscle

 ماهیچۀ ذوزنقه ای ...‏

 treatment restoration

 ترمیم درمانی‏

 treatment simplification

 آسان سازی درمان ...‏

 tremor

 لرزش بدن ...‏

 trend

 تمایل، گرایش‏

 trestle

 دندانه دار ...‏

 triad

 سه گانه ...‏

 triangular ridge

 ریج مثلثی ...‏

 trifurcation

 سه شاخگی ...‏

 tripod

 سه نقطه ای ...‏

 tripoded subperiosteal implant

 ایمپلنت ساب پریوستئال مثلثی ...‏

 trough

 سنگاب ...‏

 truing stone

 سنگ تیز کننده ...‏

 try-in

 امتحان کردن ...‏

 tubercle

 توبرکل‏

 tumor

 تومور‏

 tunnel preparation

 تراش تونلی ...‏

 twelfth-year molar

 آسیای دوازده سالگی ...‏

 twist

 پیچش ...‏

 ulcerative

 زخمی

 ultrasonic cleaner

 پاک کننده اولتراسونیکی

 ultrasonic scaler

 دستگاه جرم گیر

 under-contour

 زیرکانتور

 undercut

 آندرکات،زیربُر

 underexposed

  کم اکسپوز شده

 undermine

 نقب زدن

 undermining

 بی‌پشتیبان کردن

 uniform

 یکنواخت

 unrectified damped current

 جریان یکسو نشدۀ میرا

 upper complete denture

 دندانواره کامل بالا ...‏

 upright

 عمود کردن‏

 veneer restoration

 ترمیم پوش ...‏

 vent holes

 سوراخهای تهویه ...‏

 venting

 منفذدار شدن ...‏

 vermillion

 خط لب، ورمیلیون ...‏

 vertical dimension ,

 (VD) ارتفاع عمودی ...‏

 vertical overlap

 هم پوشانی عمودی ...‏

 vertical stop

 ایست ...‏

 vesicle

 وزیکول،آبدانه ...‏

 vestibular expansion

 ...‏

 vestibuloplasty

 بازسازی دهلیز، وستیبولوپلاستی (معادل vestibular  expansion) ...‏

 visceral swallow

 بلع احشائی ...‏

 visible

 مرئی‏

 visible light cure

 (VLC) فعال شونده با نور مرئی ...‏

 visible light-cured provisional

 نورپروریدۀ مریی ...‏

 visual

 بصری، دیداری ...‏

 vital

 زنده ...‏

 vital core

 مغزه حیاتی ...‏

 vitaly teeth

 دندانهای زنده ...‏

 vomer

 دیواره میانی بینی ...‏

 wax pattern

 الگوی مومی ...‏

 wax up

 مومکاری ...‏

 wax-pattern

 الگوی مومی ...‏

 waxing

 موم گذاری ...‏

 wear

 سایش ...‏

 welding

 جوش دادن ...‏

 wet field technique

 فن زمینه خیس ...‏

 wet line

 خط مرطوب ...‏

 wettability

  قابلیت تر کنندگی قابلیت خیس شدگی ...‏

 wetting /

 تر شدن ...‏

 wheel

 چرخ ...‏

 wheezing

 صدای خس خس ‏

 white polishing stone

 سنگ سفید پرداخت ...‏

 white spot

 لک سفید(در مراحل اول پوسیدگی) ...‏

 whitening

 سفید کردن‏

 wing

 بالچه ...‏

 wisdom tooth

 دندان عقل‏

 work authorization

 دستورکار ...‏

 working

 کارگر ...‏

 working cast

 ریختگی کارگر ...‏

 working length

 طول کارکرد‏

 working time

 زمان کار، فرصت کارکردن ...‏

 wraparound effect

 خاصیت کمربندی ...‏

 wrench

 آچار ...‏

 xylocaine

 گزیلوکائین، نام دیگر لیدوکائین‏

 yield strength

 استحکام تسلیم

 zinc phosphate

 زینک فسفات

 zygomatic

 گونه ای ...‏

 zygomatic bone

 استخوان گونه

 zygomatic process

 زائده زایگوما

 zygomatic process of maxilla

 گونه سازه برواره

 zygomaticomaxillary suture

 درز گونه ای- برواره ای

مقالات مرتبط

تبلیغات